Daniel 12

Study the Inner Meaning

Vietnamese (1934)     

← Daniel 11   Hosea 1 →

1 Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chổi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia sẽ được cứu.

2 Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.

3 Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.

4 Còn như ngươi, hỡi Ða-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấy sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.

5 Bấy giờ, ta, Ða-ni-ên nhìn xem, và nầy, có hai người khác đương đứng, một người ở bờ bên nầy sông, một người ở bờ bên kia.

6 Một người hỏi người mặc vải gai đương đứng trên nước sông, rằng: Ðến cuối cùng những sự lạ nầy được bao lâu?

7 Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ Ðấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ; và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự nầy đều xong.

8 Ta, Ða-ni-ên, nghe những điều đó, những ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sự ra thể nào?

9 Người trả lời rằng: Hỡi Ða-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấy cho đến kỳ cuối cùng.

10 Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.

11 Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sự được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.

12 Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày!

13 Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi; và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình.

← Daniel 11   Hosea 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Apocalypse Revealed 500

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 183


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1664, 2531, 2838, 5376, 7051, 7988, 8018, ...

Apocalypse Revealed 51, 171, 256, 478, 548, 562, 704, ...

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 61

Heaven and Hell 171, 346, 518

True Christian Religion 606, 652, 788


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 199, 222, 608, 610, 700, 717, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

An Invitation to the New Church 10

Spiritual Experiences 303

Scriptural Confirmations 2, 4, 15, 38

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  PDF Resources


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 29:38, 32:32, 33:14

Deuteronomy 32:36, 40

Judges 5:31

Psalms 16:9, 107:43

Proverbs 3:35

Ecclesiastes 12:9

Isaiah 8:16, 26:19, 29:11

Jeremiah 30:7, 10

Daniel 4:31, 7:21, 25, 8:11, 13, 17, 19, 26, 10:4, 13, 11:33, 35

Matthew 13:43, 24:15, 21, 25:46

Mark 13:19

Luke 7:35, 10:20, 21:24

John 5:28, 11:24

1 Corinthians 15:40

Jude 1:9

Revelation 4:9, 5:1, 10:4, 5, 11:2, 13:5, 14:13

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Michael—The Great Prince
The name Michael is actually a question, meaning, literally, “Who is like God?” The answer to this question can help us fight against the dragon.
Worship Talk | Ages over 18


Translate: