Hosea 3

Study the Inner Meaning

Vietnamese (1934)     

← Hosea 2   Hosea 4 →

1 Ðức Giê-hô-va bảo ta rằng: Hãy đi, lại yêu một người đờn bà tà dâm đã có bạn yêu mình, theo như Ðức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Y-sơ-ra-ên, dầu chúng nó xây về các thần khác, và ưa bánh ngọt bằng trái nho.

2 Vậy ta đã mua đờn bà ấy bằng mười lăm miếng bạc và một hô-me rưỡi mạch nha.

3 ồi ta bảo nó rằng: Ngươi khá chờ đợi ta lâu ngày; đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ cho người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy.

4 Vì con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua nhiều ngày, không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ê-phót, và không thê-ra-phim.

5 Nhưng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình, và Ða-vít vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Ðức Giê-hô-va, và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt.

← Hosea 2   Hosea 4 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Sacred Scripture 79

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 186


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1888, 4111, 4162, 5044, 7051, 8468, 9824, ...

Apocalypse Revealed 20, 134, 315, 649, 704

The Lord 4, 15, 43

Sacred Scripture 16

True Christian Religion 130, 247


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 19, 31, 205, 374, 433

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 28:6

Judges 8:27, 17:5

Isaiah 60:5

Jeremiah 3:22, 30:9, 50:4

Lamentations 2:9

Ezekiel 19:14, 21:31, 37:24

Daniel 10:14

Hosea 1:2, 5:15, 6:1, 10:3


Translate: