Genesis 19

Studovat vnitřní smysl

Afrikaanse Vertaling 1953     

← Genesis 18   Genesis 20 →

1 En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe

2 en gesê: Kyk tog, my here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete; dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord: Nee, ons sal op die plein vernag.

3 Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet.

4 Hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel: jonk en oud, die hele bevolking, almal saam.

5 En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken.

6 Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe

7 en : My broers, moet tog nie kwaad doen nie.

8 Kyk tog, ek het twee dogters wat geen man beken het nie; laat ek dié na julle uitbring, en doen met hulle soos dit goed is in julle . Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom.

9 Toe antwoord hulle: Gee pad daar! En hulle : Hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot, aangedring en nader gekom om die deur oop te breek.

10 Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit.

11 Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle tevergeefs na die ingang gesoek het.

12 Daarop die manne vir Lot: Wie het jy hier nog? 'n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad--bring hulle uit die plek uit;

13 want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die HERE, en die HERE het ons gestuur om dit te verwoes.

14 Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns wat met sy dogters sou trou, en : Maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die HERE gaan die stad verwoes. Maar hy was in die van sy skoonseuns soos een wat gekskeer.

15 En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê: Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie.

16 Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat die HERE hom wou verskoon; en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad.

17 En toe hulle hulle na buite uitgelei het, Hy: Vlug vir jou lewe! Moenie omkyk nie, en moenie êrens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie!

18 Daarop antwoord Lot hulle: Ag nee, my Here!

19 Kyk tog, u kneg het genade in u gevind, en U het u guns groot gemaak wat U aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie.

20 Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug, en dit is klein. Laat my tog daarheen vlug--is dit nie klein nie? --dat ek kan lewe!

21 En Hy vir hom: Kyk, Ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat Ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie.

22 Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar.

23 Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom.

24 En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die HERE uit die hemel,

25 en Hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei.

26 En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword.

27 En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die HERE gestaan het.

28 Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond.

29 En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe Hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was.

30 En Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy twee dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly; daarom het hy saam met sy twee dogters in 'n spelonk gaan woon.

31 En die oudste het aan die jongste gesê: Ons vader is oud, en daar is geen man in die land om, na die reël van die ganse aarde, by Ons in te gaan nie.

32 Kom, laat ons aan ons vader wyn gee om te drink en met hom gemeenskap hou, sodat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou.

33 Hulle gee toe dié nag aan hulle vader wyn om te drink, en die oudste het gekom en met haar vader gemeenskap gehad sonder dat hy dit gewaar het toe sy gaan lê en toe sy opstaan.

34 Die volgende dag die oudste aan die jongste: Kyk, ek het verlede nag met my vader gemeenskap gehad; laat ons hom vannag weer wyn gee om te drink; gaan dan in, hou met hom gemeenskap, dat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou.

35 Hulle gee toe dié nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en die jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad sonder dat hy dit gewaar het toe sy gaan lê en toe sy opstaan.

36 So het dan die twee dogters van Lot by hulle vader bevrug geword,

37 en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete.

38 En die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ammi genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete.

← Genesis 18   Genesis 20 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 598, 1364, 1589, 2317, 2318, 2319, 2320, ...

Apocalypse Revealed 422, 452, 502, 599


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 376, 410, 504, 539, 578, 652, 653, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 41, 49

Marriage 86

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 6:8, 8:1, 13:10, 12, 13, 18:6, 20, 22

Exodus 2:14, 19:18, 33:17

Lev 18:7, 22, 20:13

Nommers 16:21, 26

Deuteronomium 2:9, 19, 29:22, 34:3

Regters 19:20, 22, 23

Ruth 4:1

1 Samuel 14:47

2 Samuel 11:8

2 Konings 6:18

Job 18:15, 29:7, 31:32

Psalms 11:6, 83:9

Spreuke 9:7

Jesaja 1:9, 13:19, 15:5

Jeremia 20:16, 23:14, 48:6

Klaagliedere 4:6

Amos 11

Sefanja 2:8, 9

Maleagi 3:2

Matthew 10:15, 24:16

Luke 17:29, 31, 32

Romeine 1:24, 27

Hebreërs 13:2

2 Petrus 2:6, 7

Judas 1:7

openbaring 9:2, 14:10, 18:4

Významy biblických slov

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

aand
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

poort
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

sien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

opgestaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gebuig
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

aarde
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Here
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

draai
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

dienaar
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

voete
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

vroeg
Since the sun represents the Lord, the early morning and sunrise represent a state of enlightenment, with a new and clear understanding coming after a...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

gekom het
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ongesuurde
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

gebak
In a broad sense, there are two things we get from our food. One is energy, in the form of carbohydrates and fats. The other...

geëet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

omsingel
To encompass, as in Genesis 19:4, signifies to be contrary, or to attack and assault with a hostile intention.

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

na
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

ingang
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

deur
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

agter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

broers
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

laat
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

skaduwee
'The shadow is good' of the oak, poplar and elm means complacence.

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

nader
'Nigh' denotes truth in affinity with good.

oop
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

breek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

slaan
'To smite' signifies condemnation. 'To smite,' as in Genesis 14:15, signifies vindication. 'To smite,' as in Genesis 32:8, signifies destruction. 'To smite the earth with...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

seuns
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

plek
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

om
‘To grow’ signifies to be perfected.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

gestuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

praat
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

vrou
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

ongeregtigheid
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

getalm
'To linger,' as in Genesis 19:16, signifies resistance from the nature of evil. Lingering' signifies a state of doubt. When a state of life passes...

bly
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

staan
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

genade
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

gevind
To not to be found any more, signifies not to rise again.

sterwe
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

naby
'Near,' in the Word, signifies presence and conjunction. 'To be near' signifies being on internal levels. Near,' as in Genesis 19:20, signifies truth bordering upon...

vlug
To flee signifies to escape, and be rescued. To flee signifies to be overcome.

gou
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

noem
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

son
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

swawel
Brimstone (Isa. 34:9, etc.) signifies filthy lusts.

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

laat reën
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

reën
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

hemel
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

stede
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

môre
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

God
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

verwoes
'Overturned' signifies punishing.

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

bang
Fear has various significations according to the thing which causes it. Fear signifies love. Fear, as in Gen 28:17, signifies a holy change.

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

nag
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

seun
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

gebaar
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

genoem
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

die vader
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

Moabiete
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Ammoniete
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Did Lot's Wife Turn Into a Pillar of Salt?

What does Lot's wife getting turned into a pillar of salt for looking back toward Sodom have to do with how love is the source of our spiritual life? Join us to learn how the symbolism of salt can help us have clear direction on our spiritual journey.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham Sees the Burning of Sodom and Gomorrah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Angels Visit Abraham
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: