Mga Hebreo 5:13

Study the Inner Meaning

← Mga Hebreo 5:12    Full Chapter    Mga Hebreo 5:14 →     

13 Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol.

   Study the Inner Meaning
Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Bible Word Meanings

salita
'Sayings' denotes persuasion. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing.

katuwiran
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...


Translate: