Daniel 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 En in die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, het Nebukadnésar 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was.

2 Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die Chaldeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan,

3 die koning vir hulle: Ek het 'n droom gehad, en my gees is onrustig om die droom te verstaan.

4 Toe het die Chaldeërs met die koning gespreek Aramees: Mag die koning vir altyd lewe! Vertel u dienaars die droom, en ons sal die uitlegging te kenne gee.

5 Die koning het geantwoord en aan die Chaldeërs gesê: Die saak staan by my vas: as julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word.

6 Maar as julle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang; gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne.

7 Hulle het vir die tweede maal geantwoord en gesê: Laat die koning die droom aan sy dienaars vertel; dan sal ons die uitlegging te kenne gee.

8 Die koning het geantwoord en gesê: Ek weet verseker dat julle tyd wil win, omdat julle sien dat die saak by my vasstaan;

9 want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde; julle het naamlik afgespreek om 'n leuenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek totdat die tyd weer verander; daarom, vertel my die droom, dan sal ek weet of julle my sy uitlegging kan te kenne gee.

10 Die Chaldeërs het voor die koning geantwoord en gesê: Daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie; daarom het dan ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of Chaldeër verlang nie.

11 Ja, die saak wat die koning verlang, is swaar, en daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie.

12 Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring.

13 Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word.

14 Daarop het Daniël aan Ariog, die owerste van die koninklike lyfwag wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en verstandige antwoord gegee.

15 Hy antwoord en vir Ariog, die bevelhebber van die koning: Waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Ariog aan Daniël die saak meegedeel.

16 Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee.

17 Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanánja, Mísael en Asárja, sy metgeselle, die saak bekend,

18 en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die orige wyse manne van Babel nie sou ombring nie.

19 Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof.

20 Daniël het toe gespreek en gesê: Mag die Naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne.

21 Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het;

22 Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge; Hy weet wat in die duister is, en die lig woon by Hom.

23 U, God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het, want die saak van die koning het U ons bekend gemaak.

24 Daarom het Daniël ingegaan na Ariog, wat die koning aangestel het om die wyse manne van Babel om te bring; hy het gegaan en vir hom só gesê: Moenie die wyse manne van Babel ombring nie; bring my in voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee.

25 Toe het Ariog Daniël haastig voor die koning ingebring en só vir hom gesê: Ek het 'n man onder die ballinge van Juda gevind wat die koning die uitlegging bekend sal maak.

26 Die koning het geantwoord en aan Daniël, wie se naam Béltsasar was, gesê: Is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het, en sy uitlegging bekend te maak?

27 Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê: Die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie.

28 Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit:

29 Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur, en die Openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur.

30 En wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en u die gedagtes van u hart kan ken.

31 U, o koning, het 'n gesig gehad--kyk, daar was 'n groot beeld; hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik.

32 Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper,

33 sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei.

34 U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyngestamp het.

35 Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.

36 Dit is die droom; sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê:

37 U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het,

38 en in wie se hand Hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat Hy u as heerser oor hulle almal aangestel het--ú is die hoof van goud.

39 En ná u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as dié van u; daarna 'n ander, 'n derde koninkryk, van koper, wat oor die hele aarde sal heers;

40 en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fynstamp en verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fynstamp en vergruis.

41 En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was--dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het.

42 En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is--'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees.

43 Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het--hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.

44 Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan--

45 net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar.

46 Toe het koning Nebukadnésar op sy aangesig geval en Daniël aanbid en bevel gegee om aan hom 'n spysoffer en reukoffers te bring.

47 Die koning het Daniël geantwoord en gesê: Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die Openbaarder van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar.

48 Toe het die koning Daniël verhef en hom baie, groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van Babel.

49 En op versoek van Daniël het die koning Sadrag, Mesag en Abednégo aangestel oor die bestuur van die provinsie Babel, maar Daniël was in die paleis van die koning.

  
   Studovat vnitřní smysl

Daniel Interprets Nebuchadnezzar's Dream      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

In the second chapter of the Book of Daniel, Nebuchadnezzar, the King of Babylon has a dream that troubles him. Daniel, inspired by God, is the only person who is able to interpret it. It's a powerful story in the literal sense, and its spiritual sense goes deep; it describes a step that we each need to take if we want to make spiritual progress.

The literal text sets the story in the "second year", which refers to a state of conflict that comes before regeneration. Generally, "two" means a union, and specifically the marriage of good and truth. But in this story, the marriage is between evil and falsity. Nebuchadnezzar is still on the throne of Babylon: the falsities from selfish love seek to establish dominion over every sphere of life.

So, in the second year, "Nebuchadnezzar had dreams; and his spirit was so troubled that his sleep left him." Dreams are one of the ways the Lord revealed the Word to the ancients. It is not surprising to find Nebuchadnezzar greatly disturbed by a dream, to the point that "his sleep left him." Sleep, when dreams occur, depicts a state of obscurity. In Nebuchadnezzar's case, the obscurity arose because he represents false thoughts resulting from a selfish lust for power. Selfishness obscures the truth because it makes it impossible to focus outside of the self.

Nebuchadnezzar represents falsity from selfishness and the desire to dominate and control others. When this is in charge, people become manipulative, insisting that everything serve their own ends. They are willing to twist any truth, even destroy it, to justify their actions. The danger in this state is its attraction; it can invade the mind and establish an empire.

This is our state before regeneration. However, Divine Providence mandates that in order to remove this, we must become conscious of our Nebuchadnezzar states. This may be difficult because reflection requires perspective, which starts out obscured — asleep. Nebuchadnezzar, unable to remember or interpret his dream, commanded his magicians, astrologers, sorcerers and Chaldeans to ease his mind.

When the wise men were unable, the king began killing them. In the internal sense, "to kill," means to turn truths into falsities. Daniel and his companions were to be included in the slaughter, but they were different from the other wise men, who represented falsity based on abuse or misuse of truth grounded in selfishness. Daniel and his friends served the Lord.

Daniel's name had been changed to 'Belteshazzar,' symbolizing the perversion of truth by love of self. Yet in this verse, they sought 'Daniel' and his companions to kill them. This shows a human quality hidden from daily life. If Nebuchadnezzar represents blind selfishness, to save us, the Lord must keep truth hidden from the flow of selfish thought. When his hidden name is used, Daniel represents this hidden thought, protected and ready for use against selfishness.

In chapter one, Daniel rejects Nebuchadnezzar by refusing to eat his food. Once again, he stands against the king who reveals his evil in his willingness to kill when displeased. Nebuchadnezzar is the epitome of self-worship, Daniel is the true worshiper of the Lord.

Daniel and his friends sought "mercies from the God of heaven concerning this secret." Despite their position as 'wise men,' they humbled themselves to the Lord. This is a picture of the submission necessary for conscience to direct the unruly external self.

Daniel was given insight into the fallen human, the decline caused by selfishness. People faced with these insights often run and hide. Yet without self-knowledge, people cannot make any spiritual progress. By blessing the Lord, Daniel recognizes that only His divine power can help people put evils into order. Without this, spiritual life is over.

This gratitude embodies a New Church principle: all goodness and truth are from the Lord alone. Any insight people have into the nature of evils must come from the Him. Evil is blind to itself, but truth shows it for what it is. By thanking the Lord for insight, people can face their evils.

Before he can be killed, Daniel requests an audience with the king. Outward behaviors can be aligned with good or evil, and so Arioch, captain of the guard, acts on Daniel's request in spite of Nebuchadnezzar's orders. His words to the king show how useful things can ally themselves to the truth. So Arioch advocates for Daniel.

In his entreaty, Arioch emphasizes Daniel's heritage: "a man of the captives of Judah." This may have cast the king's mind back to his campaign in Judah, or even to the young man prepared for his service, filled with wisdom and glowing with physical health. In the internal sense, 'Judah' represents the church with a person, initially through truths. So Arioch identifies Daniel as truth from the Word. Nebuchadnezzar knew Daniel by his Babylonian name of Belteshazzar: when people in falsity are presented with truth, they view it as mere information for their own use. This is why an adulterer sees no difference between adultery and marriage, or a liar no distinction between truth and falsity.

Daniel is the conscience, which can be thought of as guilt or sorrow for actions. But at it's core, conscience is guidance by the truths of the Word. For truths to guide us, we must recognize their Divine authority and origin: none of the wise men, astrologers, magicians, or soothsayers could tell and interpret the king's dream.

In the sense of the letter, Daniel could begin because he established that the dream was from God, and thus interpreted by God. Daniel was simply a mouthpiece. For us, the self-awareness needed to move us from selfishness to charity comes from the Lord. Only He can direct our lives, but leaves us in freedom to accept that direction or not.

Daniel described Nebuchadnezzar's dream: the great image, with a head of gold, chest and arms of silver, belly and thighs of bronze, legs of iron, and feet partly of iron and partly of clay. Even in the literal sense of the story one sees the steady decline from precious to base to valueless.

Many scholars describe this dream in political terms. They claim it describes successive nations or rulers in the earth, from the Babylonians, to the Greeks, the Romans, and so on. However, the Word deals with spiritual, not worldly things. In one sense, this dream speaks of the different spiritual eras that have existed in this world. This is called the "internal historical" sense. On this level, Nebuchadnezzar's dream describes the rise and fall of the ancient churches to the present. This exposition focuses on a deeper level: the regenerative series, or how the Word tells of each individual's spiritual life.

Nebuchadnezzar's dream symbolizes allowing selfishness to dictate our thoughts and beliefs. Babylon is a state of great selfishness, the opposite of loving the Lord. This is the origin of all evils, going hand in hand with falsity, which twists and perverts the truth, making it a slave to our desires. The dream describes how this state gains mastery of the human mind. It begins before selfishness gains a toehold in our thoughts, and ends in the destruction of our very humanity.

The vision begins with the head because it is the highest part of a human being. But the key to this head is that it is gold, symbolizing love to the Lord. The chest and arms are physically lower than the head, and silver is less valuable than gold. The chest and arms represent the rational parts of the mind. Silver represents truths derived from the goodness within. This change from loving the Lord to thinking from truth marks a change in focus: good embraces all, opening us up to each other in a life of mutual love and charity. Truth, on the other hand, is more open to abuse: ideas of truth have been the cause of many wars and conflicts. Truth is used to hurt as often as to nurture goodness. It is a double edged sword.

At the next level, the decline becomes more obvious: from the head to the chest to the belly and thighs – half way down the body. From gold to silver to bronze, precious metal turns to base. The belly and thighs normally depict the good of loving the Lord and the neighbor, called charity. Here, however, it is twisted into the opposite sense: disregard for others, and one's own interpretation of truth. To the person in this state, these things appear good. So the belly and thighs were made of bronze, an alloy that can be polished until it gleams like gold, but it is not, nor ever can be transmuted.

So we are brought to the lower parts of the body: the legs of iron. In place of truth, falsity takes charge. This is depicted by the iron, which merely looks like silver. The legs are followed by the outer extreme of spiritual life: the feet. The feet are the lowest part of our body. Feet correspond to the outmost of our lives, which should be the expression of the Lord's goodness and truth through us. Instead, the feet of the statue are a weak spot: a mixture of iron and clay. In this image, we see the entire devolution of selfishness – carried into our very action – a life devoid of real goodness or truth, only a false image.

At the climax of the dream, a stone strikes the image and breaks it to pieces. This shows us our true character and the power of truth to bring us back from the brink of disaster. The stone was cut without hands: it is not of human origin. Here the Divine truth contrasts with the king’s practice of consulting his wise men and magicians, who represent selfish human thought. Divine truth leads to all goodness when used the way the Lord intends. Detached from human rationalizing, the truth liberates.

This freedom is the new vision of truth: the stone grows into a mountain. "A mountain" symbolizes love – a new love from truth, that replaces the selfishness and the desire for control. The mountain filling the earth symbolizes the way this new truth and love become the center and focus of our lives. We are created anew by the Lord's truth.

Having described the dream in great detail, Daniel then explains its meaning. He begins with what seems like an affirmation of Nebuchadnezzar; the Lord gave us our love of self! He ordained that we should feel life as our own and have no sense of His life flowing into us. This allows us to act according to our reason, and respond to the Lord in freedom. Selfishness is the abuse of this gift from the Lord, and the kingdom changes its meaning from truth to falsity.

Nebuchadnezzar clearly confuses Daniel with the Lord, and ascribes the power to interpret dreams to him. But the reality of selfishness becomes clear when contrasted with the ideals of conscience. If selfishness cannot reflect upon itself, it needs to be confronted with truth – and truth shows the true nature of evil and convicts it.

Nebuchadnezzar promoted Daniel and his three friends to positions of power. He recognized their God as the God of gods, the Lord of kings. But he continues to recognize the previous gods who served Babylon. Nebuchadnezzar may have elevated the Lord above Marduk, the Babylonian god, but he was neither willing nor prepared to jettison his customary deity.

Spiritual life must begin somewhere, and this interaction between Nebuchadnezzar and Daniel symbolizes the beginning. There is still a great distance to travel before we are truly born again. The old selfish side will reassert itself, new arguments and battles will rage. Yet the promise of Nebuchadnezzar's dream is still with us.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 173


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 426, 1298, 1326, 1361, 1422, 1551, 1837, ...

Apocalypse Revealed 211, 538, 567, 664, 717, 775, 781, ...

Conjugial Love 73, 78, 79, 81

Divine Providence 328

Doctrine of the Lord 4, 42, 48

Doctrine of the Sacred Scripture 117

The Last Judgement 54

True Christian Religion 156, 275, 609, 625, 754, 761, 788


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 70, 176, 237, 411, 577, 650, 662, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 37

Scriptural Confirmations 4, 37

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 40:8, 12, 18, 41:8, 14, 26, 28, 41, 43

Exodus 7:11

Nommers 12:6

Deuteronomium 10:17, 29:28

Joshua 22:22

1 Samuel 6:2

2 Samuel 7:13, 16

1 Konings 1:31

2 Konings 5:15

1 Kronieke 29:10

Esra 1:2, 6:11

Nehemia 9:5

Esther 1:13, 3:2

Job 12:13, 18, 22

Psalms 2:6, 9, 96:4, 113:2, 136:26, 139:12, 147:5

Spreuke 2:6, 16:14

Prediker 8:1

Jesaja 28:16, 36:11, 47:12, 13

Jeremia 25:1, 27:5, 6, 33:3

Ezekiel 26:7

Daniel 1:6, 17, 2:6, 31, 36, 37, 48, 3:1, 9, 12, 29, 30, 4:2, 3, 4, 6, 14, 18, 19, 22, 5:7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 28, 6:7, 27, 7:4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 23, ...

Haggai 2:22

Matthew 3:2, 21:44

Luke 1:33, 20:18

Handelinge van die apostels 3:12, 10:25, 14:13

Romeine 11:33

1 Timoteus 6:15, 16

Hebreërs 12:27

James 1:5

openbaring 1, 11:15, 12:8, 17:14, 19:15

Významy biblických slov

tweede
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

droom
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

slaap
In a general sense, sleeping in the Bible represents a state of obscurity about spiritual matters, a state in which you are not recognizing things...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Chaldeërs
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

roep
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

staan
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

vertel
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

sien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

mag
'Might' denotes the forces or power of truth.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Béltsasar
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

besweerders
'Soothsayers' were people who studied natural magic.

waarsêers
'Soothsayers' were people who studied natural magic.

Nebukadnésar
Nebuchadnezzar was a powerful king of the Babylonian empire. His fiery furnace and his dreams of the great tree and of the great statue are...

beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

getref
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

meng
'To mix' signifies falsifying truth and profaning it.

vir ewig
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Daniel, Interpreter of Dreams
Project | Ages 11 - 17

 Nebuchadnezzar's Dream
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Nebuchadnezzar's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar's Dream
Color the picture of the statue seen in the dream.
Project | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar’s Dream (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Nebuchadnezzar’s Dream (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Nebuchadnezzar’s Dream (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14


Přeložit: