Amos 8

Study the Inner Meaning

Xhosa     

← Amos 7   Amos 9 →

1 Yenjenje ukundibonisa iNkosi uYehova: Nantso ingobozi ineziqhamo zasehlotyeni.

2 Yathi kum, Ubona ntoni na, Amosi? Ndathi, Ingobozi, ineziqhamo zasehlotyeni. Wathi uYehova kum, Isiphelo sibafikele abantu bam amaSirayeli; andiyi kubuya ndiphinde ndidlule kubo.

3 Ziya kuba kukubhomboloza iingoma zetempile ngaloo mini; itsho iNkosi uYehova. Zininzi izidumbu; uziqungquluzisile ezindaweni zonke; thwize!

4 Yivani oku, nina bawazondayo amahlwempu, ukuba nibaphelise abaziintsizana belizwe, nisithi,

5 Kuya kugqitha nini na ukuthwasa kwenyanga, sithengise ngengqolowa? Iya kugqitha nini na isabatha, sivule izisele zengqolowa, ukuze sinciphise iefa, sikhulise ishekele, sigqwethe isikali, sibe sesokukhohlisa?

6 ukuze sizithenge izisweli ngesilivere, namahlwempu ngeembadada ezimbini, sithengise ngomdlungu wengqolowa?

7 Ulifungile uYehova iqhayiya likaYakobi, esithi, Inyaniso, andiyi kuzilibala naphakade izenzo zabo zonke.

8 Aliyi kugungqa na ngenxa yoku ilizwe, benze isijwili bonke abemiyo kulo? aliyi kunyuka na lonke liphela njengoMnayile, lisuke amadlu, liwuthe njengoMnayile waseYiputa?

9 Kothi ngaloo mini, itsho iNkosi uYehova, ndilitshonise ilanga emini enkulu, ndenze ubumnyama ehlabathini ngemini elisileyo.

10 Ndiya kuyijika imithendeleko yenu ibe sisijwili, neengoma zenu zonke zibe sisimbonono; ndinxibe ezimnyama zokuzila ezinqeni zonke; ndichebe zonke iintloko, ndikwenze konke oko, kube njengesijwili esenzelwa umntwana okuphela kwamzeleyo, nokuphela kwako kube njengomhla okrakra.

11 Yabonani, kuza imihla, itsho iNkosi uYehova, endiya kuthumela ukulamba kulo ilizwe, kungabi kuko ukulambela isonka, kungabi kuko ukunxanela amanzi; kube kukulambela ukuva amazwi kaYehova.

12 Baya kubhadula bethabathela kolunye ulwandle, base kolunye ulwandle; bethabathela entla, base empumalanga; betyhutyha, befuna ilizwi likaYehova, bangalifumani.

13 Ngaloo mini uya kuwa isiduli umthinjana omhle nomlisela, linxano.

14 Bona abo bafunga ityala lakwaSamari; bathi, Ehleli nje uThixo wakho, Dan; bathi, Ihleli nje indlela yaseBher-shebha: bona baya kuwa, bangabi savuka.

← Amos 7   Amos 9 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 208


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1460, 2165, 2723, 2842, 3021, 3081, 3693, ...

Apocalypse Revealed 47, 50, 53, 166, 209, 323, 476, ...

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 35

True Christian Religion 689, 707


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 66, 71, 195, 238, 373, 386, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 4, 9, 56, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 6:13

Deuteronomy 25:15

1 Kings 12:29

Nehemiah 13:15, 18

Job 30:31

Psalms 10:7, 47:5

Proverbs 1:28, 20:23, 24:16

Isaiah 13:10, 15:2, 22:14

Jeremiah 1:11, 12, 13, 6:26, 13:16, 15:9, 24:1, 25:27, 44:21

Lamentations 5:15

Ezekiel 7:2, 6, 22:12

Hosea 2:5, 13, 5:6, 9:7, 12:8

Amos 2:6, 7, 5:1, 2, 5, 6:8, 10, 7:8, 9:5

Micah 1:5, 3:3

Zephaniah 1:7

Zechariah 5:6, 12:10

Matthew 27:45

Revelation 14:18

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Prophet Amos
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Prophet Amos (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Prophet Amos (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Prophet Amos (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Translate: