Jeremiah 47

Study the Inner Meaning

Vietnamese (1934)     

← Jeremiah 46   Jeremiah 48 →

1 Nầy là lời từ Ðức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi về người Phi-li-tin, trước khi Pha-ra-ôn chưa đánh Ga-xa.

2 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Kìa, những luồng sóng từ phương bắc nhảy lên, sẽ trở nên sông vỡ bờ, sẽ làm ngập đất và mọi vậy ở đất, ngập thành và dân cư ở đó. Người ta đều cất tiếng kêu, hết thảy dân cư trong đất đều than thở.

3 Nghe tiếng vó ngựa, và tiếng xe cộ ầm ạc, bánh xe rầm rầm, thì kẻ làm cha chẳng xây lại xem con cái mình, vì tay mình yếu đuối.

4 Ấy là đến ngày diệt hết đến Phi-li-tin và cất khỏi Ty-rơ và Si-đôn những kẻ còn lại giúp nó. Vì Ðức Giê-hô-va sẽ diệt dân Phi-li-tin, tức những kẻ còn sót lại ở cù lao Cáp-tô.

5 Ga-xa đã trở nên trọc trọi; Ách-ca-lôn cùng các đồng bằng xung quanh đã ra hư không; các ngươi tự cắt thịt mình cho đến bao giờ?

6 Hỡi gươm của Ðức Giê-hô-va, còn bao lâu nữa mầy ý nghĩ? Hãy trở vào vỏ mầy, thôi đi, ở cho yên lặng.

7 Khi Ðức Giê-hô-va đã truyền lịnh cho, thì mầy ý nghĩ thế nào được ư? Vì Ngài đã định nó nghịch cùng Ách-ca-lôn và bờ biển.

← Jeremiah 46   Jeremiah 48 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 1197, 8093, 9340

Apocalypse Explained 817

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 113


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 705, 1201, 2240, 3708, 5321, 6015, 6297, ...

Doctrine of the Lord 4, 53

Faith 53

True Christian Religion 158, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 223, 406, 518

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 58

Scriptural Confirmations 4, 51

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 10:14

1 Kings 18:28

Isaiah 5:28

Jeremiah 6:22, 12:12, 16:6, 25:20, 46:7, 20

Ezekiel 14:17, 21:9, 14, 25:15

Amos 1:6, 9:7

Nahum 3:2

Zephaniah 2:4

Zechariah 9:5

Acts of the Apostles 8:26

Revelation 17:15


Translate: