Jonah 1

Study

   

2 «Ənkər, akk'aɣrəm wa zəwwəran ən Ninif, təməlaɣ i məssawəs əššəriɣa-nin wa tan-in-izayan fəlas ab'as əqbala təkmawen šin taggin.»

3 Den da ad inkar Yunəs, mišan ya iddəggag iga anamod n əɣrəm ən Taršiš, y ad inəməggəg d Amaɣlol. Əddi da ad iras fəl əɣrəm ən Yafa, imazayyat-in d əɣlal zəwwəran n aman itakkan Taršiš. Irzam-tu, iggaz-tu, əkkan Taršiš. Den da ad za inəməggəg Yunəs d Amaɣlol.

4 Issəgar-d'Amaɣlol adu iknan assahat fəl agarew, iqqal a olan əd tazafa har ibuk əɣlal i tarazay.

5 Təggaz tasa imaššaɣalan n əɣlal, akkiyyan isikaray igammay daɣ əməli-net taggazt. A din-əggaran ilalan daɣ agarew fəl ad ifsas əɣlal. As itagg'awen Yunəs ənta olɣat daɣ əɣlal israd, ikn'etəs

6 har t-in-osa əmuzar ən maššaɣalan, inn-as : «Xa, ma təkanna da təknêɣ etəs? Ənkər təgməya kay da daɣ əməli wa-nak taggazt. Mijas ənta daɣ-naɣ issən, igdəl-anaɣ ahluk.»

7 Təzzar ad tinəmənnin maššaɣalan n əɣlal gar-essan : «Agat-ana šišaɣeren, ad nəssən daɣ-na was əddəlil-net a fəl dana-təgraw təkma ta». Əgan šišaɣeren ədkalnat-du Yunəs.

8 Ənnan-as : «Dad zama as kay a imosan əddəlil ən təkma ta, əməl-anaɣ a wa imos əššəɣəl-nak əd sas du-təhe d awa imos akal-nak, d awa təmos tamattay ta du-təgmada.»

9 Inn-asan : «Aw Ɣibri a əmosa. Amaɣlol, Əməli ən jənnawan a imosan Əməli-nin, ənta a d-ixlakan igərwan əd məḍlan.»

10 Imal-asan deɣ as ədəggəg a iga, y ad inəməggəg d Amaɣlol. As dasan-iga'isalan win, təkn-en tasa iguz, təzzar ənnan-as : «Mas tətaggaɣ əmazal a?»

11 As ənayan tazafa təssas təməgirt, ənnan-as : «Mas ihor a dak-ku-nagu fəl a dər-naɣ idrər agarew?»

12 Inn-asan : «Ədkəlat-i, əgərat-i-in daɣ agarew, as iga a di a dər-wan idrər, fəlas əssanaɣ as əddəlil-in a fall-awan d-issəgaran tazafa ta labasat a.»

13 Dər iga adi da ya, əqqiman gammayan a din šəššiwədan aɣlal tama n agarew, eges orn-asan, fəlas təgla tazafa təkannu fall-asan təməgirt.

14 Təzzar ad tattaran s Amaɣlol gannin : Ya Əməli nəgmay daɣ-ak ad wər nəhlek fəl əddəlil ən tamattant n aləs a, a dana-wər-təxkəma əs tišit ən maggan ən man. Fəlas kay a imosan Amaɣlol tətamazala əs tara-nak.»

15 Amaran ənkaran maššaɣalan n əɣlal ədkalan Yunəs əgaran-tu daɣ agarew, izzəkkat adu, ədraran aman n agarew.

16 Təzzar əknan təksəda n Amaɣlol, əkatan, əggodayan-as, əgan dat-əs addawalan.

Scroll to see more.