Lamentations 5

Study the Inner Meaning

Xhosa     

← Lamentations 4   Ezekiel 1 →

1 Kukhumbule, Yehova, okusihleleyo; Bheka, uyibone ingcikivo yethu.

2 Ilifa lethu lisuke lenziwa elabasemzini, Izindlu zethu zalunga kwabolunye uhlanga.

3 Siziinkedama, asinabawo; Oma banjengabahlolokazi.

4 Amanzi ethu siwasela ngesilivere; Iinkuni zethu ziza kuthi ngexabiso.

5 Intshutshiso iphezu kwentamo yethu; Sidiniwe, asinakuphumla.

6 Isandla sisinika amaYiputa, Nama-Asiriya, ukuba sihluthe sisonka.

7 Oobawo bonile, abasekho; Thina sithwele ubugwenxa babo.

8 Silawulwa ngabakhonzi; Akukho usiqhiwulayo ezandleni zabo.

9 Isonka sethu sisizuza ngomphefumlo wethu usisichenge. Ngenxa yekrele lasentlango.

10 Ulusu lwethu luyavutha njengeziko Ngenxa yolophu lwendlala.

11 Badlwengule abafazi eZiyon, Iintombi emizini yakwaYuda.

12 Baxhome abathetheli ngezandla; Ubuso bamadoda amakhulu abubekwa.

13 Amadodana athwala amatye okusila, Amakhwenkwe akhubeka phantsi kweenkuni.

14 Amadoda amakhulu aphezile ukuya esangweni; Amadodana, ekubetheni uhadi.

15 Iphelile imihlali yentliziyo yethu, Ukuqamba kwethu kujike kwaba kukumbambazela.

16 Siwile isithsaba entlokweni yethu; Yeha ke thina! kuba sonile.

17 Ngenxa yoko ityhafile intliziyo yethu; Ngenxa yezo zinto amnyama amehlo ethu;

18 Ngenxa yentaba yaseZiyon, kuba ibharhile, Kuhamba iimpungutye phezu kwayo.

19 Wena, Yehova, uhleli ngonaphakade; Itrone yakho ikwisizukulwana ngesizukulwana.

20 Yini na ukuba usilibale ngonaphakade, Usilahle imihla emide?

21 Sibuyisele kuwe, Yehova; sobuya; Hlaziya imihla yethu njengokwamandulo.

22 Ungaba usicekise mpela na, Wanoburhalarhume kuthi ngokukhulukazi na?

← Lamentations 4   Ezekiel 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 123


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 23, 488, 643, 2165, 2799, 2851, 3069, ...

Apocalypse Revealed 52, 189, 323, 503, 546, 620, 764, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 131, 152, 270, 272, 326, 386, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 22:23

Numbers 14:18

Deuteronomy 28:30, 65

1 Samuel 7:6

2 Kings 25:9

Nehemiah 5:15, 9:36

Job 19:9, 30:31

Psalms 13:2, 42:10, 74:1, 18, 79:5, 145:13

Isaiah 3:8, 5:17, 13:16, 49:14, 64:9

Jeremiah 2:18, 6:12, 30, 9:10, 14:9, 19, 16:11, 17:4, 30:20, 31:18, 44:2, 6, 51:51

Lamentations 1:3, 4, 9, 11, 18, 20, 22, 4:8, 16, 17

Ezekiel 7:24, 13:4, 18:2, 24:13

Hosea 2:13

Amos 8:10

Micah 6:13

Zechariah 11:6, 14:2

Romans 6:23


Translate: