Joshua 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 Daarop het Josua die môre vroeg klaargemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom en daar die nag oorgebly voordat hulle deurgetrek het.

2 En aan die einde van drie dae het die opsigters die laer deurgegaan

3 en aan die volk bevel gegee en gesê: Net soos julle die verbondsark van die HERE julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van jul staanplek af opbreek en agter hom aan trek.

4 Maar laat daar 'n afstand van omtrent twee duisend el tussen julle en hom wees; kom nie naby hom nie; sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek; want gister en eergister het julle nie met dié pad getrek nie.

5 Verder het Josua aan die volk gesê: Heilig julle; want môre sal die HERE wonders onder julle doen.

6 En Josua het met die priesters gespreek en gesê: Neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit; toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uit getrek.

7 Daarop die HERE vir Josua: Vandag sal Ek begin om jou groot te maak voor die van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat Ek met jou sal wees soos Ek met Moses gewees het.

8 Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra, en : Net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan.

9 Toe Josua aan die kinders van Israel: Kom nader hierheen en luister na die woorde van die HERE julle God.

10 Verder het Josua gesê: Hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is, en dat Hy sekerlik die Kanaäniete en Hetiete en Hewiete en Feresiete en Girgasiete en Amoriete en Jebusiete voor julle uit sal verdrywe:

11 Kyk, die verbondsark van die HERE van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in.

12 Neem dan nou vir julle twaalf manne uit die stamme van Israel, een man uit elke stam;

13 en net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die HERE, die HERE van die hele aarde, dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word--die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan.

14 En toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra, op die voorpunt van die volk,

15 en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle al die dae van die oes,

16 bly die water staan wat van die bokant afkom: dit het opgerys soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê; en die wat afstroom na die See van die Vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn; toe het die volk deurgetrek, teenoor Jérigo.

17 Maar die priesters wat die verbondsark van die HERE gedra het, het onbeweeglik bly staan op droë grond binne-in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het.


Exploring the Meaning of Joshua 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into čeština)

Joshua Chapter 3: Izraelité překračují řeku Jordán

V této kapitole jdou Izraelci přes zátoku Jordán zázrakem. Vody řeky se drží zpět, aby vytvořily suchou půdu, po které se dá chodit. K tomuto zázraku dochází ve Starém zákoně mnohokrát, počínaje křížením Rudého moře v Exodu. A jak uvidíme, znamená to také pro nás.

Všichni Izraelci se stěhují na okraj řeky Jordán a tábor (viz Nebeská tajemství 6537). Potom je vydáno několik příkazů: pohybovat se pouze tehdy, když vidí, jak se kněží nesoucí archu pohybují první; držet se daleko od archy; zasvětit se; vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. Kněžím se říká, že mají nést truhlu před lidmi a vstoupit do vod řeky.

Tyto podrobné pokyny jsou pro nás důležité v procesu regenerace. Na konci verše Jozue 3:4  to říká něco velmi říkajícího, že „jste takhle neprošli dříve.“ Po pravdě řečeno, ne; práce regenerace je pro nás nová a vezme nás do věcí, které jsme dosud nezažili. Když vidíme, jak se archa blíží, ukazuje naše vlastní potřeba zachovat Pánovy příkazy a pravdy v našich vizích a cílech.

Dostat se daleko od archy je také důležité, protože nesmíme kombinovat náš pohled na to, co děláme, s Pánovým pohledem na to, co musíme udělat - archa obsahuje deset přikázání a musí být vždy viděna (Nebeská tajemství 6724).

Text říká: „Nepřibližujte se k němu, abyste možná věděli, jak musíte jít.“ (Jozue 3:4Lidé jsou také řečeni, aby se zasvětili, aby se stali svatými. To by zahrnovalo mytí, což znamená očištění naší mysli a jednání všeho, co jde proti Bohu.

Posledním příkazem, kterému jsou lidé dány, je vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. To bude důležité v následující kapitole, když z řeky Jordán vyjme dvanáct pamětních kamenů.

Kněží nesoucí archu jsou řečeni, aby vstoupili a namočili se. Pro nás to znamená, že naše odhodlání Bohu a naše nejvyšší úmysly („kněz“ v nás) musí přijít do styku s tekoucí vodou řeky Jordán (první duchovní pravdy, nejprve proto, že Jordán je hranice).

Když to kněží dělají, vody se okamžitě zastaví daleko proti proudu, takže všichni mohou bezpečně překročit, zatímco kněží stojí (viz viz Nebeská tajemství 1664[7]). Když se naše odhodlání Bohu spojí s Božími pravdami pro náš život a staneme se sjednocenými, máme nebeský ideál a nyní půjdeme kupředu. (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 55[3]).

Ve verších 9 až 13 Joshua lidem připomíná, co právě dělají. Přecházejí do Kanaánu: „a živý Bůh je mezi vámi a on bezpochyby vytlačí Kanaany, Hetejce, Hivity, Perizzity, Girgashity, Amority a Jebuzity“, kteří pro nás stojí za křivdy, slabosti, bludy , triky a podvody naší lidské povahy, jako je tomu před tím, než patříme k Bohu. "Hle, truhla smlouvy Pána celé země přechází před vámi do Jordánu."

Tato kapitola je naší první akcí a odhodláním na začátku naší regenerace nebo nového zrození. Zavezou nás odtud sem, nikdy se nevrátíme. Je to přechod z jedné strany našeho života na druhou (Nebeská tajemství 7779[3]). A celý Izrael přešel na suché zemi. Každý z nás je „celý Izrael“, protože nás má mnoho částí; milujeme, myslíme, věříme, ceníme, jednáme, děláme užitečné věci, sdílíme, pracujeme a hrajeme, a to vše a mnoho dalších bude součástí našeho duchovního života, který leží před námi.

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: