Hosea 5

Study the Inner Meaning

Xhosa     

← Hosea 4   Hosea 6 →

1 Kuveni oku, babingeleli, nibaze iindlebe, nina ndlu kaSirayeli; nani ndlu yokumkani, bekani iindlebe; ngokuba uze kuni umgwebo lo; kuba nisuke naba ngumgibe eMizpa, naba ngumnatha otwatyululweyo phezu kweTabhore.

2 Bangxokile ukonakalisa ekunxaxheni kwabo; ke ndiyintethiso kubo bonke bephela.

3 Mna ndiyamazi uEfrayim, noSirayeli akagushiwe kum; ngokuba uhenyuzile ngoku, wena Efrayim, uSirayeli uzenze inqambi.

4 Izenzo zabo azivumi ukuba babuyele kuThixo wabo; kuba umoya wobuhenyu ukubo, abamazi uYehova.

5 Iqhayiya likaSirayeli liyangqina ebusweni bakhe; bokhubeka ooSirayeli noEfrayim ngobugwenxa babo; wokhubeka nabo kwanoYuda.

6 Baya kuya kumfuna uYehova, benempahla yabo emfutshane neenkomo zabo, bangamfumani; urhoxile kubo.

7 Banginiza kuYehova, kuba bezele oonyana abangengabo; ngoku ke ukuthwasa kwenyanga kuyabadla, kunye nezahlulo zabo zomhlaba.

8 Vuthelani izigodlo eGibheha, nexilongo eRama; wuhlabeni eBhetaven, nithi, Emva kwakho, Bhenjamin.

9 Kuya kuba senkangala kwelakwaEfrayim ngemini yokohlwaya; ezizweni zakwaSirayeli ndisazisile isimakade sesibetho.

10 Abathetheli bakwaYuda basuka baba njengabashenxisi bomda; ngoko ke ndophalaza phezu kwabo ubushushu bam njengamanzi.

11 UEfrayim uyacudiswa, uyavikiveka ngumgwebo; kuba usuke wavuma ukulandela umthetho wabo.

12 Mna ndinjengenundu kwaEfrayim, ndinjengombungu kwindlu kaYuda.

13 Xa wasibonayo uEfrayim isifo sakhe, uYuda walibona inxeba lakhe; uEfrayim wesuka waya eAsiriya, wathumela kukumkani uYarebhi. Akaba nako ukuniphilisa, akaba nako ukuninceda kwinxeba lenu.

14 Ngokuba ndinjengengonyama kwaEfrayim, ndinjengengonyama entsha kwindlu kaYuda mna; mna ndiyaqwenga ndimke, ndithimbe, kungabikho mhlanguli.

15 Ndiya kuhamba ndibuyele endaweni yam, bade beve benetyala, babufune ubuso bam. Ekubandezelekeni kwabo baya kundifuna benyamekile; bathi:

← Hosea 4   Hosea 6 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 188


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1186, 3881, 4592, 5354, 5585, 5895, 8999, ...

Apocalypse Revealed 134

The Lord 48

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 156, 247, 314


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 502, 962

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomy 27:17, 32:39

Judges 4:6, 12, 6:6, 19:13

1 Samuel 7:5, 6, 16

2 Kings 15:19

2 Chronicles 28:16, 21

Job 10:7, 16

Psalms 88:17, 107:6, 13, 19, 28

Proverbs 1:28, 11:5

Isaiah 3:8, 9, 10:29, 26:16

Jeremiah 11:7

Lamentations 3:10, 40

Ezekiel 23:5

Hosea 1:2, 2:12, 3:5, 4:1, 11, 12, 15, 6:7, 9, 7:10, 11, 12, 13, 8:1, 9, 11, 13, 9:7, 10:6, 13:5, 6, 7, 14:2

Joel 1:2

Amos 3:1, 8:12

Micah 6:13


Translate: