ဒံယေလ 11:43

Study the Inner Meaning

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

← ဒံယေလ 11:42    Full Chapter    ဒံယေလ 11:44 →

43 ထိုပြည်မှာရှိသော ရွှေဘဏ္ဍာ၊ ငွေဘဏ္ဍာ၊ အဘိုးထိုက်သော ဥစ္စာများကို အပိုင်ရလိမ့်မည်။ လိဗုပြည် သားနှင့် ကုရှပြည်သားတို့သည် သူ့နောက်သို့ လိုက်ရကြလိမ့်မည်။

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 182


Other references to this verse:

Arcana Coelestia 117, 1164, 1166, 1462, 3708, 9642

Apocalypse Revealed 503, 720


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 654

Word/Phrase Explanations

ရွှေ
'Money' relates to truth.

ငွေ
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...


Translate: