Jeremia 49

Study the Inner Meaning

Swedish (1917)         

← Jeremia 48   Jeremia 50 →

1 Om Ammons barn. Så säger HE EN: Har Israel nu inga barn, eller har han ingen arvinge mer? Eller varför har Malkam tagit arv, efter Gad, och varför bor hans folk i dess städer?

2 Se, därför skola dagar komma, säger HE EN då jag skall låta höra ett härskri mot abba i Ammons barns land; och då skall det bliva en öde grushög, och dess lydstäder skola brännas upp i eld; och Israel skall då taga arv efter dem som hava tagit hans arv, säger HE EN.

3 Jämra dig, du Hesbon, ty Ai är förstört; ropen, I abbas döttrar. Höljen eder i sorgdräkt, klagen, och gån omkring i gårdarna; ty Malkam måste vandra bort i fångenskap, och hans präster och furstar med honom.

4 Varför berömmer du dig av dina dalar, av att din dal flödar över, du avfälliga dotter? Du som förlitar dig på dina skatter och säger: »Vem skall väl komma åt mig?»,

5 se, jag skall låta förskräckelse komma över dig från alla dem som bo omkring dig, säger Herren, HE EN Sebaot. Och I skolen varda bortdrivna, var och en åt sitt håll och ingen skall församla de flyktande.

6 Men därefter skall jag åter upprätta Ammons barn, säger HE EN.

7 Om Edom. Så säger HE EN Sebaot: Finnes då ingen vishet mer i Teman? Har all rådighet försvunnit ifrån de förståndiga? Är deras vishet uttömd?

8 Flyn, vänden om, gömmen eder djupt nere, I Dedans inbyggare. Ty över Esau skall jag låta ofärd komma på hans hemsökelses tid.

9 När vinbärgare komma över dig, skola de icke lämna kvar någon efterskörd. När tjuvar komma om natten, skola de fördärva så mycket dem lyster.

10 Ty jag skall blotta Esau, jag skall uppenbara hans gömslen, och han skall icke lyckas hålla sig dold; fördärv skall drabba hans barn, hans bröder och grannar, och han skall icke mer vara till.

11 Bekymra dig ej om dina faderlösa, jag vill behålla dem vid liv; och må dina änkor förtrösta på mig.

12 Ty så säger HE EN: Se, de som icke hade förskyllt att dricka kalken, de nödgas att dricka den; skulle då du bliva ostraffad? Nej, du skall icke bliva ostraffad, utan skall nödgas att dricka den.

13 Ty vid mig själv har jag svurit, säger HE EN, att Bosra skall bliva ett föremål för häpnad och smälek; det skall förödas och bliva ett exempel som man nämner, när man förbannar; och alla dess lydstäder skola bliva ödemarker för evärdlig tid.

14 Ett budskap har jag hört från HE EN, och en budbärare är utsänd bland folken: »Församlen eder och kommen emot det, och stån upp till strid.

15 Ty se, jag skall göra dig ringa bland folken, föraktad bland människorna.

16 Den förfäran du väckte har bedragit dig, ja, ditt hjärtas övermod, där du sitter ibland bergsklyftorna och håller dig fast högst uppe på höjden. Om du än byggde ditt näste så högt uppe som örnen, så skulle jag dock störta dig ned därifrån, säger HE EN.

17 Och Edom skall bliva ett föremål för häpnad; alla som gå där fram skola häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor.

18 Likasom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder omstörtades, säger HE EN, så skall ingen mer bo där och intet människobarn där vistas.

19 Se, lik ett lejon som drager upp från Jordanbygdens snår och bryter in på frodiga betesmarker skall jag i ett ögonblick jaga dem bort därifrån; och den som jag utväljer skall jag sätta till herde över dem. Ty vem är min like, och vem kan ställa mig till ansvar? Och vilken är den herde som kan bestå inför mig?

20 Hören därför det råd som HE EN har lagt mot Edom, och de tankar som han har mot Temans inbyggare: Ja, herdegossarna skola sannerligen släpas bort; sannerligen, deras betesmark skall häpna över dem.

21 Vid dånet av deras fall bävar jorden; man skriar så, att ljudet höres ända borta vid öda havet.

22 Se, en som liknar en örn lyfter sig och svävar fram och breder ut sina vingar över Bosra. Och Edoms hjältars hjärtan bliva på den dagen såsom en kvinnas hjärta, när hon är i barnsnöd.

23 Om Damaskus. Hamat och Arpad komma på skam; ty ett ont budskap få de höra, och de betagas av ångest. I havet råder oro; det kan ej vara stilla.

24 Damaskus förlorar modet, det vänder sig om till flykt, ty skräck har fattat det; ångest och vånda har gripit det, lik en barnaföderskas.

25 Varför lät man den icke vara, den berömda staden, min glädjes stad?

26 Så måste nu dess unga män falla på dess gator, och alla dess stridsmän förgöras på den dagen, säger HE EN Sebaot.

27 Och jag skall tända eldDamaskus' murar, och elden skall förtära Ben-Hadads palatser.

28 Om Kedar och Hasors riken, som blevo slagna av Nebukadressar, konungen i Babel. Så säger HE EN: Upp, ja, dragen åstad upp mot Kedar, och fördärven Österlandets söner.

29 Deras hyddor och deras hjordar må man taga, deras tält och allt deras bohag och deras kameler må föras bort ifrån dem och man må ropa över dem; »Skräck från alla sidor!»

30 Flyn, ja, flykten med hast, gömmen eder djupt nere, I Hasors inbyggare, säger HE EN, ty Nebukadressar, konungen i Babel, har lagt råd mot eder och tänkt ut mot eder ett anslag.

31 Upp, säger HE EN, ja, dragen ditupp mot ett fredligt folk, som bor där i trygghet, utan både portar och bommar, i sin avskilda boning.

32 Deras kameler skola bliva edert byte, och deras myckna boskap skall bliva edert rov; och jag skall förströ dem åt alla väderstreck, männen med det kantklippta håret och från alla sidor skall jag låta ofärd komma över dem, säger HE EN.

33 Och Hasor skall bliva en boning för schakaler en ödemark till evärdlig tid; ingen skall mer bo där och intet människobarn där vistas.

34 Detta är vad som kom till profeten Jeremia såsom HE ENS ord om Elam, i begynnelsen av Sidkias, Juda konungs, regering; han sade:

35 Så säger HE EN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder Elams båge, deras yppersta makt.

36 Och från himmelens fyra ändar skall jag låta fyra vindar komma mot Elam, och skall förströ dess folk åt alla dessa väderstreck; och intet folk skall finnas, dit icke de fördrivna ifrån Elam skola komma.

37 Och jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som stå efter deras liv, och jag skall låta olycka komma över dem, min vredes glöd, säger HE EN. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem.

38 Och jag skall sätta upp min tron i Elam och förgöra där både konung och furstar, säger HE EN.

39 Men i kommande dagar skall jag åter upprätta Elam, säger HE EN.

← Jeremia 48   Jeremia 50 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 115


Other references to this chapter:

Arcana Caelestia 139, 382, 390, 414, 583, 1172, 1228, ...

Apocalypse Revealed 20, 166, 208, 299, 331, 338, 343, ...

The Lord 4, 14, 53

The Last Judgment 61

True Christian Religion 158, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 63, 195, 237, 280, 357, 400, ...

An Invitation to the New Church 35

Scriptural Confirmations 4, 51

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

5 Mosebok 3:11, 10:18, 29:22

Domarboken 6:3

2 Konungaboken 18:34

2 Krönikeboken 20:6

Job 4:1, 5:12, 13, 39:27

Psaltaren 9:5, 46:10, 76:8, 120:5, 137:7

Jesaja 10:9, 11:14, 14:2, 15:2, 17:1, 21:2, 11, 13, 29:14, 34:1, 5, 10, 13, 14, 57:20

Jeremia 2:10, 4:7, 6:25, 9:15, 25, 12:5, 18:16, 21:13, 23:24, 25:9, 21, 23, 24, 25, 28, 44:26, 48:7, 24, 28, 40, 41, 44, 47, 49:5, 6, 18, 29, 33, 39, 50:13, 30, 40, 43, 44, 46, 51:53

Klagovisorna 4:21

Hesekiel 21:25, 25:1, 12, 26:15, 32:24, 35:1, 38:11

Daniel 7:4

Amos 1:3, 11, 13, 9:2

Obadja 1:1

Habackuk 3:3

Sefanja 2:8

Sakaria 9:1, 2, 11:3

Malaki 1:3, 4

1 Timotheosbrevet 5:5

Uppenbarelseboken 7:1

Word/Phrase Explanations

Ammons
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Gad
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

eld
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

jämra
To howl' signifies grief caused by vastation.

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

dal
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

dotter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

Dedans
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

Esau
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

bröder
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

faderlösa
'Orphans' signify people who are in a state of innocence and charity, and desire to know and to do what is good but are not...

dricka
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

förbannar
The Lord is love itself, and his love for us never wavers and never changes. What does waver and change is the degree to which...

evärdlig
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

strid
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

näste
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

herde
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

tankar
There are thoughts from perception, from conscience, and from a lack of conscience. Thoughts from perception are only possible in the celestial, that is, people...

jorden
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

havet
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

örn
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

vingar
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

hjärta
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Damaskus
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

stad
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

staden
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

konungen
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

tält
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

kameler
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

boskap
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

Hasor
'The inhabitants of Hazor,' as mentioned in Jeremiah 49:30, signify those who possess spiritual riches, which are the things of faith. 'Hazor,' as mentioned in...

profeten
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Jeremia
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

Elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, (Jer. 49:34), signifies the falsification of doctrine....

begynnelsen
In the Word, "beginning" doesn't just mean the beginning of something in time. In the inner sense, it means the initial phase of a spiritual...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

sönder
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

himmelens
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

fyra
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

fiender
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

efter
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

svärdet
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

tron
'The Lord's throne' signifies, in general, the whole heaven, and specifically, the spiritual heaven, and by extension, divine truth proceeding, and so, everything of heaven...


Translate: