Genesis 10

Studovat vnitřní smysl

       

1 En dit is die stamboom van die seuns van Noag: Sem, Gam en Jafet--vir hulle is daar seuns gebore ná die vloed.

2 Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.

3 En die seuns van Gomer was: Askenas en Rifat en Togárma.

4 En die seuns van Jawan was: Elísa en Tarsis, die Kittiërs en Dodaniete--

5 uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.

6 En die seuns van Gam was: Kus en Misraim en Put en Kanaän.

7 En die seuns van Kus was: Seba en Háwila en Sabta en Raéma en Sábtega. En die seuns van Raéma: Skeba en Dedan.

8 Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees.

9 Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE. Daarom hulle: Soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE.

10 En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en Kalne in die land Sínear.

11 Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou: Ninevé en Réhobot-Ir en Kalag

12 en Resen, tussen Ninevé en Kalag--dit is die groot stad.

13 En Misraim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en Naftuhiete

14 en die Patrusiete en Kasluhiete--waaruit die Filistyne voortgekom het--en Kaftoriete.

15 En Kanaän was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het

16 en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete

17 en die Hewiete en Arkiete en Siniete

18 en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete. En daarna het die geslagte van die Kanaäniete hulle versprei.

19 En die gebied van die Kanaäniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Sebóim tot by Lesa.

20 Dit was die seuns van Gam volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies.

21 En ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore.

22 Die seuns van Sem was: Elam en Assur en Arpagsad en Lud en Aram.

23 En die seuns van Aram was: Us en Hul en Geter en Mas.

24 En Arpagsad was die vader van Selag, en Selag van Heber.

25 En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en die naam van sy broer was Joktan.

26 En Joktan was die vader van Almódad en Selef en Hasarmáwet en Jerag

27 en Hadóram en Usal en Dikla

28 en Obal en Abímael en Skeba

29 en Ofir en Háwila en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.

30 En hulle woonplek was van Mesa af in die rigting van Sefar, die berg van die Ooste.

31 Dit is die seuns van Sem volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, volgens hulle nasies.

32 Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming, in hulle nasies; en uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel ná die vloed.

  

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

AC 1130. The subject treated of throughout this whole chapter is the Ancient Church, and its propagation (verse 1).

AC 1131. They who had external worship corresponding to internal are the "sons of Japheth" (verse 2). They who had worship more remote from internal are the "sons of Gomer and Javan" (verses 3, 4). And they who had worship still more remote are the "isles of the nations" (verse 5).

AC 1132. They who cultivated knowledges, memory-knowledges, and rituals, and separated them from things internal, are the "sons of Ham" (verse 6). They who cultivated the knowledges of spiritual things are the "sons of Cush;" and they who cultivated the knowledges of celestial things are the "sons of Raamah" (verse 7).

AC 1133. Those treated of who have external worship in which are interior evils and falsities, "Nimrod" being such worship (verses 8, 9). The evils in such worship (verse 10). The falsities in such worship (verses 11, 12).

AC 1134. Concerning those who form for themselves new kinds of worship out of memory-knowledges by means of reasonings (verses 13, 14); and concerning those who make mere memory-knowledge of the knowledges of faith (verse 14).

AC 1135. Concerning external worship without internal, which is "Canaan," and the derivations of this worship (verses 15 to 18); and its extension (verses 19, 20).

AC 1136. Concerning internal worship, which is "Shem," and its extension even to the second Ancient Church (verse 21). Concerning internal worship and its derivations, which being from charity, are derivations of wisdom, of intelligence, of memory-knowledge, and of knowledges, which are signified by the "nations" (verses 22 to 24).

AC 1137. Concerning a certain church which arose in Syria, instituted by Eber, which is to be called the second Ancient Church, the internal worship of which is "Peleg," the external "Joktan" (verse 25). Its rituals are the nations named in verses 26 to 29. The extension of this church (verse 30).

AC 1138. That there were different kinds of worship in the Ancient Church, in accordance with the genius of each nation (verses 31, 32).

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: