Hosea 14

Study the Inner Meaning

Xhosa     

← Hosea 13   Joel 1 →

1 Sirayeli, buya, uze kuYehova, uThixo wakho; ngokuba ukhubekile ngobugwenxa bakho.

2 Thabathani niphathe amazwi, nibuyele kuYehova; yithini kuye, Sixolele bonke ubugwenxa, wamkele izinto zethu ezilungileyo, ukuze sinikele iinkunzi zeenkomo ezintsha, imibulelo yomlomo wethu.

3 UAsiriya akayi kusisindisa, asiyi kukhwela emahasheni, asiyi kuba sathi kumsebenzi wezandla zethu, Thixo wethu; kuba kuwe inkedama ifumana imfesane.

4 Ndiya kukuphilisa ukubuya kwabo umva, ndiya kubathanda ngesisa; ngokuba umsindo wam ubuyile kuye.

5 Ndiya kuba njengombethe kuSirayeli; uya kutyatyamba njengenyibiba, endelisele iingcambu zakhe njengeLebhanon.

6 Aya kunaba amasebe akhe, bube njengomnquma ubuhle bakhe, ivumba lakhe libe njengeLebhanon.

7 Baya kubuya abahlala emthunzini wakhe, baphile njengengqolowa, batyatyambe njengomdiliya, isikhumbuzo sawo sibe njengewayini yaseLebhanon.

8 Efrayim, yintoni na esenam nezithixo? Okwam ndiyamphendula, ndimkhathalela; ndinjengomsipres oluhlaza, siyafunyanwa kum isiqhamo sakho.

9 Ngubani na olumkileyo, aziqonde ezo zinto? Ngubani na onengqondo, azazi? Ngokuba zithe tye iindlela zikaYehova; ahamba ngazo amalungisa; ke bona abakreqi baya kukhubeka kuzo.

← Hosea 13   Joel 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 197


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 886, 1069, 1186, 2761, 3579, 3580, 5113, ...

Apocalypse Revealed 242, 278, 298, 316, 401


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 279, 324, 355, 376, 507, 638

The White Horse - Appendix 1

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

2 Samuel 24:10

2 Kings 8:12

Psalms 10:14, 20:8, 52:10, 92:13, 107:43

Song of Solomon 4:11

Isaiah 12:1, 17:8, 27:6, 35:2, 44:22, 57:18, 19, 66:14

Jeremiah 3:12, 22, 29:12, 32:41

Ezekiel 11:18, 16:46, 36:25

Hosea 2:19, 5:5, 6:3, 9:13, 12:7, 13:9

Amos 1:13

Jonah 2:10

Micah 7:18

Zechariah 10:6

Luke 18:13

John 15:5

Acts of the Apostles 3:19

Hebrews 13:15

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14


Translate: