Genesis 2

Tamajaq Portions

Study the Inner Meaning

← Genesis 1   Genesis 3 →

1 Təməwit ta da as əkkəsawan jənnawan əd ṃədlan d arat kul wa tan ihan.

2 Əzəl wa n əṣṣa əššəɣəl wa iga Məššina kul ikkisaw, təzzar iɣrad-tu daɣ-as.

3 Iga Məššina albaraka-nnet fəl əzəl wa n əṣṣa, izzəzwar-tu fəlas əzəl wa da ad daɣ iɣrad əššəɣəl n əxluk kul wa iga.

4 Ələsəl wa n jənnawan d aṃadal ənta da as d-ətawaxlakan. As d-iga Əməli Məššina aṃadal əd jənnawan

5 wər tu təlla təfsəq waliyyat za wər ig̣med yel harwa fəl aṃadal. Fəlas Əməli Məššina wər d-issofay akonak fəl aṃadal, amaran ənta da wər t-illa awedan waliyyan igyakan aṃadal.

6 Təzzar təg̣mad-du šaṭ n aṃan aṃadal, təssəbdag tesayt n aṃadal.

7 Ixlak-du Əməli Məššina aggadəm daɣ əg̣odrar n aṃadal issəwad daɣ šinjar-net iṇfas wa n təməddurt, təzzar iqqal aggadəm taxlək əhan ṃan.

8 Dəffər a di ig'Əməli Məššina əgoras daɣ akal n Edan fəl aganna wa n dənnəg issənṣa daɣ-as aggadəm wa dd-ixlak da.

9 Əməli Məššina issədwal-du daɣ aṃadal irawan n eškan kul əhossaynen as əzodan aratan-nasan əs taṭṭay, issədwal-du ənta da ašək wa n təməddurt daɣ aṃṃas n əgoras, d ašək wa n maṣnat n a wa olaɣan d iba-nnet.

10 Ig̣mad-d'agarew akal wa n Edan fəl ad-aššašəw əgoras. Den da ad-imməzzay agarew iqqal əkkoz ḍaran.

11 Aḍar w'azzaran eṣəm-net Fišon, ənta a dd-iɣlayan akal kul wa n Hawila, akal wa iha urəɣ,

12 urəɣ iṃosan wa iqqətasan. Akal wen ətawagrawan daɣ-as aḍutan əzodnen əlanen ələsəl as itawaṇṇu Bədola, tolas əhanat-tu təhun əntanatay da əlanen ələsəl as itawaṇṇu Šoham.

13 Eṣəm n aḍar wa n əššin Gihon, ənta a dd-iɣlayan akal wa n Kuš ket-net.

14 Eṣəm n aḍar wa n karad Hiddekəl, ənta a dd-ingayan daɣ dənnəg n akal n Aššur. Aḍar wa n əkkoz eṣəm-net Fərat.

15 Idkal Əməli Məššina aggadəm, ig-ay daɣ əgoras wa n Edan fəl a dər-əs annaṭṭaf, iṣṣən daɣ-as.

16 Təzzar ig'Əməli Məššina y aggadəm tarɣəmt təṃosat as das iṇṇa: «Təle turagat ən taṭṭay n aratan n eškan kul win n əgoras.

17 Mišan ad-wər-tatša aratan n ašək wa n maṣnat n a wa olaɣan d iba-nnet, fəlas as tan-tətšeɣ illikan as a kay iba.»

18 Iṇṇa Əməli Məššina: «Wər oleɣ ad iṃos aggadəm ɣas-net ad-as-aga tadhəlt a dər inihagga.»

19 Ixlak-du Əməli Məššina daɣ aṃadal imudaran kul win ozalnen fəl aṃadal əd g̣ədad kul. Iwat-tan-du s aggadəm ad-inəy Əməli Məššina ma əṃosan əṣmawan win dasan z-agu. Təzzar iqqal as iṣmawan win ig'aggadəm i mudaran, əntanay a tan əwarnen.

20 Ig'aggadəm iṣmawan i hərwan əd g̣ədad əd wəxsan kul, mišan wər ɣur-əs ig'as, ənta aggadəm, igraw tadhəlt a dər inihagga.

21 Təzzar isaṭṭarmas-tu Əməli Məššina iket an eṭəs. Daɣ amazay wa d inṣa da ikkas-du iyyan daɣ ɣərdəššan-net issoɣal iṣan n alam təməwit-nasan.

22 Ixlak-du Əməli Məššina tanṭut daɣ əɣərdes wa dd-ikkas daɣ aggadəm da, eway-tat-du sər-əs.

23 Təzzar iṇṇa aggadəm: «Ənta da ta təṃosat eɣas ən ɣasan-in elam n alam-in. Ənt'as z-itawaṇṇu tanṭut fəl-as aləs a daɣ du-tətawakkas.»

24 A di da a fəlas aləs ad-ifəl ehan ən šis əd ṃas, irtəy əd tənṭut-net, əqqəlan elam iyyanda.

25 Aləs əd tənṭut ket-nasan əxizamzaman, eges wər tan tətibəz takarakit.

← Genesis 1   Genesis 3 →
Study the Inner Meaning

Main explanation(s) from Swedenborg's works:

Arcana Coelestia 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ...

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 403

True Christian Religion 279

Commentary on this chapter:

Stories:

Other references by Swedenborg to this chapter:

Arcana Coelestia 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ...

Apocalypse Revealed 213, 343, 447

Conjugial Love 32, 112, 132, 135, 156, 193, 194 ...

Divine Love and Wisdom 60, 325, 383

Divine Providence 275

Heaven and Hell 341, 372

Interaction of the Soul and Body 8

True Christian Religion 46, 48, 364, 466, 470, 520, 697

Show references from Swedenborg's unpublished works

Translate: