Ezekiel 15

Study the Inner Meaning

Xhosa     

← Ezekiel 14   Ezekiel 16 →

1 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

2 Nyana womntu, umthi womdiliya uyidlula ngantoni na yonke eminye imithi, isebe lomdiliya eliphakathi kwemithi yehlathi?

3 Kukha kuthatyathwe umthi yini na kuwo wokusebenza umsebenzi? Kukha kuthatyathwe nesikhonkwane na kuwo, sokuxhoma iimpahla nokuba ziziphi?

4 Yabona, ufakwa emlilweni ukuba uwutshise; umlilo utshisa iincam zawo zombini, sirhawuke isibili sawo; wowulungela na ke umsebenzi?

5 Yabona, oko ube usewonke, ubungenamsebenzi; wobeka phi na ke ukungabi namsebenzi, xa uthe watshiswa ngumlilo, warhawuka?

6 Ngako oko itsho iNkosi uYehova ukuthi, Njengomthi womdiliya phakathi kwemithi yehlathi, endiwufaka emlilweni ukuze utshiswe, ndenjenjalo ukubabeka emlilweni abemi baseYerusalem, Ndiya kubachasa;

7 baya kuphuma emlilweni, umlilo uya kubatshisa; nazi ukuba ndinguYehova ekubachaseni kwam.

8 Ndiya kwenza elizweni kube senkangala, ngenxa yokuba bemenezile ngobumenemene; itsho iNkosi uYehova.

← Ezekiel 14   Ezekiel 16 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 138


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 9777

Apocalypse Revealed 350, 880, 939

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 28, 64

True Christian Religion 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 412, 504

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

Isaiah 5:24, 25, 27:11

Jeremiah 2:21

Ezekiel 6:14, 19:12, 21:1, 33:29, 39:26


Translate: