Genesis 9

Tamajaq Portions

Study the Inner Meaning

← Genesis 8   Genesis 10 →

1 Iga Məššina albaraka fəl Nux əd maddan-əs amaran iṇṇ-asan: «Əggəzat šin n ara təfələyləyam təḍkəram amaḍal.

2 Tawaqqast əd hərwan əd g̣ədad əd lumət-lumət, əd kifitan əntanay kul a tan təggəz ṭasa-nnawan, iksadan-kawan, təggəz taṇat-nasan ifassan-nawan.

3 A wa iddaran itiməṭəkwəy kul ad-awan-iqqəl išətša. Əkfeɣ-awan-tan kul zun d əmmək as kawan əkfeɣ ilattan ən təwəgas.

4 Mišan ad wər təṭattim iṣan iha əzni a əṃosnen iṣan wər əg̣medan ṃan.

5 Azzama azni-nnawan ənta təməddurt-nawan wədi əṣṣənat as a-dər-əs-əṣṣəstana a iqqal wa igan iṃan-nawan, gər z-iqqal əmudar wala awedan. Ad-əssəṣtəna awedan iqqal əd ṃan n əmidi-nnet win iga.

6 I inɣalan azni n awedan, ad-inɣəl awedan azni-nnet fəlas awedan šaššela ən Məššina as du-itawaxlak.

7 Amaran əggəzat šin n ara, təfələyləyam, təwəšənkəlam fəl aṃadal, təwəziwəzam fall-as.»

8 Iṇṇa Məššina tolas i Nux əd maddan-əs:

9 «Ad-awan-əssəbdəda arkawal ən taṣṣaqq-in dər-wan kawanay d əzzurriya-nnawan

10 əd mudaran kul win dər-wan əddəwnen: ig̣ədad, ihərwan, tawaqqast əd lumet-lumet, əṃosnen imudaran kul win dər du-tənnəg̣madam attin əṃosnen win tu z-əməlnen daɣ əddənet.

11 A-dawan-əssəbdəda arkawal ən taṣṣaqq-in dər-wan: wər za tələs təxlək a təqqal ahluk s aṃan n əlwabil. Wər du-z-iləs əlwabil ihlakan əddənet aṣṣa.»

12 Ilas iṇṇa: «Ənta da asannal n arkawal ən taṣṣaq ta dər-wan z-aga kawanay əd təxəllak kul šin əddarnen a ɣur-wan əllanen daɣ azzaman kul win d-əzaynen.

13 Ad aga təzzəladar daɣ jənnawan ad təqqəl asannal n arkawal ən taṣṣaqq-in d əddənet.

14 Id d-əšammašadawa šignawen fəl afalla n əddənet tənafalal-du təzzəladar daɣ-asnat

15 ad-d-aktaɣ arkawal ən taṣṣaqq-in dər-wan, kawanay əd təxəllak kul šin əddarnen, amaran har faw wər tu-z-iləs əlwabil ihlakan šixəllak kul emel.

16 I du-tənafalal təzzəladar daɣ təgnawen a daɣ-as əṣwəda fəl ad-d-aktaɣ arkawal iɣlalan ən taṣṣaqq-in nak əd təxəllak kul daɣ əddənet.»

17 Iṇṇa Məššina tolas i Nux: «Ənta da asannal n arkawal ən taṣṣaqq-in əd təxlək kul təddarat daɣ əddənet.»

18 Bararan ən Nux win d əg̣madnen attin əṃosan Šem, Xam əd Yafet. Xam ənta erawan Kanan.

19 Bararan a ən karad a ən Nux əntanay imarwan n aytedan kul daɣ əddənet.

20 Nux əmagayak a iṃos, iggaz šin n aṇabal n eškan win as itagg esmad daɣ aratan-nasan.

21 Išwa esmad, imməswad, əfalan-tu səlsa-nnet, izalallat izzaf daɣ ahaket-net.

22 Xam, a erawan Kanan, as inay šis izzaf igla imal i məqqaran-net win n əššin.

23 Təzzar idkal Šem əd Yafet afər əssəwaran-tu izeran-nasan ad zankazan dəffər-san har əssəlsan izuf ən ši-ssan, mišan wər t-ənayan fəlas əssidagan aṣawad-nasan s as wər illa.

24 As d-ila Nux iggi dəffər əməswəd iṣṣan daɣ arat wa das iga barar-net wa ənḍərran, Xam.

25 Təzzar iṇṇa Nux: «Təwar allaɣanat Kanan, ad-iqqəl akli wa irasan daɣ eklan ən məqqaran-net.»

26 Iṇṇa tolas: «Idkal Əməli, Məššina wa n Šem! Amaran iqqəlet Kanan akli ən Šem.»

27 Isənnəfləyet Məššina Yafet, ahharaget əd Šem, amaran iqqəlet Kanan akli ən Yafet.»

28 Dəffər əlwabil iga Nux karadat ṭəmad n awatay əd ṣəmmosat təṃərwen iddar.

29 Nux aba-tu dəffər as iga tazayat ṭəmad n awatay əd ṣəmmosat təṃərwen.

← Genesis 8   Genesis 10 →
Study the Inner Meaning

Main explanation(s) from Swedenborg's works:

Arcana Coelestia 971, 972, 973, 974, 975, 976

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 410

Commentary on this chapter:

Stories:

Other references by Swedenborg to this chapter:

Arcana Coelestia 470, 482, 575, 737, 788, 868, 980 ...

Apocalypse Revealed 213, 289, 466, 598, 781

Divine Love and Wisdom 379

True Christian Religion 687

Show references from Swedenborg's unpublished works
Translate: