เศฟันยาห์ 3:16

Study

       

16 ในวันนั้น เขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่า `อย่ากลัวเลย' และพูดกับศิโยนว่า `อย่าให้มือของเจ้าอ่อนเพลียไป'


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org