Deuteronomium 4

Studovat vnitřní smysl

Afrikaanse Vertaling 1953     

← Deuteronomium 3   Deuteronomium 5 →

1 Luister dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land wat die HERE, die God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit mag neem.

2 Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.

3 Julle het gesien wat die HERE weens Baäl-Peor gedoen het; want al die manne wat agter Baäl-Peor aan geloop het, dié het die HERE jou God onder jou uit verdelg.

4 Julle daarenteen wat die HERE julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe.

5 Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer soos die HERE my God my beveel het, om so te handel in die land waarheen julle gaan om dit in besit te neem.

6 Onderhou dit dan en doen dit; want dit is julle wysheid en julle verstand voor die van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en : Waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk.

7 Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE onse God so dikwels as ons Hom aanroep?

8 En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou?

9 Neem jou net in ag en wees terdeë op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak:

10 die dag dat jy voor die aangesig van die HERE jou God by Horeb gestaan het, toe die HERE aan my gesê het: Vergader die volk vir My, en Ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om My te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer.

11 Toe het julle nader gekom en onder aan die berg gaan staan; en die berg het met vuur gebrand tot in die middel van die hemel, met duisternis, wolke en wolkedonkerheid.

12 En die HERE het met julle uit die vuur gespreek; julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie--net 'n stem was daar.

13 Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om te doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskrywe.

14 Ook het die HERE my in dié tyd bevel gegee om julle die insettinge en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem.

15 Neem julle dan terdeë in ag ter wille van julle siele--want julle het géén verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie--

16 sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle 'n gesnede beeld, 'n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: 'n afbeelding van man of vrou,

17 'n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, 'n afbeelding van enige gevleuelde voël wat in die lug vlieg,

18 'n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, 'n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is;

19 dat jy ook jou nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie--dinge wat die HERE jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het.

20 Maar die HERE het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is.

21 Ook was die HERE toornig op my om julle ontwil, en Hy het gesweer dat ek oor die Jordaan nie sal gaan en nie sal kom in die goeie land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee nie.

22 Want ek sal in hierdie land sterwe, ek sal oor die Jordaan nie gaan nie; maar julle sal oorgaan en daardie goeie land in besit neem.

23 Neem julle in ag dat julle die verbond van die HERE julle God, wat Hy met julle gesluit het, nie vergeet en vir julle geen gesnede beeld maak nie--'n gelykenis van enigiets wat die HERE jou God jou verbied het.

24 Want die HERE jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God.

25 As jy kinders en kindskinders sal verwek en julle in die land verouderd sal wees en verderflik handel deurdat julle 'n gesnede beeld maak, 'n gelykenis van enigiets, en doen u wat verkeerd is in die van die HERE jou God om Hom te terg,

26 dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan waarheen julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem; julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word.

27 En die HERE sal julle onder die volke verstrooi, en 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen die HERE julle sal drywe.

28 En daar sal julle gode dien, die werk van mensehande, hout en klip wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie.

29 Dan sal julle daarvandaan die HERE jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.

30 As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die HERE jou God terugkeer en na sy stem luister.

31 Want die HERE jou God is 'n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.

32 Want doen tog ondersoek na die vorige dae wat voor jou gewees het, van die dag af dat God mense op die aarde geskape het, en van die een einde van die hemel tot by die ander einde van die hemel, of so iets groots gebeur het of iets dergeliks gehoor is.

33 Het 'n volk die stem van God uit die vuur hoor spreek, soos jy gehoor het, en in die lewe gebly?

34 Of het 'n god probeer om vir hom 'n nasie uit 'n ander nasie te gaan neem deur versoekinge, deur tekens en wonders en deur oorlog en deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade soos die HERE julle god met julle voor jou in Egipte gedoen het?

35 Jy self het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat die HERE God is; daar is geen ander buiten Hom nie.

36 Uit die hemel het Hy jou sy stem laat hoor om jou te onderrig; en op die aarde het Hy jou sy groot vuur laat sien, en jy het sy woorde uit die vuur gehoor.

37 En omdat Hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle uitverkies het, en Hy self jou deur sy grote krag uit Egipte uitgelei het,

38 om nasies groter en magtiger as jy voor jou uit te verdrywe en jou in te bring om hulle land aan jou as erfenis te gee soos dit vandag is--

39 daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die HERE God is, bo in die hemel en onder op die aarde; daar is geen ander nie.

40 En jy moet sy insettinge en sy gebooie hou wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed mag gaan, en dat jy die dae mag verleng in die land wat die HERE jou God jou vir altyd sal gee.

41 Toe het Moses drie stede afgesonder oos van die Jordaan, teen sonop,

42 sodat hy wat 'n doodslag begaan het, daarheen kon vlug, wat sy naaste sonder opset doodgeslaan het, terwyl hy hom van gister en eergister af nie vyandig was nie; sodat hy in een van hierdie stede kan vlug en in die lewe bly.

43 Beser in die woestyn, in die landstreek van die gelykveld, vir die Rubeniete; en Ramot in Gílead vir die Gadiete; en Golan in Basan vir die Manassiete.

44 En dit is die wet wat Moses die kinders van Israel voorgehou het.

45 Dit is die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat Moses meegedeel het aan die kinders van Israel by hulle uittog uit Egipte,

46 oos van die Jordaan, in die dal teenoor Bet-Peor, in die land van Sihon, die koning van die Amoriete, wat in Hesbon gewoon het, wat deur Moses en die kinders van Israel verslaan is by hulle uittog uit Egipte;

47 en hulle het sy land in besit geneem en die land van Og, die koning van Basan, die twee konings van die Amoriete oos van die Jordaan, teen sonop;

48 van Aroër af, wat aan die kant van die Arnonrivier lê, tot by die berg Sion, dit is Hermon,

49 en die hele Vlakte oos van die Jordaan, teen sonop tot by die See van die Vlakte, onderaan die hange van Pisga.

← Deuteronomium 3   Deuteronomium 5 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 4      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-13. The absolute necessity of obeying the Divine commands.

Verses 14-24. That nothing from selfhood is to be put in the place of Divine truth, and that truth alone, unless worked out in the life, cannot save.

Verses 25-31. If the soul acts from itself it must perish, but if it seeks Divine Wisdom it will be saved.

Verses 32-40. That Providence continually assists regeneration, as may be manifest from the past; that the soul should therefore trust in the Lord and none else, and their sole duty is to carry out His laws.

Verses 41-43. Evils committed through ignorance or errors of doctrine do not condemn.

Verses 44-49. Reiteration of the Divine Law in the state to which the soul has arrived.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 666, 1288, 1861, 2441, 2842, 4197, 6804, ...

Apocalypse Revealed 53, 101, 216, 447, 468, 503, 529, ...

Doctrine of Life 59, 60, 61

Heaven and Hell 122

True Christian Religion 284, 285, 286, 325


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 222, 282, 401, 504, 540, 573, 587, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:14, 18:19

Exodus 1:14, 6:6, 8, 8:6, 10:2, 21, 12:41, 51, 15:11, 19:4, 5, 9, 11, 17, 18, 20:4, 12, 20, 22, 21:1, 24:17, 31:18, 32:7, 33:3, 34:6, 14

Lev 18:5, 19:4, 19, 26:33, 42, 45

Nommers 20:16, 21:23, 24, 33, 35, 25:3, 11, 31:2, 35:14

Deuteronomium 1:5, 8, 30, 37, 3:8, 17, 29, 4:1, 5, 12, 15, 36, 40, 5:1, 2, 4, 9, 10, 22, 24, 26, 29, 32, 6:1, 2, 4, 7, 15, 24, 7:1, 6, 8, 9, 11, 8:11, 19, 9:1, 3, ...

Joshua 1:7, 2:11, 12:1, 20:8, 21:27, 22:17, 23:8, 11, 16, 24:7, 12

Regters 2:11, 12

1 Samuel 2, 7:3

2 Samuel 22, 22:10, 32

1 Konings 8:9, 51, 19:12, 22:3

2 Konings 17:16, 38

1 Kronieke 6:63, 66, 17:20

2 Kronieke 15:2, 4, 20:7, 11, 33:3

Nehemia 1:8, 9, 9:13, 22, 31

Job 8:8, 28:28, 31:26, 27

Psalms 19:8, 44:2, 12, 78:4, 12, 58, 100:3, 106:32, 115:4, 6, 119:2, 98, 138, 136:12, 145:4, 18, 147:20, 148:14

Spreuke 1:4, 5, 4:21, 14:34, 30:6

Prediker 12:13

Jesaja 10:17, 30:33, 38:19, 42:21, 43:4, 10, 44:9, 11, 13

Jeremia 7:23, 8:2, 10:5, 11:4, 6, 16:13, 17:21, 26:2, 29:13, 32:21, 35:18

Klaagliedere 3:40

Ezekiel 8:10, 16, 11:16, 20:11, 23, 47:8

Daniel 10:14

Hosea 9:17

Joel 2:12

Nahum 1:2

Sefanja 5

Maleagi 2

Matthew 7:7, 8

Mark 12:32

Handelinge van die apostels 7:42, 13:17

Romeine 1:23, 2:18, 3:2, 7:12, 11:28

1 Korintiërs 8:4

Hebreërs 3:5, 8:9, 12:18, 29

openbaring 22:19

Významy biblických slov

luister
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

land
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

vaders
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

beveel
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...


It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

agter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vandag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

lewe
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

kyk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

gode
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

regverdige
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

neem
'To observe' stands for all aspects of the Word in general.

vergeet
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

dae
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

woorde
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

vrees
The fearful signify people who have no faith.

nader
'Near,' in the Word, signifies presence and conjunction. 'To be near' signifies being on internal levels. Near,' as in Genesis 19:20, signifies truth bordering upon...

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

berg
'Hills' signify the good of charity.

staan
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

hemel
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

wolke
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

bevel
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

siele
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

dier
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

aarde
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

gevleuelde
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

voël
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

lug
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

vlieg
To fly, when spoken of the Lord, signifies to foresee and to provide. To fly, when predicated of the Lord, also signifies omnipresence. To fly...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

son
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

sien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterre
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

dien
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

yster
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

Egipte
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

gesweer
'To sware' is a binding.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

goeie
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

sterwe
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

verwek
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

verstrooi
The meaning of "scatter" in the Bible is relatively literal, but it is used in regard to spiritual things, not natural ones. So to "scatter"...

nasies
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hout
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

klip
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

eet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

soek
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

vind
To not to be found any more, signifies not to rise again.

siel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

terugkeer
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

tekens
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

oorlog
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

laat sien
'Shew' signifies instruction to the life.

na
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

groter
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

hou
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

Moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

stede
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

sonop
Sunrise' denotes coming of the Lord, or beginning of a celestial state.

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

vlug
To flee signifies to escape, and be rescued. To flee signifies to be overcome.

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

verslaan
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

konings
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

vlakte
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Angel Tells Moses What to Write
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Deeper Meaning to the Bible
Worship Talk | Ages over 18


Přeložit: