Lamentations 5

Study the Inner Meaning

Vietnamese (1934)     

← Lamentations 4   Ezekiel 1 →

1 Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; Hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi!

2 Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, Nhà cửa thuộc về người giống khác.

3 Chúng tôi mất cha, phải mồ côi, Mẹ chúng tôi trở nên góa bụa.

4 Chúng tôi uống nước phải trả tiền, Phải mua mới có củi.

5 Kẻ đuổi theo kịp chúng tôi, chận cổ chúng tôi; Chúng tôi đã mỏi mệt rồi, chẳng được nghỉ!

6 Chúng tôi giang tay hướng về những người Ê-díp-tô Và A-si-ri, đặng có bánh ăn no nê.

7 Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ.

8 Kẻ đầy tớ cai trị chúng tôi, Chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ.

9 Chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn, Vì cớ mũi gươm nơi đồng vắng.

10 Da chúng tôi nóng như lò lửa, Vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi!

11 Chúng nó đã làm nhục đờn bà tại Si-ôn, Và gái đồng trinh trong các thành Giu-đa.

12 Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, Chẳng kính trọng mặt các người già cả.

13 Kẻ trai tráng đã phải mang cối, Trẻ con vấp ngã dưới gánh củi.

14 Các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, Bọn trai trẻ không còn chơi đờn hát.

15 Lòng chúng tôi hết cả sự vui; Cuộc nhảy múa đổi ra tang chế.

16 Mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi, Khốn cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội!

17 Vì vậy lòng chúng tôi mòn mỏi, Mắt chúng tôi mờ tối,

18 Vì núi Si-ôn đã trở nên hoang vu, Chồn cáo đi lại trên đó.

19 Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, Ngôi Ngài còn từ đời nầy sang đời kia!

20 Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, Lìa bỏ chúng tôi lâu vậy?

21 Hỡi Ðức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sự trở về Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!

22 Nhưng Ngài lại bỏ hết chúng tôi, Ngài giận chúng tôi quá lắm.

← Lamentations 4   Ezekiel 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 123


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 23, 488, 643, 2165, 2799, 2851, 3069, ...

Apocalypse Revealed 52, 189, 323, 503, 546, 620, 764, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 131, 152, 270, 272, 326, 386, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 22:23

Numbers 14:18

Deuteronomy 28:30, 65

1 Samuel 7:6

2 Kings 25:9

Nehemiah 5:15, 9:36

Job 19:9, 30:31

Psalms 13:2, 42:10, 74:1, 18, 79:5, 145:13

Isaiah 3:8, 5:17, 13:16, 49:14, 64:9

Jeremiah 2:18, 6:12, 30, 9:10, 14:9, 19, 16:11, 17:4, 30:20, 31:18, 44:2, 6, 51:51

Lamentations 1:3, 4, 9, 11, 18, 20, 22, 4:8, 16, 17

Ezekiel 7:24, 13:4, 18:2, 24:13

Hosea 2:13

Amos 8:10

Micah 6:13

Zechariah 11:6, 14:2

Romans 6:23


Translate: