Jeremia 50

Study the Inner Meaning

Swedish (1917)         

← Jeremia 49   Jeremia 51 →

1 Detta är det ord som HE EN talade om Babel, om kaldéernas land, genom profeten Jeremia.

2 Förkunnen detta bland folken och kungören det, och resen upp ett baner; kungören det, döljen det icke. Sägen: Babel är intaget, Bel har kommit på skam, Merodak är krossad, ja, dess avgudar hava kommit på skam, dess eländiga avgudar äro krossade.

3 Ty ett folk drager upp mot det norrifrån, som skall göra dess land till en ödemark, så att ingen kan bo däri; både människor och djur skola fly bort.

4 I de dagarna och på den tiden, säger HE EN, skola Israels barn komma vandrande tillsammans med Juda barn; under gråt skola de gå åstad och söka HE EN, sin Gud.

5 De skola fråga efter Sion; hitåt skola deras ansikten vara vända: »Kommen! Må man nu hålla fast vid HE EN i ett evigt förbund, som aldrig varder förgätet.»

6 En vilsekommen hjord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse och läto dem irra omkring på bergen. Så strövade de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats.

7 Alla som träffade på dem åto upp dem, och deras ovänner sade: »Vi ådraga oss ingen skuld därmed.» Så skedde, därför att de hade syndat mot HE EN, rättfärdighetens boning, mot HE EN, deras fäders hopp.

8 Flyn ut ur Babel, dragen bort ifrån kaldéernas land, och bliven lika bockar som hasta framför hjorden.

9 Ty se, jag skall uppväcka från nordlandet en hop av stora folk och föra dem upp mot Babel, och de skola rusta sig till strid mot det; från det hållet skall det bliva intaget. Deras pilar skola vara såsom en lyckosam hjältes, som icke vänder tillbaka utan seger.

10 Och Kaldeen skall lämnas till plundring; dess plundrare skola alla få nog, säger HE EN.

11 Ja, om I än glädjens och fröjden eder, I som skövlen min arvedel, om I än hoppen såsom kvigor på tröskplatsen och frusten såsom hingstar,

12 eder moder skall dock komma storligen på skam; hon som har fött eder skall få blygas. Se, bland folken skall hon bliva den yttersta -- en öken, ett torrt land och en hedmark!

13 För HE ENS förtörnelses skull måste det ligga obebott och alltigenom vara en ödemark. Alla som gå fram vid Babel skola häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor.

14 usten eder till strid mot Babel från alla sidor, I som spännen båge; skjuten på henne, sparen icke på pilarna; ty mot HE EN har hon syndat.

15 Höjen segerrop över henne på alla sidor: »Hon har måst giva sig; fallna äro hennes stödjepelare, nedrivna hennes murar!» Detta är ju HE ENS hämnd, så hämnens då på henne. Såsom hon har gjort, så mån I göra mot henne.

16 Utroten ur Babel både dem som så och dem som i skördens tid föra lien. Undan det härjande svärdet må envar nu vända om till sitt folk och envar fly hem till sitt land.

17 Israel var ett vilsekommet får som jagades av lejon. Först åts det upp av konungen i Assyrien, och sist har Nebukadressar, konungen i Babel, gnagt dess ben.

18 Därför säger HE EN Sebaot, Israels Gud, så: Se, jag skall hemsöka konungen i Babel och hans land, likasom jag har hemsökt konungen i Assyrien.

19 Och jag skall föra Israel tillbaka till hans betesmarker, och han skall få gå bet på Karmel och i Basan; och på Efraims berg och i Gilead skall han få äta sig mätt.

20 I de dagarna och på den tider säger HE EN, skall man söka efter Israels missgärning, och den skall icke mer vara till, och efter Juda synder, och de skola icke mer bliva funna; ty jag skall förlåta dem som jag låter leva kvar.

21 Drag ut mot Merataims land och mot inbyggarna i Pekod. Förfölj dem och döda dem och giv dem till spillo, säger HE EN, och gör i alla stycken såsom jag har befallt dig.

22 Krigsrop höras i landet, och stort brak.

23 Huru sönderbruten och krossad är den icke, den hammare som slog hela jorden! Huru har icke Babel blivit till häpnad bland folken!

24 Jag lade ut en snara för dig, och så blev du fångad, Babel, förrän du visste därav; du blev ertappad och gripen, ty det var med HE EN som du hade givit dig i strid.

25 HE EN öppnade sin rustkammare och tog fram sin vredes vapen. Ty ett verk hade Herren, HE EN Sebaot, att utföra i kaldéernas land.

26 Ja, kommen över det från alla sidor, öppnen dess förrådskammare, kasten i en hög vad där finnes, såsom man gör med säd, och given det till spillo; låten intet därav bliva kvar.

27 Nedgören alla dess tjurar, fören dem ned till att slaktas. Ve dem, ty deras dag har kommit, deras hemsökelses tid!

28 Hör huru de fly och söka rädda sig ur Babels land, för att i Sion förkunna HE ENS, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel.

29 Båden upp mot Babel folk i mängd, allt vad bågskyttar heter; lägren eder runt omkring det, låten ingen undkomma. Vedergällen det efter dess gärningar; gören mot det alldeles såsom det självt har gjort. Ty mot HE EN har det handlat övermodigt, mot Israels Helige.

30 Därför skola dess unga man falla på dess gator, och alla dess stridsmän skola förgöras på den dagen, säger HE EN.

31 Se, jag skall vända mig mot dig, du övermodige, säger Herren, HE EN Sebaot, ty din dag har kommit, den tid då jag vill hemsöka dig.

32 Då skall den övermodige stappla och falla, och ingen skall kunna upprätta honom. Och jag skall tända eld på hans städer, och elden skall förtära allt omkring honom.

33 Så säger HE EN Sebaot: Förtryckta äro Israels barn, och Juda barn jämte dem. Alla de som hava fart dem i fångenskap hålla dem fast och vilja icke släppa dem.

34 Men deras förlossare är stark; HE EN Sebaot är hans namn. Han skall förvisso utföras deras sak, så att han skaffar ro åt jorden -- men oro åt Babels invånare.

35 Svärd komme över kaldéerna, säger HE EN, över Babels invånare, över dess furstar och dess visa män!

36 Svärd komme över lögnprofeterna, så att de stå där såsom dårar! Svärd komme över dess hjältar, så att de bliva förfärade!

37 Svärd komme över dess hästar och vagnar och över allt främmande folk därinne, så att de bliva såsom kvinnor! Svärd komme över dess skatter, så att de bliva tagna såsom byte!

38 Torka komme över dess vatten, så att de bliva uttorkade! Ty det är ett belätenas land, och skräckgudar dyrka de såsom vanvettiga människor.

39 Därför skola nu schakaler bo där tillsammans med andra ökendjur, och strutsar skola där få sin boning. Aldrig mer skall det bliva bebyggt, från släkte till släkte skall det vara obebott.

40 Likasom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder omstörtades av Gud, säger HE EN, så skall ingen mer bo där och intet människobarn där vistas.

41 Se, ett folk kommer norrifrån; ett stort folk och många konungar resa sig och komma från jordens yttersta ända.

42 De föra båge och lans, de äro grymma och utan förbarmande. Dånet av dem är såsom havets brus, och på sina hästar rida de fram, rustade såsom kämpar till strid, mot dig, du dotter Babel.

43 När konungen i Babel hör ryktet om dem, sjunka hans händer ned; ängslan griper honom, ångest lik en barnaföderskas.

44 Se, lik ett lejon som drager upp från Jordanbygdens snår och bryter in på frodiga betesmarker skall jag i ett ögonblick jaga dem bort därifrån; och den som jag utväljer skall jag sätta till herde över dem. Ty vem är min like, och vem kan ställa mig till ansvar? Och vilken är den herde som kan bestå inför mig?

45 Hören därför det råd som HE EN har lagt mot Babel, och de tankar som han har mot kaldéernas land: Ja, herdegossarna skola sannerligen släpas bort; sannerligen, deras betesmark skall häpna över dem.

46 När man ropar: »Babel är intaget», då bävar jorden, och ett skriande höres bland folken.

← Jeremia 49   Jeremia 51 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Caelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Other references to this chapter:

Arcana Caelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 8:1

4 Mosebok 32:1, 4

5 Mosebok 41, 33:27

2 Samuelsboken 1:22

2 Konungaboken 17:6

2 Krönikeboken 6:39, 7:14

Esra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psaltaren 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Ordspråksboken 16:18, 22:23, 23:11

Jesaja 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremia 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Klagovisorna 1:9, 3:58, 4:22

Hesekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Mika 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habackuk 1:15, 2:8

Sefanja 15, 3:12

Sakaria 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matteus 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Petrusbrevet 2:25

Uppenbarelseboken 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

profeten
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Jeremia
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

Bel
Bel (Isa. 46:1) signifies the profanation of truth.

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

hjord
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

berg
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

ovänner
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

moder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

först
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

konungen
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Karmel
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

Efraims
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Gilead
Mount Gilead, as in Genesis 31:21, 23, as a boundary, in a spiritual sense, signifies the first good, which is that of things pertaining to...

jorden
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

stappla
To 'stumble' denotes being scandalized or offended, and falling, as a result, from truths into falsities.

eld
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

städer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

förlossare
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

svärd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hästar
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

kvinnor
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

strid
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

dotter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

herde
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

tankar
There are thoughts from perception, from conscience, and from a lack of conscience. Thoughts from perception are only possible in the celestial, that is, people...


Translate: