Joel 3

Study the Inner Meaning

Xhosa     

← Joel 2   Amos 1 →

1 Ngokuba, yabonani, ngayo loo mihla, nangalo elo xesha, ndiya kukubuyisa ngalo ukuthinjwa kukaYuda neYerusalem,

2 ndozibutha zonke iintlanga, ndizihlisele entilini yakwaYoshafati; ndimangalelane nazo khona ngenxa yabantu bam, ilifa lam amaSirayeli, ezibathe saa ezintlangeni, zalaba ilizwe lam.

3 Abantu bam zibenzele amaqashiso, zavuza ihenyukazi ngenkwenkwe; zathengisa ngentombi ngewayini, zasela.

4 Kananjalo niya kundenza ntoni na nina, Tire, nawe, Tsidon, nani, mida yonke yamaFilisti? Niya kundibuyekeza impatho yam na? Niya kundenza ntoni na? Kwakamsinya, ngokukhawulezayo, ndiya kukubuyisela ukuphatha kwenu entlokweni yenu.

5 Ekubeni nithabathe isilivere yam negolide yam, izinto zamezintle ezinqwenelekayo, nazisa etempileni yenu;

6 nathengisa ngoonyana bakaYuda nangoonyana baseYerusalem koonyana bakaYavan, ukuze nibakhwelelisele kude emdeni wabo;

7 yabonani, ndiyabaxhoxha endaweni enathengisa ngabo kuyo, ndikubuyisele ukuphatha kwenu entlokweni yenu.

8 Ndothengisa ngoonyana benu nangeentombi zenu esandleni soonyana bakaYuda, bathengise ngabo kumaShebha, kuhlanga olukude; kuba uthethile uYehova.

9 Memezani oku ezintlangeni, ngcwalisani imfazwe; xhoxhani amagorha; makafike enyuke onke amadoda okulwa.

10 Khandani amakhuba enu abe ngamakrele, nezitshetshe zenu zemidiliya zibe zizikhali;

11 oswele amandla makathi, Ndiligorha. Khawulezani nize, nonke zintlanga zangeenxa zonke, nibuthelane; wahlisele khona amagorha akho, Yehova.

12 Mazixhoxhwe zinyuke iintlanga, ziye entilini yakwaYoshafati; ngokuba ndiya kuhlala phantsi khona, ukuze ndizigwebe zonke iintlanga zangeenxa zonke.

13 Fakani irhengqa, kuba ukudla kuvuthiwe; yizani nixovule, ngokuba isixovulelo sewayini sizele, iyaphalala imikhombe yokukhongozela; kuba bukhulu ububi bazo.

14 Yimbuthumbuthu, yimbuthumbuthu entilini yesigqibo! Kuba isondele imini kaYehova entilini yesigqibo.

15 Ilanga nenyanga zenziwe mnyama, iinkwenkwezi zikufinyezile ukukhanya kwazo.

16 UYehova ubharhula eZiyon, ukhupha ilizwi lakhe eYerusalem, linyikime izulu nehlabathi; ke uYehova ulihlathi kubantu bakhe, uligwiba koonyana bakaSirayeli.

17 Niya kwazi ke ukuba mna Yehova ndinguThixo wenu, ohleli eZiyon, entabeni yam engcwele; iYerusalem yoba ngcwele, abasemzini bangabi sacanda phakathi kwayo.

18 Kuya kuthi ngaloo mini, iintaba zivuze incindi yeediliya, iinduli ziphalale amasi, imijelo yonke yakwaYuda iphalale amanzi; kuphume umthombo endlwini kaYehova, useze isihlambo semingampunzi.

19 IYiputa kuya kuba senkangala, nelakwaEdom libe yintlango esenkangala, ngenxa yokugonyamela kwabo oonyana bakaYuda, ekubeni bephalaze igazi elimsulwa ezweni labo.

20 Ke uYuda uya kumiwa ngonaphakade, iYerusalem imiwe kwizizukulwana ngezizukulwana.

21 Ndiya kulisula igazi labo endandingalisulanga; ngokuba uYehova uhleli eZiyon.

← Joel 2   Amos 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 7051

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 200


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1151, 1197, 1201, 1551, 1808, 2184, 2495, ...

Apocalypse Revealed 37, 51, 53, 312, 316, 336, 350, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78, 100

The Lord 4, 64

Sacred Scripture 14, 51

Heaven and Hell 119

True Christian Religion 82, 198, 620, 689, 782, 789


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 119, 242, 261, 372, 376, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 55

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:
Hop to Similar Bible Verses

Numbers 11:29, 12:6

Proverbs 1:23

Isaiah 11:11, 44:3

Jeremiah 23:7

Ezekiel 37:12, 39:29

Joel 2:2, 10

Obadiah 1:17

Matthew 24:29

Mark 13:24

Luke 21:11

Acts of the Apostles 2:17, 21, 39

Romans 10:13

Revelation 8:7, 12

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Minor Prophets
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Minor Prophets (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Minor Prophets (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Minor Prophets (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Translate: