Joshua 15

Studovat vnitřní smysl

       

1 En vir die stam van die kinders van Juda, volgens hulle geslagte, het die lot geval: teen die grens van Edom, suidelik na die woestyn Sin toe, tot ver in die suide;

2 en hulle suidelike lyn was van die end van die Soutsee, van die tong af wat na die suide toe uitsteek;

3 en dit loop aan suid van Skerpioennek en loop oor na Sin en loop op suid van Kades-Barnéa en loop oor na Hesron en loop op na Addar en swaai na Karka toe;

4 dan loop dit oor na Asmon en loop aan na die spruit van Egipte, sodat die lyn doodloop by die see; dit sal julle suidelike lyn wees.

5 En die oostelike lyn: Die Soutsee tot by die mond van die Jordaan. En die lyn aan die noordekant: Van die tong van die see, van die mond van die Jordaan af

6 loop die lyn op na Bet-Hogla en loop oor noord van Bet-Araba; dan loop die lyn op na die klip van Bohan, die seun van Ruben.

7 Verder loop die lyn op na Debir, van die dal Agor af, en swaai dan noord na Gilgal wat teenoor die hoogte van Adúmmim, suidelik van die spruit lê; dan loop die lyn oor na die waters van die fontein Semes, sodat dit doodloop by die fontein Rogel.

8 Verder loop die lyn op na die dal Ben-Hinnom, na die suidelike hang van die Jebusiete, dit is Jerusalem; dan loop die lyn op na die top van die gebergte wat westelik voor die dal Hinnom lê, wat aan die noordelike einde van die dal Refaim is.

9 Van die top van die berg af buig die lyn dan om na die fontein van die waters van Neftóag en loop aan na die stede van die gebergte Efron; verder buig die lyn om na Báäla, dit is Kirjat-Jeárim.

10 Dan swaai die lyn van Báäla af weg in westelike rigting na die gebergte Seïr en loop oor na die noordelike hang van die berg Jeárim, dit is Késalon, en loop af na Bet-Semes en loop oor na Timna.

11 Verder loop die lyn aan noord na die hang van Ekron; dan buig die lyn om na Sikron en loop oor die berg Báäla en loop aan na Jábneël, sodat die lyn doodloop by die see.

12 Die westelike grens was die Groot See saam met sy gebied; dit is die lyn rondom van die kinders van Juda volgens hulle geslagte.

13 Maar aan Kaleb, die seun van Jefúnne, het hy 'n aandeel onder die kinders van Juda gegee, volgens die bevel van die HERE aan Josua: die stad van Arba, die vader van Enak, dit is Hebron.

14 En Kaleb het die drie seuns van Enak: Sesai, Ahíman en Talmai, afstammelinge van Enak, daaruit verdrywe.

15 En daarvandaan het hy opgetrek teen die inwoners van Debir; maar die naam van Debir was tevore Kirjat-Sefer;

16 en Kaleb het gesê: Hy wat Kirjat-Sefer verslaan en dit inneem, aan hom sal ek my dogter Agsa as vrou gee.

17 Daarop het Otniël, die seun van Kenas, die broer van Kaleb, dit ingeneem; en hy het sy dogter Agsa aan hom as vrou gegee.

18 En toe sy aankom, het sy hom aangespoor om van haar vader 'n stuk grond te vra; en toe sy van die esel afklim, Kaleb vir haar: Wat wil jy hê?

19 En sy : Gee my tog 'n geskenk; omdat u my na 'n dor land versit het, moet u my waterfonteine Gee. Toe Gee hy haar fonteine op die hoogte en fonteine in die laagte.

20 Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Juda, volgens hulle geslagte.

21 En die stede van die uiteinde van die stam van Juda se kinders af tot by die grens van Edom was in die suide: Kábseël en Eder en Jagur,

22 en Kina en Dimóna en Adáda,

23 en Kedes en Hasor en Jitnan,

24 Sif en Telem en Béalot,

25 en Hasor-Hadátta en Kériot-Hesron, dit is Hasor;

26 Amam en Sema en Mólada,

27 en Hasar-Gadda en Hesmon en Bet-Palet,

28 en Hasar-Sual en Beër-Seba en Bisjótja,

29 Báäla en Ijjim en Esem,

30 en Éltolad en Kesil en Horma,

31 en Siklag en Madmánna en Sansánna,

32 en Lebáot en Silhim en Ajin en Rimmon; al die stede saam nege en twintig, met hulle dorpe;

33 in die Laeveld: Estáol en Sórea en Asna,

34 en Sanóag en En-Gannim, Tappúag en Enam,

35 Jarmut en Adúllam, Sogo en Aséka,

36 en Saäráim en Adítaim en Gedéra en Gedérotaim: veertien stede met hulle dorpe;

37 Senan en Hadása en Migdal-Gad,

38 en Dilean en Mispe en Jókteël,

39 Lagis en Boskat en Eglon,

40 en Kabbon en Lagmas en Kitlis,

41 en Gedérot, Bet-Dagon en Náäma en Makkéda: sestien stede met hulle dorpe;

42 Libna en Eter en Asan,

43 en Jiftag en Asna en Nesib,

44 en Kehíla en Agsib en Marésa: nege stede met hulle dorpe;

