Hosea 6

Study the Inner Meaning

Vietnamese (1934)     

← Hosea 5   Hosea 7 →

1 Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Ðức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.

2 Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài.

3 Chúng ta khá nhận biết Ðức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhận biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mua, như mua cuối mùa tưới đất.

4 Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Vì lòng nhơn từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai.

5 Vậy nên ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó; ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta: những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng.

6 Vì ta ưa sự nhơn từ và không ưa của lễ, ưa sự nhận biết Ðức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.

7 Nhưng, theo cách người ta, chúng nó đã phạm lời giao ước, và ở đó chúng nó đã phỉnh dối ta.

8 Ga-la-át là thành của kẻ làm ác, đầy những dấu máu.

9 Như bọn trộm cướp rình người đi qua, thì bọn thầy tế lễ cũng giết người trên con đường đi về Si-chem, chúng nó phạm biết bao là tội ác!

10 Trong nhà Y-sơ-ra-ên, ta đã thấy một việc gớm ghiếc, ở đó Ép-ra-im thì làm sự gian dâm, Y-sơ-ra-ên thì bị ô uế!

11 Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, có mùa gặt đã định cho ngươi, khi ta đem phu tù của dân ta trở về.

← Hosea 5   Hosea 7 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 189


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 93, 290, 720, 901, 922, 2180, 2405, ...

Apocalypse Revealed 134, 496, 505, 704

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 247, 314


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 532, 644, 811, 832

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 53

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:6

Deuteronomy 31:20

Judges 3:12

1 Samuel 15:22

2 Chronicles 30:6

Job 5:18, 15:30, 22:23

Psalms 72:6

Proverbs 21:3

Isaiah 11:4, 24:5, 26:19

Jeremiah 1:10, 5:14, 30, 30:10, 17

Lamentations 3:40

Hosea 5, 4:12, 5:1, 2, 7, 7:2, 8:1, 13, 10:12, 11:8, 12:12, 13:3, 14:5, 6

Micah 6:8, 7:2

Zephaniah 2:7, 3:5

Matthew 9:13, 12:7

Mark 33

Luke 1:75

Romans 5:14

Philippians 3:8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 As Surely as the Sun Rises
Illustrated poster: "As surely as the sun rises, the Lord will appear" from Hosea 6:3. Close your eyes and imagine standing in the sunshine. Now think about the fact that you are standing in the presence of the Lord's love.
Picture | Ages over 7

 Elijah Revives the Widow's Son - Level C
Complete lesson with activity choices: what does "visiting the upper room" mean in your life, scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Elijah Revives the Widow's Son - Level D
Complete lesson with activity choices: a look at "raising up the son" in our lives, a scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Life Continues after Death
The Old and New Testaments teach that people are raised into spiritual life after death. New Church teachings go further and give details about the nature of life after death.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Prayers for Adults: The Lord Is Our God
Activity | Ages over 18

 Return to the Lord Bookmark
Meditate on a verse from the Word and let it inspire you in a spiritual task. Cut out the color picture bookmark to keep or share.
Activity | Ages over 15

 What Will Happen when I Die?
A lesson and activities exploring what happens when we die.
Religion Lesson | Ages over 15


Translate: