Dela apostolska 3

Study

   

1 A Petar i Jovan iđahu zajedno gore u crkvu na molitvu u deveti sat.

2 I beše jedan čovek hrom od utrobe matere svoje, kog nošahu i svaki dan metahu pred vrata crkvena koja se zovu Krasna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u crkvu;

3 Koji videvši Petra i Jovana da hoće da uđu u crkvu prošaše milostinju.

4 A Petar pogledavši na nj s Jovanom, reče: Pogledaj na nas.

5 A on gledaše u njih misleći da će mu oni šta dati.

6 A Petar reče: Srebra i zlata nema u mene, nego šta imam ovo ti dajem: u ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodi.

7 I uze ga za desnicu i podiže. I odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnji.

8 I skočivši ustade, i hođaše, i uđe s njima u crkvu idući i skačući i hvaleći Boga.

9 I videše ga svi ljudi gde ide i hvali Boga.

10 A znahu ga da onaj beše što milostinje radi seđaše kod Krasnih vrata crkvenih, i napuniše se čuda i straha za to što bi od njega.

11 A kad se isceljeni hromi držaše Petra i Jovana, navališe k njima svi ljudi u trem, koji se zvaše Solomunov, i čuđahu se.

12 A kad vide Petar, odgovaraše ljudima: Ljudi Izrailjci! Što se čudite ovome? Ili šta gledate na nas, kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da on ide?

13 Bog Avraamov i Isakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi Sina svog Isusa, kog vi predadoste i odrekoste Ga se pred licem Pilatovim kad on sudi da Ga pusti.

14 A vi Sveca i Pravednika odrekoste se, i isprosiste čoveka krvnika da vam pokloni;

15 A Načelnika života ubiste, koga Bog vaskrse iz mrtvih, čemu smo mi svedoci.

16 I za veru imena Njegovog, ovoga kog vidite i poznajete, utvrdi ime Njegovo; i vera koja je kroza Nj dade mu celo zdravlje ovo pred svima vama.

17 I sad, braćo, znam da iz neznanja ono učiniste, kao i knezovi vaši.

18 A Bog kako unapred javi ustima svih proroka svojih da će Hristos postradati, izvrši tako.

19 Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjeg,

20 I da pošalje unapred narečenog vam Hrista Isusa,

21 Kog valja dakle nebo da primi do onog vremena kad se sve popravi, što Bog govori ustima svih svetih proroka svojih od postanja sveta.

22 Mojsije dakle očevima našim reče: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene; njega poslušajte u svemu što vam kaže.

23 I biće da će se svaka duša koja ne posluša tog proroka istrebiti iz naroda.

24 A i svi proroci od Samuila i potom koliko ih god govori, i za ove dane javljaše.

25 Vi ste sinovi proroka i zaveta koji učini Bog s očevima vašim govoreći Avraamu: i u semenu tvom blagosloviće se svi narodi na zemlji.

26 Vama najpre Bog podiže Sina svog Isusa, i posla Ga da vas blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojih.