Joshua 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 Daarop het Josua, die seun van Nun, uit Sittim in die geheim twee manne as verkenners uitgestuur en gesê: Gaan bekyk die land en Jérigo. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer, met die naam van Ragab, ingekom; en hulle het daar Gaan slaap.

2 En toe daar aan die koning van Jérigo gesê is: Kyk, manne uit die kinders van Israel het vannag hierheen gekom om die land te verken,

3 stuur die koning van Jérigo na Ragab om te sê: Lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het; want hulle het gekom om die hele land te verken.

4 Maar die vrou het die twee manne geneem en hulle weggesteek; en sy het gesê: Seker, die manne het na my gekom; maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie.

5 En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan; ek weet nie waar die manne heengegaan het nie; jaag hulle gou agterna, want julle sal hulle inhaal.

6 Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was.

7 Die manne het hulle toe agternagejaag in die rigting van die Jordaan, na die driwwe; en die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het.

8 En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe

9 en aan die manne gesê: Ek weet dat die HERE die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe;

10 want ons het gehoor dat die HERE die water van die Skelfsee voor julle by jul uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle die twee konings van die Amoriete, Sihon en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het.

11 Toe ons dit hoor, het ons hart gesmelt, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie; want die HERE julle God, Hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder.

12 Sweer dan nou tog vir my by die HERE dat, terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys; en gee my 'n betroubare teken

13 dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort, sal spaar en ons siele sal red van die dood.

14 Toe die manne vir haar: Mag ons siel in julle plek sterwe! As julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die HERE ons die land gee, aan jou guns en trou bewys.

15 Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak; want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het;

16 en sy het vir hulle gesê: Loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar drie dae lank weg totdat die vervolgers teruggekom het; daarna kan julle dan verder gaan.

17 Toe die manne vir haar: Ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou wat jy Ons laat sweer het--

18 kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel.

19 Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, dié se bloed sal op sy hoof wees, en ons onskuldig; maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, dié se bloed sal op ons hoof wees, ingeval 'n hand teen hom is.

20 Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslae wees van die eed aan jou wat jy ons laat sweer het.

21 Daarop sy: Soos julle , is dit goed; en sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan; en sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind.

22 Hulle het toe weggegaan en in die gebergte gekom en daar drie dae lank gebly totdat die vervolgers teruggekeer het; want die vervolgers het op die hele pad gesoek maar niks gekry nie.

23 Die twee manne het toe weer van die gebergte afgeklim en deurgegaan en by Josua, die seun van Nun, gekom en hom alles vertel wat hulle ondervind het.

24 Verder het hulle vir Josua gesê: Sekerlik gee die HERE die hele land in ons hand, ja, al die inwoners van die land bewe selfs vir ons.

  

Exploring the Meaning of Joshua 2      

Joshua Chapter 2: Rahab skrývá izraelské špiony

Kapitola 2 je fascinujícím příběhem prostitutky Rahabové, jejíž dům je na zdi města Jericho. Joshua posílá dva špiony, aby viděli, jaké je Jericho, protože Jericho leží naproti, kde překročí řeku Jordán. Rahab vezme tyto špiony do svého domu a skryje je před královskými posly, kteří přicházejí a žádají, aby předala muže. Rahab říká, že muži byli a odešli a královští poslové odcházejí. Poté řekne mužům ukrytým na střeše, že ví, že Bůh Izraele dá Jericha do rukou Izraele, protože je dodnes zvítězil.

Žádá je o laskavost pro všechny ve své rodině, stejně jako se laskavě skrývala a zachraňovala. Oba špehové jí dávají slib a dovolí jim uniknout kabelem z okna na městské zdi. Muži jí říkají, že jejich slib bude neplatný, pokud nezavěsí šarlatovou šňůru do jejího okna a nepřivede celou její rodinu do svého domu. Rahab souhlasí, a muži utekli a vrátili se k Jozue, řekli mu všechno a řekli, že Bůh jim dal město.

V tomto velmi grafickém příběhu existuje několik bohatých a důležitých duchovních významů. Nejprve bychom si měli uvědomit, že špehové zřejmě nechodí nikde jinde v Jerichu než do Rahabu! Jde o to, že to nemusí, protože Rahabova prostituce - prodej jejího těla za účelem potěšení - představuje kvalitu celého města Jericho, které stojí téměř přímo naproti, kde Izrael překročí Jordán. Musí a bude přijato (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 46).

V tomto příběhu Jericho znamená smyslný život, který přichází do hry, když se vše, co víme o Boží pravdě, zvrací a odmítá jako nic (Nebeská tajemství 2973[6]). Žádná pravda, žádné hodnoty, žádné svědomí, nic! Proto příběh zahrnuje prostitutku Rahab, protože zobrazuje tuto úroveň života.

Rahab se však vidí za to, co je a za to, co je jejím městem, a ví, že s příchodem Boha Izraelitů pro Jericha není budoucnost. Věří, že budoucnost leží na Izraeli a jejich Bohu.

V tomto příběhu máme tedy hříšnou ženu, jejíž mysl, srdce a činy se obracejí k pokání a dokonce k opravdovému uctívání a uznání Boha. Pro nás je to obrázek našeho neduchovního nebo přirozeného života, který je uspokojivý, hédonistický, hledající potěšení a oportunistický. Ale doufejme, že pro nás je to také obrázek našeho přání a našeho úmyslu věřit v Boha a následovat ho (Nebeská tajemství 5639[2]), což nás stejně jako u Rahabu nakonec zachrání před námi a všechno o nás (celá rodina Rahabů).

Dále bychom se měli podívat na tyto dva muže, kteří mají vyzvednout Jericha, ale kteří jdou do Rahabu.
Možná lepším slovem než „špehovat“ je „espy“, což znamená pozorovat, ale ještě více se velmi dlouho podrobně zabývat situací. Pokud to nasměrujeme na sebe, mluvíme o skutečném sebezkoumání, o pohledu na to, jak jsme byli a co jsme si mysleli, řekli a udělali, nebo ne. Můžeme se správně zkoumat, pouze pokud jsme začali přebírat různé hodnoty a pravdy a dívat se na sebe v jejich světle (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 6).

Existují dva muži, ne jeden, a to proto, že náš duchovní život zahrnuje lásku k tomu, co je pravda, a lásku k tomu, co je dobré (Nebeská tajemství 5194). Když milujeme a chceme žít podle toho, co je pravda, pak se věci, které známe, stanou věcmi, které cítíme a máme z nich radost a děláme je.

Nakonec si povšimněte, jak jsou tito dva muži schováni Rahabem vysoko na střeše, pod jejím sušením lněných stopek. Ve Slově je cokoli vysoko obrazem blíž k Bohu, blíže tomu, co je pravda (Božská Láska a Moudrost 103). Vidíme více vysoko! Len je vlákno, ze kterého lze vyrobit naše duchovní oděvy - znovu tyto pravdy. A lněné semínko poskytuje prádlo, které bylo použito pro roucho velekněze.

   Studovat vnitřní smysl

Zkoumání významu Joshua 2      

Joshua Chapter 2: Rahab skrývá izraelské špiony

Kapitola 2 je fascinujícím příběhem prostitutky Rahabové, jejíž dům je na zdi města Jericho. Joshua posílá dva špiony, aby viděli, jaké je Jericho, protože Jericho leží naproti, kde překročí řeku Jordán. Rahab vezme tyto špiony do svého domu a skryje je před královskými posly, kteří přicházejí a žádají, aby předala muže. Rahab říká, že muži byli a odešli a královští poslové odcházejí. Poté řekne mužům ukrytým na střeše, že ví, že Bůh Izraele dá Jericha do rukou Izraele, protože je dodnes zvítězil.

Žádá je o laskavost pro všechny ve své rodině, stejně jako se laskavě skrývala a zachraňovala. Oba špehové jí dávají slib a dovolí jim uniknout kabelem z okna na městské zdi. Muži jí říkají, že jejich slib bude neplatný, pokud nezavěsí šarlatovou šňůru do jejího okna a nepřivede celou její rodinu do svého domu. Rahab souhlasí, a muži utekli a vrátili se k Jozue, řekli mu všechno a řekli, že Bůh jim dal město.

V tomto velmi grafickém příběhu existuje několik bohatých a důležitých duchovních významů. Nejprve bychom si měli uvědomit, že špehové zřejmě nechodí nikde jinde v Jerichu než do Rahabu! Jde o to, že to nemusí, protože Rahabova prostituce - prodej jejího těla za účelem potěšení - představuje kvalitu celého města Jericho, které stojí téměř přímo naproti, kde Izrael překročí Jordán. Musí a bude přijato (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 46).

V tomto příběhu Jericho znamená smyslný život, který přichází do hry, když se vše, co víme o Boží pravdě, zvrací a odmítá jako nic (Nebeská tajemství 2973[6]). Žádná pravda, žádné hodnoty, žádné svědomí, nic! Proto příběh zahrnuje prostitutku Rahab, protože zobrazuje tuto úroveň života.

Rahab se však vidí za to, co je a za to, co je jejím městem, a ví, že s příchodem Boha Izraelitů pro Jericha není budoucnost. Věří, že budoucnost leží na Izraeli a jejich Bohu.

V tomto příběhu máme tedy hříšnou ženu, jejíž mysl, srdce a činy se obracejí k pokání a dokonce k opravdovému uctívání a uznání Boha. Pro nás je to obrázek našeho neduchovního nebo přirozeného života, který je uspokojivý, hédonistický, hledající potěšení a oportunistický. Ale doufejme, že pro nás je to také obrázek našeho přání a našeho úmyslu věřit v Boha a následovat ho (Nebeská tajemství 5639[2]), což nás stejně jako u Rahabu nakonec zachrání před námi a všechno o nás (celá rodina Rahabů).

Dále bychom se měli podívat na tyto dva muže, kteří mají vyzvednout Jericha, ale kteří jdou do Rahabu.
Možná lepším slovem než „špehovat“ je „espy“, což znamená pozorovat, ale ještě více se velmi dlouho podrobně zabývat situací. Pokud to nasměrujeme na sebe, mluvíme o skutečném sebezkoumání, o pohledu na to, jak jsme byli a co jsme si mysleli, řekli a udělali, nebo ne. Můžeme se správně zkoumat, pouze pokud jsme začali přebírat různé hodnoty a pravdy a dívat se na sebe v jejich světle (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 6).

Existují dva muži, ne jeden, a to proto, že náš duchovní život zahrnuje lásku k tomu, co je pravda, a lásku k tomu, co je dobré (Nebeská tajemství 5194). Když milujeme a chceme žít podle toho, co je pravda, pak se věci, které známe, stanou věcmi, které cítíme a máme z nich radost a děláme je.

Nakonec si povšimněte, jak jsou tito dva muži schováni Rahabem vysoko na střeše, pod jejím sušením lněných stopek. Ve Slově je cokoli vysoko obrazem blíž k Bohu, blíže tomu, co je pravda (Božská Láska a Moudrost 103). Vidíme více vysoko! Len je vlákno, ze kterého lze vyrobit naše duchovní oděvy - znovu tyto pravdy. A lněné semínko poskytuje prádlo, které bylo použito pro roucho velekněze.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9468


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 608, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 24:3, 8, 49, 40:14, 42:9, 16, 47:29

Exodus 12:13, 22, 28, 14:21, 15:14, 15, 16, 23:31

Lev 20:9

Nommers 13:1, 2, 17, 20, 25:1

Deuteronomium 4:39

Joshua 2:9, 11, 24, 3:1, 5:1, 6:1, 2, 17, 22, 23, 25, 8:1, 9:10, 24, 21:44, 24:12

Regters 1:2, 23, 24, 3:28, 18:2, 10

1 Samuel 19:12, 14

2 Samuel 2:5, 6, 17:19, 20

Nehemia 6:16

Esther 8:17

Spreuke 14:22

Matthew 1:5

Mark 6:30

Handelinge van die apostels 9:25

1 Korintiërs 8:4

Hebreërs 11:1

James 2:25

Významy biblických slov

Josua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

seun
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

hoer
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

stuur
In every instance, however, 'being sent' means coming forth, (or going forth), in the internal sense, as in John 17:8. In similar manner, it is...

gekom het
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

vrou
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

geweet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

poort
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

donker
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

gesluit
There are only a couple of references in the Writings to "close" used as a verb, and both stem from Amos 9:11, which talks about...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

dak
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

na
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

gegee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

gehoor
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Egipte
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

konings
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Hoor
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

gesmelt
'To melt' denotes vanishing before the heat of lust.

God
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

aarde
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

sweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

teken
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

broers
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

susters
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

siele
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

siel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

sterwe
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

bekend maak
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

venster
'Window' signifies truth in the light.

muur
'A wall' signifies truth in outer extremes. 'A wall,' as in Revelation 21, signifies the divine truth proceeding from the Lord, and so, the truth...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

dae
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

eed
'To sware' is a binding.

rooi
'Scarlet,' as in Isaiah 1:18, signifies truth derived from good, or truth from a celestial origin, such as is the truth of the Word in...

laat
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

versamel
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

deure
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

teruggekeer
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: