Genesis 11

Tamajaq Portions

Study the Inner Meaning

← Genesis 10   Genesis 12 →

1 Daɣ əddənet ket-net wər-itawašawal ar awal iyyanda.

2 Əmalan-tu aytedan ətagalatnen ad d-əhanen sas dənnəg, əgrawnen asalwa iyyan daɣ aṃadal ən Šinar, əɣsaran daɣ-as.

3 Ənamaṇṇan gar-essan: «Əndawat, ad-nagu bargitan, nassaŋŋ-en əs tamsay.» Əgan-tan daɣ adagg ən təhun, əgan kolta daɣ adagg ən talaq.

4 Təzzar əṇṇan: «Əndawat, əkrəsatanaɣ aɣrəm d ogga iḍḍasan ijənnawan, ilatanaɣ eṣəm ad wər nəwəziwəz fəl tasayt n aṃadal.»

5 Izzəbbad-du Əməli fəl ad-inəy aɣrəm d ogga win karrasan maddanəs n Adəm.

6 Təzzar iṇṇa Əməli: «Əntanay da əqqalan aɣrəf iyyanda, əššewalan awal iyyanda. Kud a wa da as əṣṣəntan wədi daɣ a ilkaman wər t-illa a dər z-əgmiyan arn-asan.

7 Əndawat, zabbatatana, ad-nəsənnəffəy awal-nasan fəl ad-ibas ətinəməsəsəgrin gar-essan.»

8 Den da a tan-izawwazawaz Əməli fəl tasayt n aṃadal kul, təzzar əzazzakken akaras n əɣrəm.

9 A di da fəl iga eṣəm Babel fəlas den da ad isannaffay Əməli awal ən maddanəs n Adəm, amaran den da tolas a tan izawwazawaz fəl tasayt n aṃadal.

10 Ənta da əzzurriya ən Šem: Šem iga ṭemeday n awatay as eraw Arfakšad, əššin elan dəffər əlwabil.

11 Šem iga ṣəmmosat ṭəmad n awatay dəffər təhut n Arfakšad, itaraw-du bararan əd təbararen.

12 Arfakšad as iga karadat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw Šela.

13 Arfakšad ig'əkkozat ṭəmad n awatay əd karad dəffər təhut ən Šela itaraw-du bararan əd təbararen.

14 Šela iga karadat təṃərwen n awatay as eraw Eber.

15 Šela ig'əkkozat ṭəmad n awatay əd karad dəffər təhut n Eber, itaraw-du bararan əd təbararen.

16 As iga Eber karadat təṃərwen n awatay d əkkoz eraw Feleg.

17 Eber iga əkkozat ṭəmad n awatay əd karadat təṃərwen dəffər təhut ən Feleg, itaraw-du bararan əd təbararen.

18 As iga Feleg karadat təṃərwen n awatay eraw Ru.

19 Feleg iga ṣanatat ṭəmad n awatay əd ṭaza dəffər təhut ən Ru, itaraw-du bararan əd təbararen.

20 As iga Ru karadat təṃərwen n awatay d əššin eraw Sərug.

21 Ru iga ṣanatat ṭəmad n awatay d əṣṣa dəffər təhut ən Sərug, itaraw-du bararan əd təbararen.

22 As iga Sərug karadat təṃərwen n awatay eraw Naxor.

23 Sərug iga ṣanatat ṭəmad n awatay dəffər təhut ən Naxor, itaraw-du bararan əd təbararen.

24 As iga Naxor ṣanatat təṃərwen n awatay əd ṭaza eraw Terax.

25 Naxor iga ṭemeday n awatay əd ṃaraw əd ṭaza dəffər təhut ən Terax, itaraw-du bararan əd təbararen.

26 As iga Terax əṣṣayat təṃərwen n awatay eraw Abram, Naxor əd Haran.

27 Ənta da əzzurriya ən Terax. Terax eraw Abram, Naxor, əd Haran. Haran eraw Lot.

28 Haran aba-tu dat ši-s daɣ akal wa daɣ ihu, daɣ əɣrəm n Ur wa n Kəl Kasday.

29 Abram əd Naxor əzlafan: Abram izlaf Saray, Naxor izlaf Milka, elles ən Haran, šis ən Milka əd Yiska.

30 Saray wər tətirəw, wər təla barar waliyyan.

31 Iddew Terax əd rur-es Abram d ahaya-nnet Lot ag Haran əd təḍaggalt-net Saray tanṭut ən rur-es Abram. Əg̣madan aɣrəm n Ur wa n kəl Kasday s akal ən Kanan. Əglan har oṣan aɣrəm ən Xaran, əɣsaran daɣ-as.

32 Taɣrəst ən Terax ṣanatat ṭəmad n awatay əd ṣəmmos, aba-tu daɣ Xaran.

← Genesis 10   Genesis 12 →
Study the Inner Meaning

Main explanation(s) from Swedenborg's works:

Arcana Coelestia 470, 737, 1020, 1279, 1280, 1281, 1282

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 412

Commentary on this chapter:

Stories:

Other references by Swedenborg to this chapter:

Arcana Coelestia 482, 575, 1183, 1221, 1283, 1284, 1285 ...

Apocalypse Revealed 717

The Last Judgment 54, 58

True Christian Religion 121, 276, 754

Show references from Swedenborg's unpublished works

Spiritual Topics:

Doctrine
Translate: