Jonah 1

Study the Inner Meaning

Tamajaq Portions     

← Ruth 4   Jonah 2 →

2 «Ənkər, akk'aɣrəm wa zəwwəran ən Ninif, təməlaɣ i məssawəs əššəriɣa-nin wa tan-in-izayan fəlas ab'as əqbala təkmawen šin taggin.»

3 Den da ad inkar Yunəs, mišan ya iddəggag iga anamod n əɣrəm ən Taršiš, y ad inəməggəg d Amaɣlol. Əddi da ad iras fəl əɣrəm ən Yafa, imazayyat-in d əɣlal zəwwəran n aman itakkan Taršiš. Irzam-tu, iggaz-tu, əkkan Taršiš. Den da ad za inəməggəg Yunəs d Amaɣlol.

4 Issəgar-d'Amaɣlol adu iknan assahat fəl agarew, iqqal a olan əd tazafa har ibuk əɣlal i tarazay.

5 Təggaz tasa imaššaɣalan n əɣlal, akkiyyan isikaray igammay daɣ əməli-net taggazt. A din-əggaran ilalan daɣ agarew fəl ad ifsas əɣlal. As itagg'awen Yunəs ənta olɣat daɣ əɣlal israd, ikn'etəs

6 har t-in-osa əmuzar ən maššaɣalan, inn-as : «Xa, ma təkanna da təknêɣ etəs? Ənkər təgməya kay da daɣ əməli wa-nak taggazt. Mijas ənta daɣ-naɣ issən, igdəl-anaɣ ahluk.»

7 Təzzar ad tinəmənnin maššaɣalan n əɣlal gar-essan : «Agat-ana šišaɣeren, ad nəssən daɣ-na was əddəlil-net a fəl dana-təgraw təkma ta». Əgan šišaɣeren ədkalnat-du Yunəs.

8 Ənnan-as : «Dad zama as kay a imosan əddəlil ən təkma ta, əməl-anaɣ a wa imos əššəɣəl-nak əd sas du-təhe d awa imos akal-nak, d awa təmos tamattay ta du-təgmada.»

9 Inn-asan : «Aw Ɣibri a əmosa. Amaɣlol, Əməli ən jənnawan a imosan Əməli-nin, ənta a d-ixlakan igərwan əd məḍlan.»

10 Imal-asan deɣ as ədəggəg a iga, y ad inəməggəg d Amaɣlol. As dasan-iga'isalan win, təkn-en tasa iguz, təzzar ənnan-as : «Mas tətaggaɣ əmazal a?»

11 As ənayan tazafa təssas təməgirt, ənnan-as : «Mas ihor a dak-ku-nagu fəl a dər-naɣ idrər agarew?»

12 Inn-asan : «Ədkəlat-i, əgərat-i-in daɣ agarew, as iga a di a dər-wan idrər, fəlas əssanaɣ as əddəlil-in a fall-awan d-issəgaran tazafa ta labasat a.»

13 Dər iga adi da ya, əqqiman gammayan a din šəššiwədan aɣlal tama n agarew, eges orn-asan, fəlas təgla tazafa təkannu fall-asan təməgirt.

14 Təzzar ad tattaran s Amaɣlol gannin : Ya Əməli nəgmay daɣ-ak ad wər nəhlek fəl əddəlil ən tamattant n aləs a, a dana-wər-təxkəma əs tišit ən maggan ən man. Fəlas kay a imosan Amaɣlol tətamazala əs tara-nak.»

15 Amaran ənkaran maššaɣalan n əɣlal ədkalan Yunəs əgaran-tu daɣ agarew, izzəkkat adu, ədraran aman n agarew.

16 Təzzar əknan təksəda n Amaɣlol, əkatan, əggodayan-as, əgan dat-əs addawalan.

← Ruth 4   Jonah 2 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 211


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1343

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 1:10, 3:13, 10:11, 14:13, 18:21, 24:7

Exodus 4:13

Deuteronomy 21:8

Joshua 7:19, 26

2 Samuel 21:3, 14, 24:17

2 Chronicles 2:15, 9:21, 28:9

Ezra 1:2

Job 37:24

Psalms 95:5, 107:25, 29, 148:8

Proverbs 16:33

Jeremiah 5:22

Ezekiel 2:8

Jonah 3:2, 3, 9, 4:11

Nahum 3:19

Mark 4:41

Luke 22:46

Acts of the Apostles 27:18

Revelation 18:5

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Casting Lots
Coloring Page | Ages 7 - 14

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Stormy Sea
Color the drawings and then follow the directions to make a 3 dimensional picture. 
Project | Ages 7 - 14

 Jonah Disobeys the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jonah in the Great Fish
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonah Swallowed by a Fish
Another way to make a 3 dimensional fish that can swallow Noah. 
Project | Ages up to 6

 Jonah Thrown Overboard
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mighty Tempest on the Sea
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Translate: