Amos 5

Study the Inner Meaning

Vietnamese (1934)     

← Amos 4   Amos 6 →

1 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngĀ°ơi!

2 Gái đṀ“ng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy.

3 Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại.

4 Ðức Giê-hô-va phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên như vầy: Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống!

5 Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê -e-Sê-ba. Vì Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát.

6 Hãy tìm kiếm Ðức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được.

7 Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu, và ném sự công bình xuống đất!

8 Hãy tìm Ðấng đã dựng nên những sao au và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: danh Ngài là Giê-hô-va.

9 Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy.

10 Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kể nói ngay thẳng.

11 Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá vuông nầy mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó.

12 Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo.

13 Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh; vì là thời khốn nạn.

14 Hãy tìm điều lành và đừng tìm đều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy.

15 Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Của lễ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!

16 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời vạn quân, phán như vầy: Trong mọi nơi phố trợ, người ta sẽ than khóc; trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: Hỡi ôi! Hỡi ôi! Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu, và những kẻ giỏi than van đến kêu khóc.

17 Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi, Ðức Giê-hô-va phán vậy.

18 Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Ðức Giê-hô-va! Các ngươi trông mong ngày của Ðức Giê-hô-va làm gì? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng.

19 Ví như một người tránh khỏi sư tử, lại gặp con gấu; hay là như kẻ vào trong nhà, dựa tay trên vách, bị rắn cắn nhằm.

20 Ngày của Ðức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng, và mù mịt, không chói lói hay sao?

21 Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu.

22 Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi.

23 Hãy làm cho tiếng của các bái hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đờn cầm của các ngươi.

24 Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn.

25 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi há chẳng từng dâng hi sinh và của lễ chay cho ta trong bốn mươi năm nơi đồng vắng sao?

26 Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình, và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình.

27 Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Ða-mách, Ðức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Ðức Chúa Trời vạn quân.

← Amos 4   Amos 6 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 5      

1-3 The Lord is sorrowful that the church, the Truth from the Divine flowing into the world, has successively been devastated, as is seen in the previous chapter, Amos 4. Verse 3 says, “The city that goes out by a thousand shall have a hundred left.” So very little truth is left to nourish the people, and this bad state is by their own doing.

4-9 Amid this dying out, the Lord entreats, almost anxiously, “Seek Me and live,” then names traps or states that will turn people from Him: Bethel, Gilgal, and Beersheba. The first is falsifying knowledges, the second sensuous or external pleasures; and the last “negative attitudes towards everything that constitutes faith and its doctrine (SH 3923:6). The next warning is to those “who turn justice into wormwood,” v. 7 or turn good into evil (SH 1488:2). He wants them to return to him and explains clearly that He is the source of power, the one who, “Made the Pleiades and Orion,” v. 8 and the one who “rains ruin upon the strong” v.9.

10-13 In their self-intelligence they continue to reject the Lord, to “tread down the poor,” rejecting even the little bits of truth coming to them. The people are warned, “Though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them,” stone meaning truths of the natural (AE 745:3). The dictionary meaning of “hewn” means a workman making something, so it can be seen as coming from themselves, or their own intelligence. Anything like that is “devoid of life from the Divine” (SH 9852:2).

14-15 The path is shown for the way the Lord can be with them, “Seek good and not evil, that you may live.” It can’t be any plainer. In that way the Lord can reach out with His mercy, and “be gracious to the remnant of Joseph” v.15. The remnant is the small amount of truth, and Joseph is the spiritual part of us (SH 3921:3).

16-20 Here people are warned of how bad it will be for them when the day of the Lord comes. “Is not the day of the Lord darkness?” for those who are in evil, “with no brightness in it?” v.20. A person’s suffering will be painful, “as though he went into the house, leaned his hand on the wall, and a serpent bit him,” and terrorizing, “As though a man fled from a lion and a bear met him,” v. 19.

21-22 Their worship won’t be accepted, shown by, “I hate, I despise your feast days” v. 21. The strong language of the Lord is the mirror opposite of the depth of the evil the people are in, since only a remnant of the truth is with them, as in v. 3.

23-25 Take away your noisy songs and melodies, the Lord says, take away what sounds beautiful to you but is hurtful to the Divine because of the lack of goodness and truth. In its place he wants people to “Let justice run down like water, and righteousness like a mightly stream” v. 24.

26-27 If people don’t return to the Lord, everything good will be taken from them, shown in “Therefore I will send you into captivity beyond Damascus” v. 27. Damascus was the furtherest boundary of Canaan, or beyond where spiritual things reside. The “boundary of Damascus” is also used in Ezekiel 47:16-18 (AE 1088).

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 205


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 195, 468, 576, 922, 925, 1071, 1715, ...

Apocalypse Revealed 316, 410, 413, 501, 573, 620, 650, ...

Doctrine of the Lord 4, 38

Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51, 82, 689, 761


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 208, 365, 376, 448, 519, 526, 573, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 56

Marriage 51, 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 56, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 26:23, 33

Exodus 11:4, 23:3, 6

Leviticus 26:16

Deuteronomy 28:30, 62, 63, 32:22

Joshua 5:9

1 Samuel 15:22

1 Kings 14:15, 21:20

2 Kings 15:29, 17:23, 18:36, 20:3, 23:8

2 Chronicles 15:2, 20:3, 4, 24:20, 21, 34:25

Job 9:9, 20:19

Psalms 34:13, 69:33, 97:10, 105:4

Proverbs 15:8, 21:27

Ecclesiastes 10:8

Isaiah 1:14, 5:19, 20, 10:2, 3, 24:18, 46:12, 58:2

Jeremiah 4:4, 9:9, 16, 21, 18:8, 13, 22:3, 33:2, 38:20, 48:13

Ezekiel 20:16, 21:3, 34:21, 45:9

Hosea 4:3, 4, 15, 9:2, 10:12

Joel 2:2

Amos 1:5, 2:7, 3:1, 15, 4:1, 4, 13, 6:7, 12, 7:9, 10, 8:14, 9:6, 14

Jonah 3:9

Micah 2:3, 3:2, 9, 11, 6:15

Habakkuk 1:4

Zephaniah 2:3

Matthew 24:29

Acts of the Apostles 7:42, 43

Romans 12:9

Galatians 4:16

Ephesians 5:16

Hebrews 12:29

James 5:6


Translate: