Matthew 1

Study the Inner Meaning

Xhosa

← Malachi 4   Matthew 2 →

1 Incwadi yomlibo wokuzalwa kukaYesu Kristu, unyana kaDavide, unyana ka-Abraham.

2 UAbraham wazala uIsake; uIsake ke wazala uYakobi; uYakobi wazala uYuda nabazalwana bakhe;

3 uYuda wazala uPeretse noZera ngoTamare; uPeretse wazala uHetseron; uHetseron wazala uAram;

4 uAram wazala uAminadabhi; uAminadabhi wazala uNashon; uNashon wazala uSalemon;

5 uSalemon wazala uBhohazi ngoRahabhi; uBhohazi wazala uObhede ngoRute; uObhede wazala uYese;

6 uYese wazala uDavide ukumkani. UDavide ke ukumkani wazala uSolomon ngobengumkaUriya;

7 uSolomon wazala uRehabheham; uRehabheham wazala uAbhiya; uAbhiya wazala uAsa;

8 uAsa wazala uYoshafati; uYoshafati wazala uYoram; uYoram wazala u-Uziya;

9 u-Uziya wazala uYotam; uYotam wazala uAhazi; uAhazi wazala uHezekiya;

10 uHezekiya wazala uManase; uManase wazala uAmon; uAmon wazala uYosiya;

11 uYosiya wazala uYekoniya nabazalwana bakhe ngexesha lokufuduselwa kwabo eBhabhilon.

12 Emveni ke kokufuduselwa kwabo eBhabhilon, uYekoniya wazala uSalatiyeli; uSalatiyeli wazala uZerubhabheli;

13 uZerubhabheli wazala uAbhihudi; uAbhihudi wazala uEliyakim; uEliyakim wazala uAzore;

14 uAzore wazala uTsadoki; uTsadoki wazala uYakin; uYakin wazala uElihudi;

15 uElihudi wazala uElazare; uElazare wazala uMatan; uMatan wazala uYakobi;

16 uYakobi ke wazala uYosefu, indoda kaMariya, ekuthe ngaye kwazalwa uYesu, okuthiwa nguKristu.

17 Zonke izizukulwana ngoko, ezithabathela kuAbraham zizise kuDavide, zizizukulwana ezilishumi elinazine; nezithabathela kuDavide zizise ekufuduselweni kwabo eBhabhilon, zizizukulwana ezilishumi elinazine; nezithabathela ekufuduselweni kwabo eBhabhilon zizise kuKristu, zizizukulwana ezilishumi elinazine.

18 Ke kaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaye kungolu hlobo: Kwathi, akubon’ ukuba unina uMariya useleganelwe uYosefu, bengekahlangani, wafunyanwa emithi ngoMoya oyiNgcwele.

19 Wathi ke uYosefu indoda yakhe, engolilungisa, engathandi ukumhlaza ekuhleni, wanga angamala ngasese.

20 Akubon’ ukuba uyazicinga ezi zinto, naso isithunywa seNkosi sibonakala kuye ephupheni, sisithi, Yosefu, nyana kaDavide, musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMariya, umfazi wakho; kuba oko kukhawulweyo phakathi kwakhe kungoMoya oyiNgcwele.

21 Uya kuzala unyana ke, umbize ngegama elinguYesu; kuba yena eya kubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo.

22 Ke kaloku oku konke kwenzeke, ukuze kuzaliseke okwathethwayo yiNkosi ngomprofeti, isithi,

23 Yabonani, intombi le iya kumitha izale unyana, Bambize ngegama elinguImanuweli, oko kukuthi ngentetho evakalayo, uThixo unathi.

24 Wathi ke uYosefu, evukile ebuthongweni, wenza ngoko besimmisele ngako isithunywa seNkosi, wamthabathela kuye umfazi wakhe;

25 waza ke akamazi, wada wazala unyana wakhe wamazibulo; wambiza ke ngegama elinguYesu.

← Malachi 4   Matthew 2 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Explanations or references:

Arcana Coelestia 1925, 9809, 10154, 10819

Apocalypse Revealed 613, 962

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

Doctrine of the Lord 6, 19, 21, 29

True Christian Religion 82, 140, 188, 683

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 284


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 619, 815, 852, 1069, 1104

On the Athanasian Creed 30, 45, 46

De Domino 38

Justification 0

Marriage 82

Scriptural Confirmations 2, 4, 9, 12, 14, 29, 30, ...

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Spiritual Topics:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 5:1, 11:27, 16:11, 17:5, 20:3, 21:3, 25:26, 29:35, 35:22, 38:29, 30

Numbers 5:30, 31

Deuteronomy 24:1

Joshua 2:1

Ruth 1:4, 2:1, 4:12, 13, 17, 18

1 Samuel 16:12

2 Samuel 2:4, 7, 5:3, 14, 7:12, 11:3, 12:24

1 Kings 11:43, 14:31, 15:8, 22:41

2 Kings 8:16, 14:21, 15:32, 16:1, 18:1, 20:21, 21:18, 24, 26, 24:6, 14, 25:11

1 Chronicles 1:34, 2:1, 3:5, 10, 9:1

Ezra 3:2, 8

Psalms 130:8

Isaiah 1:1, 7:14, 8:10, 11:1

Jeremiah 27:20

Haggai 1:13

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Angelic Appearances at the Time of the Advent
A sermon about the angel Gabriel's appearances to different people and how this pictures aspects of the preparation we must do for the Lord's birth in our own lives. 
Worship Talk | Ages over 18

 Angels and Stars at Christmas Time
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Angels in the Christmas Story
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Christ, the Son of David
Worship Talk | Ages 7 - 14

 For Reflection: The Name Immanuel
Think about the name “Immanuel” which literally means “God with us.” How is the Lord with us?
Activity | Ages over 15

 God Born as a Baby
Jesus was not like other people. His Father was God, while his mother was human, allowing Jesus to fight and overcome the forces of hell.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 God with Us
Coloring Page | Ages 7 - 14

 He Is God and King
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jesus' Childhood
People are born without a set purpose and develop a purpose as they learn and choose a pathway. Jesus was born with an identity and a purpose; He had to discover His identity and become true to it.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Quotes: Prophecies of the Advent
Teaching Support | Ages over 15

 Scroll of Angelic Appearances in Christmas Story
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Come into the World
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord Comes into the World (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Lord Comes into the World (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Lord Comes into the World (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Savior
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Understanding the Virgin Birth
Article | Ages 15 - 17


Translate: