John 4

Study

   

1-3 Əslan Farisaytan as itawannu Ɣaysa igarraw inalkiman ogarnen win n Yaxya isalmaq-qan daɣ aman. (Arat wa imosan tidət as Ɣaysa iman-net wər isəlmiɣ awedan waliyyan daɣ aman, inalkiman-net a salmaɣnen daɣ aman.) As isla Ɣaysa y awa itaqqalan, igmad amadal wa n Yahudəya, iqqal Galilaya.

4 Dad t-ilzam imur n amadal ən Samarəya,

5 os-in dagma ən Šixar, imosan aɣrəm ən Samarəya ihozan tawagost ta ikfa Yaqub i rures Yusəf.

6 Edag wen ənta a iha əɣarus ən Yaqub. As d-osa Ɣaysa edag wen ammasnazal, iddaz əšikəl, iqqim fəl anu.

7-8 As əkkan nalkiman-net aɣrəm y a dd-azzanzin teṭṭay, təwar-du təntut ən Kəl Samarəya du-təzragat anu en. Inn-as Ɣaysa: «Šašw-i-d'.»

9 Tənn-as: «Kay təmosaɣ iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud təgammaya daɣ-i aman, nak təmosat iyyat daɣ Kəl Samarəya?»

10 Inn-as Ɣaysa: «Ənnar təssanaɣ arat wa ihakku Məššina, amaran təssanaɣ awa əmosa nak wa kam itansayan aman ən tassay, tansiyaɣ-i-tan kam, akfaɣ-am-tan deɣ əmosan win sidurnen.

11 Tənn-as təntut: «Əššix-in, anu i zagren amaran kay wər təleɣ aga, daɣ adi məni du-za-təgrəwaɣ aman win di sidurnen di?

12 Šigrat a təgeɣ əmaraw-nana Yaqub a danaɣ-ikfan anu a, išwa aman-net, əšwan-tan maddanəs d aharay-net?»

13 Ijjəwwab-as Ɣaysa: «I išwan aman di, ad t-iləs fad iguz,

14 mišan i išwan aman win tu-z-akfa, immizzay əd fad, fəlas a daɣ-as əqqəlan adri ingayan s aman win tu-hakkinen təməddurt ta təɣlalat.»

15 Tənn-as təntut: «Akf-i daɣ aman win di, fəl a di-igməd fad, a du wər ələsaɣ azarog n anu a da.»

16 «Aglu» Inn-as Ɣaysa «Aɣrad-du aləs-nam təqqəlaɣ-i-du da da.»

17 Tənn-as: «Wər əleɣ aləs.» Inn-as Ɣaysa: «Tidət-nam as tənne wər təleɣ aləs,

18 fəlas səmmos as kala tan-təle, amaran wa ɣur təlleɣ əmərədda wərgeɣ aləs-nam. Tidət a di-təge.»

19 Təzzar tənn-as: «Əhannayaɣ as kay ənnəbi a təmosa.

20 Imarwan-nana adɣaɣ a da a fəl əɣbadan Məššina, mišan kawanay Kəl-Əlyəhud tənnam edag wa daɣ itawaɣbad Məššina wədi iha Yerusalam.»

21 «Tantut» inn-as Ɣaysa, «Zəgzən-i, alwaq izay-du a daɣ wər za təɣabbadam Abba gər za fəl ədɣaɣ wa, wala daɣ Yerusalam.

22 Kawanay Kəl Samarəya wa təɣbadam wər tu-təzdayam, nakkanay Kəl-Əlyəhud wa nəɣbad nəzday-tu fəlas efsan iguz wa n Kəl-Əlyəhud a d-əgan.

23 Mišan alwaq izay-du --amaran osa-ddu-- was inaɣbidan win tidət ad əɣbədan Abba s Infas wa Zəddigan əd tidət, fəlas Abba inaɣbidan win t-əɣbadnen əs təməwit ta, əntanay a ira.

24 Məššina Infas wa Zəddigan a imos, amaran inaɣbidan-net ihor ad t-əɣbədan s Infas wa Zəddigan əd tidət.»

25 Tənn-as təntut: «Əssanaɣ as Əlməsix, itawann-as Kristos, a d-asu. As d-osa a danaɣ-isassagru aratan kul.»

26 Inn-as Ɣaysa: «Nak a t-imosan, nak wa dam-iššewalan da.»

27 Assaɣat ten ənta a d-əqqalan nalkiman, iqqan-asan eɣaf iməšawal wa iga əd təntut. Mišan wər tan-iha i ihalan ad t-issəstən, ann-as: «Ma daɣ as tare?» madeɣ «Mafel tətiməšiwila dər-əs?»

28 Təzzar toya-ddu təntut tətəkint-net təqqal aɣrəm tənna y aytedan:

29 «Ayewat ad tənəyam awedan a di-imâlan arat kul was kala ad t-əge, ifrâg as ənta a imosan Əlməsix!»

30 Təzzar əgmadan-du aɣrəm əkkan Ɣaysa.

31 As itagg' awen inalkiman gammayan daɣ Ɣaysa ad atšu, gannan-as: «Əššix, atš' arat iyyan.»

32 Inn-asan: «Imensewan win z atša wər tan-təzdayam.»

33 Ad tənəmənnin nalkiman gar-essan: «Əngəm ɣas wərgeɣ awedan a das-d-ewayan imensewan?»

34 Inn-asan Ɣaysa: «Imensewan-in wər tan-imos ar ad ammazala tara ən wa di-d-izammazalan, əɣrədaɣ əššəɣəl wa daɣ-i iga.

35 Kawanay wər təgənnim: "Əqqimnat-in əkkozat təlil y ad tagu ɣarat?" Mišan nak ənneɣ-awan əswədat wəllen daɣ təwəgas ad tənəyam šiɣaɣanen əŋŋanat, wər ərenat ar əmiləy.

36 Awedan wa italayan, wədi igraw ərruzmatan-net, išadaw šiɣaɣanen šin təməddurt ta təɣlalat. A di da a fəlas wa inabbalan əd wa italayan, ketnasan əddəwen.

37 Fəlas tidət ən təmajəq ta təgannat: "Aləs iyyan inabbal, iyyan italay."

38 Əssəglaq-qawan fəl ad taləyam tawagost daɣ wər təšɣelam, aytedan wiyyad a daɣ-as əšɣalnen, mišan təgrawam tənfa daɣ əššəɣəl wa əgan da.»

39 Aytedan aggotnen ən Kəl Samarəya əzzəgzanan əs Ɣaysa fəlas tantut a dasan-tənnat: «Imal-i aratan win as kala tan-əge.»

40 A di da a fəlas as t-id-osan əgmayan daɣ-as a ɣur-san aqqam, təzzar iqqim ɣur-san Ɣaysa har iga əššin adan.

41 Wiyyad aggotnen əzzəgzanan sər-əs fəl as əslan y awal-net ənta iman-net.

42 Təzzar ənnan i təntut: «Nakkanay səket nəkna əzəgzan fəlas əstizarat kam ɣas a danaɣ-igan isalan, əmərədda iman-nana as das-nəsla, amaran nəssân as tidət as ənta a imosan Ənəssefsi n əddənet.

43 Dəffər əššin adan win di, ikka Ɣaysa amadal ən Galilaya,

44 fəlas ənta iman-net as inna, ənnəbi wər itəwəsəɣmir daɣ akal-net.

45 As din-osa Galilaya əqbalan-tu Kəl Galilaya id ənâyan imazalan kul win iga daɣ Yerusalam ɣur əmud wa n Akkay fəlas əntanay da osân-t-in.

46 Ilas-du assa ən Kana ta n Galilaya, ta daɣ isammattay aman ig-en esmad. Aɣrəm ən Kafarnahum ih-ay aləs imosan amaššaɣal n əmənokal. Aləs wen ila rures irinan.

47 As isla as Ɣaysa igmâd-du amadal ən Yahudəya iha Galilaya, os-ay-du onsay-tu ad idawan, das-izzuzəy rures ɣur təlla təmattant.

48 Inn-as Ɣaysa: «As wərgeɣ ad tənayam təlməɣjujaten, d alɣalamaten əmmittaynen, wər za təzzəgzənam fadda.»

49 Inn-as amaššaɣal n əmənokal: «Məšš-i, ərəs-anaɣ əs Kafarnahum harwa ad wər aba barar-in.»

50 Inn-as Ɣaysa: «Aglu, rurek izzay.» Aləs deɣ izzəgzan s awal ən Ɣaysa, igla.

51 Iha tarrayt iqqâl as immənay əd maššaɣalan-net das-d-əlkamnen. Ənnan-as: «Bara-nak izzay.»

52 Issəstan-tan inn-asan: «Ma imos alwaq wa daɣ igraw iman-net?» Ənnan-as: «Əndazəl iggi ən tazzar a fall-as təwat tanaday.»

53 Aləs deɣ ikta-ddu as alwaq wen da iman-net ɣur das-inna Ɣaysa: «Rurek izzay.» Izzəgzan sər-əs ənta d aɣaywan-net kul.

54 Ənta da da təlməɣjujat ta təmosat alɣalamat ta n sanatat as immozal Ɣaysa daɣ Galilaya dəffər agamad-net Yahudəya.

   
Scroll to see more.