Jevanðelje po Luki 4

Study

   

1 Isus pak pun Duha Svetog vrati se od Jordana, i odvede Ga Duh u pustinju,

2 I četrdeset dana kuša Ga đavo, i ne jede ništa za to dana; i kad se oni navršiše, onda ogladne,

3 I reče Mu đavo: Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane hleb.

4 I odgovori mu Isus govoreći: U pismu stoji: Neće živeti čovek o samom hlebu, nego o svakoj reči Božijoj.

5 I izvedavši Ga đavo na goru visoku pokaza Mu sva carstva ovog sveta u trenuću oka,

6 I reče Mu đavo: Tebi ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu, jer je meni predana, i kome ja hoću daću je;

7 Ti, dakle, ako se pokloniš preda mnom biće sve tvoje,

8 I odgovarajući Isus reče mu: Idi od mene, sotono; u pismu stoji: Poklanjaj se Gospodu Bogu svom, i Njemu jedinom služi.

9 I odvede Ga u Jerusalim, i postavi Ga navrh crkve, i reče Mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole;

10 Jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe da te sačuvaju,

11 I uzeće te na ruke da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.

12 I odgovarajući Isus reče mu: Kazano je: Ne kušaj Gospoda Boga svog.

13 I kad svrši đavo sve kušanje, otide od Njega za neko vreme.

14 I vrati se Isus u sili duhovnoj u Galileju; i otide glas o Njemu po svemu onom kraju.

15 I On učaše po zbornicama njihovim, i svi Ga hvaljahu.

16 I dođe u Nazaret gde beše odrastao, i uđe po običaju svom u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.

17 I daše Mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mesto gde beše napisano:

18 Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscelim skrušene u srcu; da propovedim zarobljenima da će se otpustiti, i slepima da će progledati; da otpustim sužnje;

19 I da propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

20 I zatvorivši knjigu dade sluzi, pa sede: i svi u zbornici gledahu na Nj.

21 I poče im govoriti: Danas se izvrši ovo pismo u ušima vašim.

22 I svi Mu svedočahu, i divljahu se rečima blagodati koje izlažahu iz usta Njegovih, i govorahu: Nije li ovo sin Josifov?

23 I reče im: Vi ćete meni bez sumnje kazati ovu priču: Lekaru! Izleči se sam; šta smo čuli da si činio u Kapernaumu učini i ovde na svojoj postojbini.

24 Reče pak: Zaista vam kažem: nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini.

25 A zaista vam kažem: Mnoge udovice behu u Izrailju u vreme Ilijino kad se nebo zatvori tri godine i šest meseci i bi velika glad po svoj zemlji;

26 I ni k jednoj od njih ne bi poslan Ilija do u Sareptu sidonsku k ženi udovici.

27 I mnogi behu gubavi u Izrailju za proroka Jelisija; i nijedan se od njih ne očisti do Neemana Sirijanina.

28 I svi se u zbornici napuniše gneva kad čuše ovo.

29 I ustavši isteraše Ga napolje iz grada, i odvedoše Ga navrh gore gde beše njihov grad sazidan da bi Ga bacili odozgo.

30 Ali On prođe između njih, i otide.

31 I dođe u Kapernaum grad galilejski, i učaše ih u subote.

32 I čuđahu se nauci Njegovoj; jer Njegova beseda beše silna.

33 I u zbornici beše čovek u kome beše nečisti duh đavolski, i povika glasno

34 Govoreći: Prođi se, šta je tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam Te ko si, Svetac Božji.

35 I zapreti mu Isus govoreći: Umukni, i iziđi iz njega. I oborivši ga đavo na sredu, iziđe iz njega, i nimalo mu ne naudi.

36 I u sve uđe strah, i govorahu jedan drugom govoreći: Kakva je to reč, da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima, i izlaze?

37 I otide glas o Njemu po svima okolnim mestima.

38 Ustavši, pak, iz zbornice dođe u kuću Simonovu; a taštu Simonovu beše uhvatila velika groznica, i moliše Ga za nju.

39 I stavši više nje zapreti groznici, i pusti je. I odmah ustade i služaše im.

40 A kad zahođaše sunce, svi koji imahu bolesnike od različnih bolesti, dovođahu ih k Njemu; a On na svakog od njih metaše ruke, i isceljivaše ih.

41 A i đavoli izlažahu iz mnogih vičući i govoreći: Ti si Hristos Sin Božji. I zaprećivaše im da ne govore da znaju da je On Hristos.

42 A kad nasta dan, iziđe i otide u pusto mesto; i narod Ga tražaše, i dođe k Njemu, i zadržavahu Ga da ne ide od njih.

43 A On im reče: i drugim gradovima treba mi propovediti jevanđelje o carstvu Božijem; jer sam na to poslan.

44 I propovedaše po zbornicama galilejskim.

   
Scroll to see more.