45 Ekron met sy onderhorige plekke en sy dorpe;

46 van Ekron af en na die weste toe, alles wat aan die kant van Asdod lê, met hulle dorpe;

47 Asdod, sy onderhorige plekke en sy dorpe; Gasa, sy onderhorige plekke en sy dorpe, tot by die spruit van Egipte en die Groot See saam met sy gebied;

48 en op die Gebergte: Samir en Jattir en Sogo,

49 en Danna en Kirjat-Sanna, dit is Debir,

50 en Anab en Estémo en Anim,

51 en Gosen en Holon en Gilo: elf stede met hulle dorpe;

52 Arab en Duma en Esean,

53 en Janum en Bet-Tappúag en Aféka,

54 en Humta en Kirjat-Arba, dit is Hebron, en Sior: nege stede met hulle dorpe;

55 Maon, Karmel en Sif en Jutta,

56 en Jísreël en Jókdeam en Sanóag,

57 Kain, Gíbea en Timna: tien stede met hulle dorpe;

58 Halhul, Bet-Sur en Gedor,

59 en Máärat en Bet-Anot en Éltekon: ses stede met hulle dorpe;

60 Kirjat-Baäl, dit is Kirjat-Jeárim, en Rabba: twee stede met hulle dorpe;

61 in die woestyn: Bet-Araba, Middin en Segága,

62 en Nibsan en die Soutstad en Éngedi: ses stede met hulle dorpe.

63 Maar die kinders van Juda kon die Jebusiete, die inwoners van Jerusalem, nie verdryf nie; daarom het die Jebusiete saam met die kinders van Juda in Jerusalem bly woon tot vandag toe.

  

Exploring the Meaning of Joshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3708, 3858

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1585, 1616, 2723, 2909, 3862, 4599, 4816, ...

True Christian Religion 614


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 417

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 13:18, 21:31, 24:64, 35:23

Nommers 13:22, 21:3, 32:12, 34:3, 6, 12

Deuteronomium 2:23

Joshua 10:10, 31, 11:21, 22, 14:13, 15, 15:8, 9, 10, 11, 35, 45, 48, 57, 60, 63, 17:16, 18:5, 15, 28, 19:1, 5, 18, 26, 38, 41, 43, 20:7, 21:11, 14, 15, 16

Regters 1:8, 10, 12, 18, 20, 13:2, 14:1, 18:12, 19:10

1 Samuel 4:1, 5:8, 10, 6:9, 12, 21, 7:14, 15:4, 12, 17:1, 25, 52, 22:1, 23:1, 14, 24, 24:1, 25:23, 43, 27:6, 30:27, 28, 30, 31

2 Samuel 2:1, 5:6, 18, 22, 6:2, 15:12, 17:17, 23:20, 26, 35

1 Konings 4:10, 5:4, 8:65

2 Konings 1:2, 14:11, 18:8, 22:1, 23:10

1 Kronieke 2:42, 43, 45, 49, 50, 53, 4:13, 17, 18, 21, 28, 13:6, 27:15, 28

2 Kronieke 11:7, 8, 9, 10, 20:2, 26:6, 10, 28:3, 18

Nehemia 11:25, 30

Job 2:11

Hooglied van Salomo 1:14

Jesaja 17:5, 27:12

Jeremia 7:31, 19:2

Ezekiel 48:7

Miga 1:14, 15

Sagaria 14:10

Významy biblických slov

stam
'A tribe' signifies the church with respect to its truths and goods, and in the opposite sense, with respect to its falsities and evils. 'A...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

grens
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

suidelike
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

tong
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

Suid
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

spruit
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

Egipte
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

noord
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

klip
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

seun
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

Gilgal
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

noordelike
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

berg
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

fontein
A fountain signifies the Lord and the Word. A fountain signifies superior truth, and well, inferior truth. A fountain, as in Psalm 104:10, denotes knowledges....

stede
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Efron
Ephron (Gen. 23:8, 17) signifies those with whom the good and truth of faith, which are the constituents of the church, might be received.

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

Seïr
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

Timna
'Thimnath,' as in Genesis 38:12, signifies a state of consultatoin for the church.

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

Kaleb
Caleb, In Numbers 14:24, represents those who are introduced into the church, and, accordingly, his seed signifies the truth of the doctrine of the church.

gegee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Josua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

Hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

seuns
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

verslaan
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

dogter
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

broer
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

ingeneem
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Hasor
'The inhabitants of Hazor,' as mentioned in Jeremiah 49:30, signify those who possess spiritual riches, which are the things of faith. 'Hazor,' as mentioned in...

nege
'Nine' signifies conjunction.

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

dorpe
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

veertien
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

Gasa
Azzah, (Gen 10:19), signifies those things which are revealed concerning charity.

Gosen
‘The land of Goshen,’ as in Genesis 46:28, signifies the innermost parts of the natural mind.

Kain
'Cain' signifies the doctrine of faith separated from love. See Arcana Coelestia 338 and the sections that follow it.

Gíbea
Gibeah, as in 2 Samuel 6, signifies the natural or ultimate principle of the church. Gibeah, Ramah, and Bethaven, as in Hosea 5:8, denote those...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

ses
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Rabba
Rabbath

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

bly
'To tarry,' as in Genesis 27:44, signifies almost the same thing as 'to dwell,' except that 'to tarry' relates to the life of truth with...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

vandag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: