Lev 26

Studovat vnitřní smysl

← Lev 25   Lev 27 →     

1 Julle mag vir julle geen afgode maak nie; en 'n gesnede beeld of 'n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie en 'n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie; want Ek is die HERE julle God.

2 My sabbatte moet julle hou en my heiligdom ontsien. Ek is die HERE.

3 As julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen,

4 sal Ek julle reëns gee op die regte tyd, en die land sal sy opbrings gee, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee.

5 En die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiwe oes, en die druiwe oes sal aanhou tot die saaityd, en julle sal jul brood volop eet en veilig in julle land woon.

6 Ook sal Ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak; en Ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie.

7 En julle sal jul vyande agtervolg, en hulle sal voor julle val deur die swaard.

8 Vyf van julle sal honderd agtervolg, en honderd van julle sal tien duisend agtervolg; en julle vyande sal voor julle val deur die swaard.

9 En Ek sal My na julle wend en julle vrugbaar maak en julle vermenigvuldig; en my verbond sal Ek met julle bevestig.

10 Julle sal ou koring van vorige jare eet en die oue laat plek maak vir die nuwe.

11 En Ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afsku hê nie.

12 En Ek sal in jul midde wandel en vir julle 'n God wees, en júlle sal vir My 'n volk wees.

13 Ek is die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie; en Ek het julle jukskeie verbreek en het julle regop laat loop.

14 Maar as julle nie na My luister en al hierdie gebooie nie doen nie;

15 en as julle my insettinge verwerp, en as julle siel van my verordeninge 'n afsku het, sodat julle nie al my gebooie doen nie en my verbond verbreek

16 dan sal Ék dit ook aan julle doen: Ek sal verskrikking oor julle beskik: die tering en die koors wat die verteer en die lewe laat versmag; julle sal ook tevergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet.

17 En Ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor jul vyande verslaan word; en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie.

18 En as julle dan nog nie na My luister nie, sal Ek voortgaan om julle sewevoudig weens julle sondes te tugtig.

19 En Ek sal julle trotse mag verbreek, en sal julle hemel maak soos yster en julle aarde soos koper.

20 En julle krag sal tevergeefs verbruik word, want julle land sal sy opbrings nie gee nie, en die bome van die land sal hulle vrugte nie gee nie.

21 En as julle jul teen My versit en na My nie wil luister nie, sal Ek meer plae op julle lê, sewevoudig volgens julle sondes.

22 En Ek sal die wilde diere van die veld onder julle in stuur, en dié sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees.

23 En as julle hierdeur jul nie deur My laat tugtig nie, maar julle teen My versit,

24 sal Ek My ook teen julle versit en julle ook sewevoudig tref weens julle sondes.

25 En Ek sal 'n swaard oor julle bring wat die wraak van die verbond sal uitoefen; en as julle dan in jul stede terugtrek, sal Ek pes onder julle in stuur, en julle sal in die hand van die vyand oorgegee word.

26 As Ek vir julle die staf van die brood verbreek, sal tien vroue julle brood in een oond bak en julle brood by die gewig teruggee; en julle sal eet, maar nie versadig word nie.

27 As julle ook hierom nie na My luister nie, maar julle teen My versit,

28 sal Ek My in grimmigheid teen julle versit, en Ek sal julle ook sewevoudig tugtig weens julle sondes.

29 En julle sal die vlees van julle seuns eet, en die vlees van julle dogters sal julle eet.

30 En Ek sal julle hoogtes verwoes en julle sonpilare verdelg en julle lyke op die lyke van julle drekgode gooi; en my siel sal 'n afsku van julle hê.

31 En Ek sal julle stede puinhope maak en julle heiligdomme verwoes en julle lieflike geur nie ruik nie.

32 Ja, Ek self sal die land verwoes, sodat julle vyande wat daarin gaan woon, daaroor verstom sal staan.

33 En Ek sal julle onder die volke verstrooi en 'n swaard agter julle uittrek; en julle land sal 'n wildernis en julle stede puinhope word.

34 Dan sal die land vir sy sabbatte vergoeding kry, al die dae van sy verwoesting, terwyl julle in die land van julle vyande is; dan sal die land rus en vir sy sabbatte vergoeding gee.

35 Al die dae van sy verwoesting sal dit rus die rus wat dit nie gehad het in julle sabbatte toe julle daarin gewoon het nie.

36 En wat aangaan diegene wat onder julle oorgebly het Ek sal in hulle hart 'n vreesagtigheid bring in die lande van hulle vyande, sodat die geruis van 'n verwaaide blaar hulle op die loop sal ja; en hulle sal vlug, soos 'n mens vir 'n swaard vlug en val sonder dat iemand agtervolg.

37 En hulle sal struikel die een oor die ander soos vir die swaard, alhoewel niemand agtervolg nie; en julle sal voor julle vyande nie kan standhou nie.

38 Maar julle sal omkom onder die nasies, en die land van julle vyande sal julle verteer.

39 En die wat onder julle oorgebly het, sal oor hulle ongeregtigheid wegteer in die lande van julle vyande, ja, ook oor die ongeregtighede van hulle vaders saam met hulle wegteer.

40 Dan sal hulle hul ongeregtigheid bely en die ongeregtigheid van hulle vaders deurdat hulle ontrou teen my gehandel het; en ook dat hulle hul teen My versit het,

41 sodat Ék My ook teen hulle versit het en hulle in die land van hulle vyande moes bring; of, as hulle onbesnede hart hom dan verneder en hulle dan boet vir hul ongeregtigheid,

42 sal Ek dink aan my verbond met Jakob; en ook aan my verbond met Isak en ook aan my verbond met Abraham sal Ek dink, en aan die land sal Ek dink.

43 Maar die land moet eers van hulle verlate wees en moet vir sy sabbatte vergoeding kry, terwyl dit woes lê sonder hulle; en húlle sal vir hul ongeregtigheid boet, omdat, ja, omdat hulle my verordeninge verwerp en hulle siel van my insettinge 'n afsku gehad het.

44 Maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, verwerp Ek hulle nie en het Ek van hulle geen afsku, sodat Ek 'n einde aan hulle sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie; want Ek is die HERE hulle God.

45 Maar Ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders wat Ek uit Egipteland voor die van die nasies uitgelei het om vir hulle 'n God te wees. Ek is die HERE.

46 Dit is die insettinge en die verordeninge en die wette wat die HERE tussen Hom en die kinders van Israel by die berg Sinai deur die diens van Moses gegee het.

← Lev 25   Lev 27 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 26      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-13. Man is commanded not to devote himself to any selfish or to any worldly affection, but above all things to worship the Lord from celestial love, because if he is obedient, he will enjoy every spiritual blessing including states of peace and tranquillity, and protection in all his temptations. For the Lord will dwell with His people, and the active life of uses will prevail, since He has accomplished the work of redemption

Verses 14-39. But, on the contrary, if the man of the Spiritual Church is disobedient and rejects the Lord and His Divine laws, then he will suffer from all kinds of calamities, which are described in order

Verses 40-46. And yet all who, in their degraded state, confess their wickedness, and sincerely repent, will again be received by the Lord, since He has effected the work of redemption, and has, by means of the Word, supplied man with an abundance of truths adapted to every state of his life.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 248, 390, 395, 519, 983, 2039, 3696, ...

Apocalypse Revealed 10, 101, 167, 278, 427, 459, 485, ...

Doctrine of Life 2, 61


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 109, 152, 257, 304, 324, 365, ...

Spiritual Experiences 1933, 1934

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 4:12, 15:18, 17:7, 26:24, 28:15

Exodus 5:3, 9:14, 14:8, 20:2, 4, 8, 29:45, 46, 31:13

Lev 5:5, 11:45, 17:10, 19:4, 30, 25:2, 18, 19, 22, 42, 26:17, 36, 37, 27:34

Deuteronomium 4:27, 31, 8:20, 9:27, 11:13, 14, 15, 17, 23:15, 28:1, 15, 29:23, 24, 30:2, 32:25, 33:4

Joshua 22:31, 23:10, 15

Regters 2:14, 3:8, 14, 5:6, 6:2, 7:23, 15:15, 18:30

1 Samuel 4:2, 10, 12:15, 14:13

2 Samuel 22:27

1 Konings 3:8, 8:33, 35, 46, 47, 48, 18:2

2 Konings 2:24, 6:25, 29, 13:3, 7, 17:3, 8, 10, 16, 22:13, 25:9

2 Kronieke 12:6, 20:30, 24:24, 34:4, 24, 36:16, 21

Esra 9:6, 7, 15

Nehemia 1:3, 9, 9:2, 17, 27, 33

Esther 3:8

Job 31:8

Psalms 44:12, 50:17, 53:6, 65:10, 67:7, 74:7, 81:12, 15, 85:13, 94:14, 103:13, 105:16, 106:27, 40, 45, 144:13, 14, 147:14

Spreuke 3:24, 28:1

Jesaja 1:13, 19, 20, 3:1, 5:25, 6:11, 9:3, 19, 14:1, 30:17, 23, 33:8, 35:8, 9, 63:10, 64:9, 65:12

Jeremia 3:13, 4:7, 26, 27, 5:3, 17, 7:20, 23, 8:3, 9:25, 12:13, 14:4, 15:4, 16:18, 18:16, 19:7, 9, 22:12, 23:3, 4, 24:5, 28:2, 4, 31:20, 32, 46:16

Klaagliedere 1:1, 4, 20, 2:4, 6, 4:11, 16

Ezekiel 16, 17, 5:10, 15, 17, 6:3, 6, 12:20, 14:23, 16:39, 33:10, 28, 34:25, 27, 37:26, 28

Daniel 9:4, 13

Hosea 2:11, 20, 9:6, 10:2, 11:6

Joel 2:22, 27

Amos 4:6, 5:11, 9:13

Miga 6:15

Nahum 1:13

Habakuk 3:5

Luke 1:72

John 17

Handelinge van die apostels 7:51

Romeine 11:2, 28

2 Korintiërs 6:16

Významy biblických slov

God
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

beeld
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

Beeldhouwerk
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

land
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

buig
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

sabbatte
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

hou
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

bome
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

vrugte
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

brood
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

eet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

vyande
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

agtervolg
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

vyf
Five also signifies all things of one part.

honderd
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

duisend
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

vrugbaar
To be fruitful is predicated of goodnesses, and to be multiplied, of truths.

siel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

midde
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

luister
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...


It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

saad
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

verslaan
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

sewevoudig
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

sondes
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

mag
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

hemel
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

yster
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

koper
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

plae
'Plagues' signify evils of love, and falsities of faith. 'The plagues of Egypt' signify the falsities and lust which cause the church to perish. In...

diere
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

paaie
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

wraak
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

stede
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

pes
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

vyand
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

vroue
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

oond
'An oven,' as in Malachi 4:1, signifies hell, where the people live who confirm themselves in false doctrines and evils of life from earthly and...

bak
In a broad sense, there are two things we get from our food. One is energy, in the form of carbohydrates and fats. The other...

versadig
'What satisfies' is what nourishes the soul.

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

seuns
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

ruik
Fragrance means the affection of truth derived from good.

agter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

dae
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

lande
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

blaar
'Leaves' symbolize rational truths because a tree symbolizes a person, and every part of the tree symbolizes accordant elements in the person.

struikel
To 'stumble' denotes being scandalized or offended, and falling, as a result, from truths into falsities.

nasies
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

ongeregtigheid
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ongeregtighede
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

vaders
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

onbesnede
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

Isak
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

Abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

wette
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

berg
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

gegee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 I Will Walk Among You
Make a chain of paper dolls and tape it so that the people are standing in a circle. Then assemble the color picture of the Lord to put in the center of the circle.
Project | Ages 4 - 10

 What Is Hell Like?
A lesson and activities exploring what hell is like and why the Lord allows people to choose to live there to eternity.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: