Hosea 14

Study the Inner Meaning

Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)     

← Hosea 13   Joel 1 →

1 Oh Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Dios; sapagka't ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan.

2 Magpahayag kayo na may pagsisisi, at magsipanumbalik kayo sa Panginoon: sabihin ninyo sa kaniya, Alisin mo ang boong kasamaan, at tanggapin mo ang mabuti: sa gayo'y aming ilalagak na parang mga toro ang handog ng aming mga labi.

3 Hindi kami ililigtas ng Asiria; kami ay hindi sasakay sa mga kabayo; ni magsasabi pa man kami sa gawa ng aming mga kamay, Kayo'y aming mga dios; sapagka't dahil sa iyo'y nakakasumpong ng kaawaan ang ulila.

4 Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod, akin silang iibiging may kalayaan; sapagka't ang aking galit ay humiwalay sa kaniya.

5 Ako'y magiging parang hamog sa Israel: siya'y bubukang parang lila, at kakalat ang kaniyang ugat na parang Libano.

6 Ang kaniyang mga sanga ay magsisiyabong, at ang kaniyang kagandahan ay magiging parang puno ng olibo, at ang kaniyang bango ay parang Libano.

7 Silang nagsisitahan sa kaniyang lilim ay manunumbalik; sila'y mangabubuhay uling gaya ng trigo, at mangamumulaklak na gaya ng puno ng ubas: at ang amoy ay magiging gaya ng alak ng Libano.

8 Sasabihin ng Ephraim, Ano pa ang aking gagawin sa mga dios-diosan? Ako'y sasagot, at aking hahalatain siya: ako'y parang sariwang abeto; mula sa akin ay nasusumpungan ang iyong bunga.

9 Sino ang pantas, at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito? at mabait, at kaniyang mangalalaman? sapagka't ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid, at lalakaran ng mga ganap; nguni't kabubuwalan ng mga mananalangsang.

← Hosea 13   Joel 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 197


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 886, 1069, 1186, 2761, 3579, 3580, 5113, ...

Apocalypse Revealed 242, 278, 298, 316, 401


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 279, 324, 355, 376, 507, 638

The White Horse - Appendix 1

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

2 Samuel 24:10

2 Kings 8:12

Psalms 10:14, 20:8

Salmenes 52:10

Psalms 92:13, 107:43

Song of Solomon 4:11

Isaiah 12:1, 17:8, 27:6, 35:2, 44:22, 57:18, 19, 66:14

Jeremiah 3:12, 22, 29:12, 32:41

Ezekiel 11:18, 16:46, 36:25

Hosea 2:19, 5:5, 6:3, 9:13, 12:7, 13:9

Amos 1:13

Jonah 2:10

Micah 7:18

Zechariah 10:6

Luke 18:13

John 15:5

Acts of the Apostles 3:19

Hebrews 13:15

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14


Translate: