Ezekiel 14

Study the Inner Meaning

Xhosa     

← Ezekiel 13   Ezekiel 15 →

1 Kwafika kum amadoda akumadoda amakhulu akwaSirayeli, ahlala phantsi phambi kwam.

2 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

3 Nyana womntu, la madoda anyuse izigogo zawo ezintliziyweni zawo, amisa isikhubekiso sokuba abe gwenxa phambi kobuso bawo; ndingaquqelwa ndiquqelwe ngawo na?

4 Ngako oko thetha nawo, uthi kuwo, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Elowo nalowo wasendlwini kaSirayeli, othe wanyusa izigodo zakhe entliziyweni yakhe, wamisa isikhubekiso sokuba abe gwenxa phambi kobuso bakhe, weza kubaprofeti: mna Yehova ndoba ngomphendulayo ngokwam, ngokobuninzi bezigodo zakhe;

5 ukuze ndiyixhakamfule indlu kaSirayeli ngentliziyo yabo, ekubeni beshenxile kum bonke bephela ngezigodo zabo.

6 Ngako oko yithi kwindlu kaSirayeli, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Buyani nizibuyise ezigodweni zenu, nibubuyise ubuso benu kumasikizi enu onke.

7 Ngokuba elowo nalowo wasendlwini kaSirayeli, nowasemzini ophambukele kwaSirayeli, othe wazahlula ekundilandeleni kwakhe, wanyusa izigodo zakhe entliziyweni yakhe, wamisa isikhubekiso sokuba abe gwenxa phambi kobuso bakhe, weza kumprofeti ukuze aquqele kum ngenxa yakhe: mna Yehova ndomphendula ngokwam.

8 Ndoyichasa loo ndoda, ndiyiphanzise ibe ngumqondiso nomzekeliso, ndimnqumle ebantwini bam; nazi ukuba ndinguYehova.

9 Umprofeti, xa athe warhwebeshwa, wathetha ilizwi, mna Yehova ndimrhwebeshile loo mprofeti: ndosolula isandla sam phezu kwakhe, ndimtshabalalise phakathi kwabantu bam amaSirayeli.

10 Baya kubuthwala ubugwenxa babo; njengoko bunjalo ubugwenxa boquqela kuye, buya kuba njalo ubugwenxa bomprofeti lowo;

11 ukuze indlu kaSirayeli ingabi sandwendwa imke ekundilandeleni kwayo; bangabi sazenza iinqambi ngezikreqo zabo zonke; babe ngabantu bam, ndibe nguThixo wabo; itsho iNkosi uYehova.

12 Kwafika kum ilizwi likaYehova, lisithi,

13 Nyana womntu, xa ilizwe lithe lona kum lameneza ngobumenemene, ndasolula isandla sam phezu kwalo, ndawaphula kulo umsimelelo osisonka, ndathumela kulo indlala, ndanqumla kulo umntu nenkomo;

14 ekho phakathi kwalo la madoda omathathu, ooNowa noDaniyeli noYobhi, wona abeya kuhlangula owawo umphefumlo kuphela ngobawo ubulungisa; itsho iNkosi uYehova.

15 Ndingafanelana ndicandisa amarhamncwa ezweni, alihlutha abantwana, kwaba senkangala kulo, akwabakho unokucanda kulo ngenxa yamarhamncwa lawo;

16 ekho phakathi kwalo loo madoda omathathu: ndihleli nje, itsho iNkosi, ebengayi kuhlangula nanyana nantombi; ebeya kuhlanguleka odwa; ke bekuya kuba senkangala ezweni elo.

17 Nokuba ndithe ndalizisela ikrele elo lizwe, ndathi ikrele malicande kwelo lizwe, ndanqamla kulo umntu nenkomo;

18 ekho phakathi kwalo loo madoda omathathu: ndihleli nje, itsho iNkosi uYehova, ebengayi kuhlangula nyana nantombi; ngokuba ebeya kuhlanguleka wona odwa.

19 Nokuba ndithe ndathumela indyikitya yokufa kwelo zwe, ndathulula ubushushu bam phezu kwalo ngegazi, ukuze ndinqumle kulo umntu nenkomo;

20 bekho phakathi kwalo ooNowa noDaniyeli noYobhi: ndihleli nje, itsho iNkosi uYehova bebengayi kuhlangula nyana nantombi; bona bebeya kuhlangula owabo umphefumlo kuphela ngobabo ubulungisa.

21 Ngokuba itsho iNkosi uYehova ukuthi, Kobeka phi na ke, xa ndithe ndathumela eYerusalem zozine izigwebo zam ezibi, ikrele, nendlala, namarhamncwa, nendyikitya yokufa, ukuze kunqumke kuyo umntu nenkomo?

22 Yabonani ke, kuya kusala kuyo abasindileyo, abaya kukhutshwa, abangoonyana neentombi; yabonani, baya kuphuma beze kuni, niyibone indlela yabo neentlondi zabo; nithuthuzeleke ngenxa yobubi endayizisela bona iYerusalem, ngenxa yento yonke endayizisela yona.

23 Baya kunithuthuzela, xa niyibonayo indlela yabo neentlondi zabo; nazi ukuba andifumananga ndikwenze konke endakwenzayo kuyo; itsho iNkosi uYehova.

← Ezekiel 13   Ezekiel 15 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 137


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 576, 2165, 2921, 4876, 5536, 7102, 7505, ...

Apocalypse Revealed 323, 459, 485, 543, 567, 883, 939

Doctrine of the Lord 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 386, 388, 412, 587, 650, 724, 727, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Nine Questions 9

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 7:1

Leviticus 26:40, 41

Deuteronomy 29:19

1 Kings 22:22

2 Kings 3:13

1 Chronicles 1:4

Job 1, 33:27

Psalms 34:17

Proverbs 11:4

Isaiah 51:19

Jeremiah 2:5, 13, 14:15, 15:1, 21:2, 6, 47:7

Ezekiel 4:16, 5:12, 13, 17, 6:8, 7:19, 27, 8:1, 11:20, 21, 13:9, 18:30, 20:3, 21:8, 33:2, 44:12

Daniel 9:23

Zechariah 1:4, 13:9

Revelation 6:8


Translate: