Ezekiel 2

Study the Inner Meaning

Vietnamese (1934)     

← Ezekiel 1   Ezekiel 3 →

1 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, chơn ngươi hãy đứng, ta sẽ phán cùng ngươi.

2 Ngài vừa phán cùng ta như vậy, thì Thần vào trong ta, làm cho chơn ta đứng lên, và ta nghe Ðấng đã phán cùng ta.

3 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái Y-sơ-ra-ên, đến các dân bạn nghịch nổi loạn nghịch cùng ta; chúng nó và tổ phụ mình đã phạm phép nghịch cùng ta cho đến chính ngày nay.

4 Ấy là con cái dày mặt cứng lòng, ta sai ngươi đến cùng chúng nó. Khá nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy!

5 Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứng nghe, vì là nhà bạn nghịch, ít nữa chúng nó cũng biết rằng ở giữa mình đã có một đấng tiên tri.

6 Nhưng, hỡi con người, ngươi chớ sợ chúng nó, và chớ sợ lời chúng nó, dầu gai gốc ở với ngươi, và ngươi ở giữa bọ cạp mặc lòng. Phải, dầu chúng nó là nhà bạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó, và đừng kinh hãi mặt chúng nó.

7 Vậy, ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó, dầu nghe, dầu chẳng khứng nghe; vì chúng nó rất là bạn nghịch.

8 Nhưng, hỡi con người, hãy nghe điều ta phán cùng ngươi; chớ bạn nghịch như nhà nổi loạn ấy; hãy mở miệng, ăn lấy vật ta ban cho.

9 Ta bèn xem, nầy, có một cái tay giơ đến ta, cầm một bản sách cuốn.

10 Bản ấy giở ra trước mặt ta, có chữ đã chép, cả trong và ngoài; ấy là những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chép vào đó.

← Ezekiel 1   Ezekiel 3 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 125


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 9807

Apocalypse Revealed 256, 425, 482, 510

The Lord 28

Heaven and Hell 258


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 77, 222, 299, 412, 544, 619, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Nine Questions 1

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 6:29

2 Samuel 23:6

2 Kings 5:8, 17:14, 15

Psalms 105:28

Isaiah 8:11, 30:1, 48:4

Jeremiah 1:8, 3:25, 6:28, 44:20

Ezekiel 3:4, 7, 9, 11, 24, 26, 27, 8:3, 11:5, 17:12, 24:3, 33:33, 44:6

Daniel 8:17, 18

Amos 7:15

Jonah 1:3

Micah 7:4

Zechariah 5:3

Malachi 3:7

Acts of the Apostles 14:10, 22:9, 26:16

Revelation 5:1, 10:2, 9


Translate: