Nommers 3

Studovat vnitřní smysl
← Nommers 2   Nommers 4 →     

1 En dit is die nakomelinge van Aäron en Moses op die dag toe die HERE met Moses op die berg Sinai gespreek het.

2 En dit is die name van die seuns van Aäron: die eersgeborene Nadab, daarna Abíhu, Eleásar en Itamar.

3 Dit is die name van die seuns van Aäron, die gesalfde priesters, wat hy aangestel het om die priesteramp te bedien.

4 Maar Nadab en Abíhu het gesterwe voor die aangesig van die HERE toe hulle vreemde vuur voor die aangesig van die HERE in die woestyn Sinai gebring het, en hulle het geen kinders gehad nie; maar Eleásar en Itamar het die priesteramp bedien voor die van hulle vader Aäron.

5 En die HERE het met Moses gespreek en gesê:

6 Laat die stam van Levi nader kom, en stel hulle voor die priester Aäron, dat hulle hom kan dien.

7 En hulle moet sy diens waarneem en die diens van die hele vergadering voor die tent van samekoms, om die dienswerk van die tabernakel te verrig.

8 En hulle moet sorg vir al die gereedskap van die tent van samekoms en vir die diens van die kinders van Israel, om die dienswerk van die tabernakel te verrig.

9 En jy moet die Leviete aan Aäron en sy seuns gee; hulle is heeltemal aan hom gegee uit die kinders van Israel.

10 Maar Aäron en sy seuns moet jy aanstel, dat hulle hul priesteramp kan waarneem; en die onbevoegde wat nader kom, moet gedood word.

11 En die HERE het met Moses gespreek en gesê:

12 Kyk, Ek self het die Leviete geneem onder die kinders van Israel uit in die plek van al die eersgeborenes wat die moederskoot open, uit die kinders van Israel, dat die Leviete myne kan wees.

13 Want al die eersgeborenes is myne: op die dag toe Ek al die eersgeborenes in Egipteland getref het, het Ek al die eersgeborenes in Israel vir My geheilig, mense sowel as diere; hulle moet myne wees. Ek is die HERE.

14 En die HERE het met Moses gespreek in die woestyn Sinai en gesê:

15 Tel die seuns van Levi volgens hulle families, volgens hulle geslagte; almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo--dié moet jy tel.

16 En Moses het hulle volgens die bevel van die HERE getel soos dit hom beveel is.

17 En dit was die seuns van Levi volgens hulle name: Gerson en Kehat en Merári.

18 En dit is die name van die seuns van Gerson volgens hulle geslagte: Libni en Símeï.

19 En die seuns van Kehat volgens hulle geslagte: Amram en Jishar, Hebron en Ussiël.

20 En die seuns van Merári volgens hulle geslagte: Magli en Musi. Dit is die geslagte van die Leviete volgens hulle families.

21 Aan Gerson behoort die geslag van die Libniete en die geslag van die Simeïete. Dit is die geslagte van die Gersoniete.

22 Hulle geteldes volgens die getal van almal wat manlik was, van 'n maand oud en daarbo--húlle geteldes was sewe duisend vyf honderd.

23 Die geslagte van die Gersoniete moet laer opslaan agter die tabernakel aan die westekant.

24 En owerste oor die familie van die Gersoniete moet Éljasaf, die seun van Lael, wees.

25 En die seuns van Gerson moet by die tent van samekoms versorg: die tabernakel en die tent, sy dekkleed en die bedekking vir die ingang van die tent van samekoms;

26 en die behangsels van die voorhof en die bedekking vir die ingang van die voorhof wat rondom die tabernakel en die altaar is, en sy lyne--alles wat by sy bediening behoort.

27 En aan Kehat het behoort die geslag van die Amramiete en die geslag van die Jishariete en die geslag van die Hebroniete en die geslag van die Ussiëliete. Dit is die geslagte van die Kehatiete.

28 Volgens die getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was daar agt duisend ses honderd wat die diens van die heiligdom waargeneem het.

29 Die geslagte van die seuns van Kehat moet laer opslaan aan die kant van die tabernakel, aan die suidekant.

30 En owerste oor die familie vir die geslagte van die Kehatiete moet wees Elísafan, die seun van Ussiël.

31 En hulle moet versorg: die ark en die tafel en die kandelaar en die altare en die gereedskap van die heiligdom waarmee hulle diens doen, en die voorhangsel en alles wat by die bediening daarvan behoort.

32 En die hoof van die owerstes van Levi moet wees Eleásar, die seun van Aäron, die priester, die opsigter oor die wat die diens van die heiligdom waarneem.

33 Aan Merári het behoort die geslag van die Magliete en die geslag van die Musiete. Dit is die geslagte van Merári.

34 En hulle geteldes volgens die getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was ses duisend twee honderd.

35 En die owerste van die familie vir die geslagte van Merári moet wees Súriël, die seun van Abihail; hulle moet laer opslaan aan die kant van die tabernakel, aan die noordekant.

36 En die toesig van die seuns van Merári--wat hulle te besorg het--moet wees oor die style van die tabernakel en sy dwarshoute en sy pilare en sy voetstukke en al die gereedskap sowel as die hele diens wat daarby behoort;

37 en die pilare van die voorhof rondom en hulle voetstukke en hulle penne en hulle lyne.

38 En die wat voor die tabernakel laer opslaan, aan die oostekant, voor die tent van samekoms, teen sonop, moet wees Moses en Aäron met sy seuns wat die diens van die heiligdom waarneem, naamlik die diens vir die kinders van Israel; en die onbevoegde wat nader kom, moet gedood word.

39 Al die geteldes van die Leviete wat Moses en Aäron volgens die bevel van die HERE, volgens hulle geslagte getel het, almal wat manlik was, van 'n maand oud en daarbo, was twee en twintig duisend.

40 En die HERE het aan Moses gesê: Tel al die manlike eersgeborenes van die kinders van Israel, van 'n maand oud en daarbo, en neem die getal van hulle name op.

41 En jy moet vir My--Ek is die HERE--die Leviete neem in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die vee van die kinders van Israel.

42 En Moses het, soos die HERE hom beveel het, al die eersgeborenes onder die kinders van Israel getel.

43 En al die manlike eersgeborenes volgens die getal name, van 'n maand oud en daarbo, volgens hulle geteldes, was twee en twintig duisend twee honderd drie en sewentig.

44 En die HERE het met Moses gespreek en gesê:

45 Neem die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Leviete in die plek van hulle vee, sodat die Leviete myne kan wees. Ek is die HERE.

46 Wat aangaan die loskoping van die twee honderd drie en sewentig wat oor is bo die Leviete, uit die eersgeborenes van die kinders van Israel,

47 moet jy per hoof vyf sikkels neem; volgens die sikkel van die heiligdom moet jy dit neem; die sikkel is twintig gera.

48 En jy moet die geld as losprys van die wat onder hulle oor is, aan Aäron en sy seuns gee.

49 Daarop het Moses die loskoopgeld geneem van die wat oor was bo die wat deur die Leviete losgekoop was;

50 van die eersgeborenes van die kinders van Israel het hy die geld geneem, duisend drie honderd vyf en sestig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom.

51 En Moses het die loskoopgeld aan Aäron en sy seuns gegee volgens die bevel van die HERE, soos die HERE Moses beveel het.

← Nommers 2   Nommers 4 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 3      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. The derivations of celestial love from the Lord.

Verses 6-10. Charity is to be acknowledged as the living principle of the church from celestial good.

Verses 11-13. The Lord alone is the origin of charity with the man of the church; and charity is primary, although faith appears to be so.

Verses 14-20. Concerning the ordination and arrangement of truths from the good of charity.

Verses 21-26. The derivations, quality, state, governing principle, and functions of those in the good of charity in obscurity.

Verses 27-31. The same things with regard to those in the good of charity in brightness.

Verse 32. The governing principle of the spiritual heaven.

Verses 33-37. The derivations, quality, state, governing principle, and functions, of those in the good of faith in obscurity.

Verse 38. Concerning the state of those in the inmost heaven, and their function.

Verse 39. The general quality of all who are in love and charity as to Divine Good and Truth by influx from the Lord.

Verses 40-43. Concerning the general quality of the spiritual man as to faith derived from charity.

Verses 44-51. And concerning the salvation of those who acknowledge faith as primary, and yet sincerely worship the Lord.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10017

Apocalypse Explained 444

Apocalypse Revealed 357, 862


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 352, 2959, 3325, 3708, 3814, 4925, 5291, ...

Apocalypse Revealed 17


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 28, 422, 710, 799

Jiný komentář

  Příběhy:



Skočit na podobné biblické verše

Genesis 46:11

Exodus 6:16, 19, 22, 23, 12:29, 50, 13:2, 12, 28:41, 30:13

Lev 10:1, 2, 27:34

Nommers 1:3, 19, 50, 51, 53, 3:10, 12, 13, 15, 38, 40, 41, 45, 4:2, 4, 15, 22, 24, 25, 29, 32, 7:13, 8:14, 16, 18, 19, 16:10, 35, 18:2, 6, 7, 16, 21, 26:57, 61, 33:4

Deuteronomium 10:8, 18:5

Joshua 21:5

1 Konings 12:31

1 Kronieke 6:1, 33, 15:2, 23:6, 12, 21, 27, 28, 24:1, 2

2 Kronieke 29:11

Esra 2:43, 6:18, 8:20

Nehemia 6:11

Ezekiel 40:45

Sagaria 12:13

Významy biblických slov

Moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

berg
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

name
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

seuns
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

eersgeborene
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

Nadab
'Nadab' signifies doctrine from the internal sense of the Word.

gesalfde
Oil in the Bible represents the Lord’s love, so anointing someone (or something) with oil was a way to make that person (or object) a...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stam
'A tribe' signifies the church with respect to its truths and goods, and in the opposite sense, with respect to its falsities and evils. 'A...

Levi
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

nader
'Near,' in the Word, signifies presence and conjunction. 'To be near' signifies being on internal levels. Near,' as in Genesis 19:20, signifies truth bordering upon...

priester
'To minister,' as in Genesis 40:2, relates to scientific ideas.

diens
'Service' denotes everything beneath, which is subordinate and obeys, and so, truth being derived from good, and ministering to good.

waarneem
'To observe' stands for all aspects of the Word in general.

tent
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

gereedskap
Instruments of music,' according to correspondences, signify the pleasant and delightful affection of spiritual and celestial things. Therefore, also in many of the Psalms of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

gegee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

open
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

getref
'To smite' signifies condemnation. 'To smite,' as in Genesis 14:15, signifies vindication. 'To smite,' as in Genesis 32:8, signifies destruction. 'To smite the earth with...

geheilig
'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

diere
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

families
Families (Gen 8:19) signify goodnesses and truths arranged in man by the Lord, according to order. Families have respect to truths. (Nahum 3:4)

maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

bevel
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

beveel
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

sewe
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

duisend
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

vyf
Five also signifies all things of one part.

honderd
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

agter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

seun
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ingang
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

agt
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

ses
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

heiligdom
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

waargeneem
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

ark
There are three arks mentioned in the Word, the ark of Noah, the ark of bulrushes for the baby Moses, and the ark of the...

tafel
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

kandelaar
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

altare
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

bediening
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

opsigter
'A procurator' or 'steward' denotes the external church.

pilare
A pillar of a cloud by day,' and 'a pillar of fire by night,' as in Exodus 8:21, signifies a state of illustration which is...

penne
'A peg' denotes the conjoining and strengthening principles.

sonop
Sunrise' denotes coming of the Lord, or beginning of a celestial state.

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

sikkels
'A shekel' signifies the price or estimation of good and truth, and 'half a shekel' signifies the determination of the quantity thereof.

sikkel
'A shekel' signifies the price or estimation of good and truth, and 'half a shekel' signifies the determination of the quantity thereof.

geld
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

sestig
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth.


Přeložit: