Ezekiel 30

Study the Inner Meaning

Xhosa     

← Ezekiel 29   Ezekiel 31 →

1 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

2 Nyana womntu, profeta uthi, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Bhombolozani, nithi, Hayi ke, le mini!

3 Ngokuba ikufuphi le mini, ikufuphi imini kaYehova, imini yamafu; iya kuba lixesha leentlanga.

4 Ikrele liya kuyifikela iYiputa; kuya kubakho ukuzibhijabhija kwaKushi, ekuweni kwababuleweyo eYiputa, ithatyathwe intabalala yayo, zichithwe iziseko zayo.

5 AmaKushi, namaPuti, namaLudi, nomxukuxela wonke, namaKubhi, noonyana belizwe lomnqophiso, baya kuwa likrele ndawonye nayo.

6 Utsho uYehova ukuthi, Baya kuwa abaxhasi beYiputa, lihle iqhayiya lamandla ayo. Baya kuthabathela iMigidoli, base eSevene, besiwa likrele kuyo; itsho iNkosi uYehova.

7 KwelamaYiputa koba senkangala phakathi kwamazwe abharhileyo, nemizi yalo ibe phakathi kwemizi engamanxuwa;

8 bazi ukuba ndinguYehova, ekufakeni kwam umlilo eYiputa, baphuke bonke abancedi balo.

9 Ngayo loo mini kuya kuphuma kum abathunywa ngeenqanawa, ukuze bothuse amaKushi akholosileyo, azibhijabhije ngokwawo njengasemini yeYiputa; ngokuba, uyabona, iyeza le nto.

10 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndiya kuyiphelisa ingxokolo yeYiputa ngesandla sikaNebhukadenetsare, ukumkani waseBhabheli.

11 Yena enabantu bakhe, abangcangcazelisi basezintlangeni, baya kuziswa ukuba balitshabalalise ilizwe, bayirholele amakrele abo iYiputa, balizalise ilizwe ngababuleweyo.

12 Ndoyomisa imijelo yoMnayile, ndithengise ngelizwe ezandleni zabanobubi, ndilenze kube senkangala ilizwe nenzaliseko yalo, ngezandla zabasemzini; mna Yehova ndithethile.

13 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndiya kuzidakisa izigodo, ndiziphelise izithixo ezingento eNofu, kungabi sabakho sikhulu sasezweni laseYiputa, ndingenise ukoyika ezweni laseYiputa.

14 Ndiya kuyenza kube senkangala iPatrosi, ndifake umlilo eTsohan, ndenze izigwebo kwiNo;

15 ndobuthulula ubushushu bam phezu kweSin, inqaba yaseYiputa; ndiyinqumle ingxokolo yaseNo;

16 ndifake umlilo eYiputa. ISin iya kuzibhijabhija izibhijabhije, neNo inqikwe, neNofu ibe nababandezeli emini.

17 Amadodana aseAven nasePibhesete aya kuwa likrele, yona ke loo mizi ithinjwe.

18 ETapanesi iya kuba mnyama imini, ekuzaphuleni kwam khona iidyokhwe zaseYiputa, liphele kuyo iqhayiya lamandla ayo. Amafu aya kuyisibekela, namagxamesi ayo athinjwe;

19 ndenze izigwebo eYiputa; bazi ukuba ndinguYehova.

20 Kwathi ngomnyaka weshumi elinamnye, ngenyanga yokuqala, ngolwesixhenxe enyangeni leyo, kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

21 Nyana womntu, ingalo kaFaro ukumkani waseYiputa ndiyaphule; uyabona, ayiyi kubotshwa ukuba ifakwe umhlabelo, ukuba ibotshwe ngezithandelo, ukuba yomelele, ukuba iphathe ikrele.

22 Ngako oko, itsho iNkosi uYehova ukuthi, Yabona, ndimchasile uFaro ukumkani waseYiputa. Ndiya kuzaphula iingalo zakhe, eyomeleleyo kwaneyaphukileyo, ndilivuthulule ikrele esandleni sakhe.

23 Ndowaphangalalisela amaYiputa ezintlangeni, ndiwachithachithe emazweni;

24 ndiya kuzomeleza ke iingalo zokumkani waseBhabheli, ndibeke ikrele lam esandleni sakhe, ndizaphule iingalo zikaFaro, ancwine phambi kwakhe ngoncwino longxwelerhiweyo.

25 Ndiya kuzomeleza iingalo zokumkani waseBhabheli, ziwe iingalo zikaFaro; bazi ukuba ndinguYehova, ekulibekeni kwam ikrele esandleni sokumkani waseBhabheli, alolulele phezu kwelizwe laseYiputa.

26 Ndowaphangalalisela amaYiputa ezintlangeni, ndiwachithachithe emazweni; bazi ukuba ndinguYehova.

← Ezekiel 29   Ezekiel 31 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 1165

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 153


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 488, 806, 1164, 1166, 1196, 2584, 4933, ...

Apocalypse Revealed 90, 535

The Lord 4, 28, 38

True Christian Religion 583, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 518, 594, 721, 840

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

An Invitation to the New Church 10

Scriptural Confirmations 4, 9, 52, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

Genesis 41:45

2 Kings 24:7

2 Chronicles 12:3

Psalms 46:10

Isaiah 13:6, 9, 18:1, 19:19, 20:3

Jeremiah 10:11, 25:20, 31, 27:6, 7, 43:7, 8, 11, 12, 13, 44:1, 46:1, 9, 11, 19, 25, 48:25

Ezekiel 7:7, 10, 12, 8:1, 24:14, 27:10, 28:7, 23, 32:32, 33:33, 34:12

Amos 1:5

Obadiah 15

Nahum 3:9

Habakkuk 2:3

Zephaniah 12


Translate: