Amos 2

Study the Inner Meaning

Vietnamese (1934)     

← Amos 1   Amos 3 →

1 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Mô-áp đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm đặng làm ra vôi.

2 Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp, nó sẽ thiêu nuốt đền đài của Kê-ri-giốt. Mô-áp sẽ chết trong sự ồn ào, giữa tiếng kêu, khi tiếng kèn thổi.

3 Ta sẽ dứt quan xét khỏi giữa nó, và giết hết thảy các quan trưởng nó với nó, Ðức Giê-hô-va phán vậy.

4 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Ðức Giê-hô-va và không vâng theo lệ luật Ngài, những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo, làm lầm lạc chúng nó.

5 Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Giê-ru-sa-lem.

6 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Y-sơ-ra-ên đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc, bán kẻ nghèo lấy một đôi dép.

7 Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó, và làm cong đường của kẻ nhu mì. Con và cha cùng đến chung một đứa gái, như vậy làm cho ô danh thánh ta.

8 Chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo xống đã nhận làm của tin, và uống rượu của kẻ phải phạt trong miếu thần chúng nó.

9 Dầu vậy, chính ta đã tuyệt diệt người A-mô-rít trước mặt chúng nó, là thứ người cao bằng cây bách và mạnh như cây dẻ bộp. Ta đã diệt những trái nó ở trên và những rễ nó ở dưới.

10 Ta cũng đã đem các ngươi lên khỏi đất Ê-díp-tô, và dắt các ngươi trong đồng vắng trải bốn mươi năm, hầu cho các ngươi được đất của người A-mô-rít làm sản nghiệp.

11 Ta đã dấy mấy kẻ tiên tri lên trong vòng con trai các ngươi, và dấy mấy người Na-xi-rê lên trong vòng bọn trai trẻ các ngươi. Ðức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, chẳng phải vậy sao?

12 Nhưng các ngươi đã cho các người Na-xi-rê uống rượu, và cấm các kẻ tiên tri rằng: Chớ nói tiên tri!

13 Nầy, ta sẽ chận ép các ngươi trong nơi các ngươi cũng như cái xe đầy những lúa bó chận ép.

14 Người lẹ làng sẽ không thể trốn được; người mạnh mẽ sẽ không bổ sức cho mình nữa, và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống mình.

15 Kẻ giương cung sẽ chẳng đứng vững được; kẻ có chơn lẹ làng sẽ chẳng lánh khỏi được; người cỡi ngựa sẽ khí huyết cứu mình;

16 và kẻ bạo gan trong những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó, Ðức Giê-hô-va phán vậy.

← Amos 1   Amos 3 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 2      

By Helen Kennedy

In this chapter, the Lord tells how people in Moab, Judah and Israel will be punished because they're continuing in their evils. Starting in verse 9, He shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 202


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 348, 1857, 3881, 6306, 6377, 9489, 10303

Apocalypse Revealed 316

The Lord 4


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 315, 355, 357, 376, 532, 633, 783

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 22:25, 26

Leviticus 18:21

Numbers 6:2, 3, 13:32, 32:13

Deuteronomy 2:7, 8:2, 9:1, 2

Joshua 24:8

Judges 13:7

1 Samuel 3:20

2 Kings 26, 17:19, 25:9

2 Chronicles 14

Job 18:16

Psalms 33:16

Ecclesiastes 9:11

Isaiah 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10

Jeremiah 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1

Ezekiel 25:8

Hosea 8:14, 12:3

Amos 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1

Micah 2:6

Zephaniah 8

Zechariah 11:5


Translate: