Mga Romano 10:3

Study the Inner Meaning

← Mga Romano 10:2    Full Chapter    Mga Romano 10:4 →     

3 Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios.

   Study the Inner Meaning
Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Bible Word Meanings

katuwiran
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...


Translate: