Exodus 6

Studovat vnitřní smysl

Afrikaans 1953     

← Exodus 5   Exodus 7 →

1 Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê: Ek is die HERE.

2 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.

3 Ook het Ek my verbond met hulle opgerig om hulle die land Kanaän te gee, die land van hulle vreemdelingskap waarin hulle vertoef het;

4 en Ék het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel wat deur die Egiptenaars in slawerny gehou word, en Ek het aan my verbond gedink.

5 Daarom, sê aan die kinders van Israel: Ek is die HERE, en Ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny, en Ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte;

6 en Ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. En julle sal erken dat Ek die HERE julle God is wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars uit.

7 En Ek sal julle bring in die land waaromtrent Ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isak en aan Jakob te gee; en Ek sal dit aan julle as 'n besitting gee, Ek, die HERE.

8 Moses het toe so met die kinders van Israel gespreek, maar hulle het nie na Moses geluister nie, uit ongeduldigheid en weens die harde diens.

9 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:

10 Gaan spreek met Farao, die koning van Egipte, dat hy die kinders van Israel uit sy land moet laat uittrek.

11 Maar Moses het voor die aangesig van die HERE gespreek en gesê: As die kinders van Israel na my nie geluister het nie, hoe sal Farao dan na my luister terwyl ek onbesnede van lippe is?

12 Daarop het die HERE met Moses en Aäron gespreek en hulle met 'n boodskap gestuur na die kinders van Israel en na Farao, die koning van Egipte, om die kinders van Israel uit Egipteland uit te lei.

13 Dit is die hoofde van hulle families. Die seuns van Ruben, die eersgeborene van Israel: Henog en Pallu, Hesron en Karmi; dit is die geslagte van Ruben.

14 En die seuns van Símeon: Jémuel en Jamin en Ohad en Jagin en Sohar en Saul, die seun van die Kanaänitiese vrou; dit is die geslagte van Símeon.

15 En dit is die name van die seuns van Levi volgens hulle afstamming: Gerson en Kehat en Merári. En die lewensjare van Levi was honderd sewe en dertig jaar.

16 Die seuns van Gerson: Libni en Símeï volgens hulle geslagte.

17 En die seuns van Kehat: Amram en Jishar en Hebron en Ussiël; en die lewensjare van Kehat was honderd drie en dertig jaar.

18 En die seuns van Merári: Magli en Musi. Dit is die geslagte van Levi volgens hulle afstamming.

19 En Amram het Jogébed, sy tante, vir hom as vrou geneem, en sy het vir hom Aäron en Moses gebaar. En die lewensjare van Amram was honderd sewe en dertig jaar.

20 En die seuns van Jishar: Korag en Nefeg en Sigri.

21 En die seuns van Ussiël: Mísael, Élsafan en Sitri.

22 En Aäron het Eliséba, die dogter van Ammínadab, die suster van Nagson, vir hom as vrou geneem; en sy het vir hom gebaar: Nadab en Abíhu, Eleásar en Itamar.

23 En die seuns van Korag: Assir en Élkana en Abíasaf. Dit is die geslagte van die Koragiete.

24 En Eleásar, die seun van Aäron, het vir hom een van die dogters van Pútiël as vrou geneem; en sy het vir hom Pínehas gebaar. Dit is die familie-hoofde van die Leviete volgens hulle geslagte.

25 Dit is Aäron en Moses aan wie die HERE gesê het: Lei die kinders van Israel uit Egipteland volgens hulle leërskare.

26 Dit is hulle wat met Farao, die koning van Egipte, gespreek het om die kinders van Israel uit Egipte uit te lei. Dit is Moses en Aäron.

27 Die dag toe die HERE met Moses gespreek het in Egipteland,

28 het die HERE Moses aangespreek met die woorde: Ek is die HERE. Sê aan Farao, die koning van Egipte, alles wat Ek met jou spreek.

29 Toe sê Moses voor die aangesig van die HERE: Ek is onbesnede van lippe! Hoe sal Farao dan na my luister?

← Exodus 5   Exodus 7 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 7183, 7184, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1356, 1463, 1992, 2658, 2959, 3448, 3667, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 328, 444, 573

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:7, 17:1, 8, 26:3, 28:13, 46:9, 11

Exodus 2:1, 2, 24, 3:8, 14, 15, 4:1, 10, 5:1, 6:4, 8, 12, 30, 7:2, 4, 5, 17, 12:41, 51, 13:3, 4, 5, 14, 16, 14:4, 18, 15:2, 16, 16:12, 19:5, 24:1, 28:1, 29:45, 46, 32:11

Leviticus 10:1, 4, 6

Numbers 1:7, 18, 3:2, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 10:29, 11:12, 15:41, 16:1, 20:28, 25:7, 26:5, 11, 12, 57, 58, 59, 60, 33:1

Deuteronomy 4:31, 34, 5:15, 7:19, 9:29, 11:2, 26:8, 29:5, 12

Joshua 21:4, 6, 7, 22:13, 24:5, 33

Judges 20:28

1 Samuel 12:6, 8

2 Samuel 7:23, 24

1 Kings 8:42, 60, 20:28

2 Kings 17:36

1 Chronicles 4:24, 5:3, 6:1, 22, 15:8, 10, 23:12, 13, 21, 24:1, 26

2 Chronicles 29:12, 13

Nehemiah 1:10

Psalms 42:1, 77:16, 81:7, 11, 100:3, 105:11, 12, 26, 136:12

Proverbs 18:14

Isaiah 6:5, 49:23, 26, 51:15

Jeremiah 1:7, 27:5, 31:33

Ezekiel 2:7, 20:5, 33, 47:14

Micah 6:4

Mark 12:26

Luke 5:8

John 8:28

Acts of the Apostles 13:17

Titus 2:14

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: