Jonas 4:4

Study

       

4 At sinabi ng Panginoon, Mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit?