ဒံယေလ 11:41

Study the Inner Meaning

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

← ဒံယေလ 11:40    Full Chapter    ဒံယေလ 11:42 →

41 သာယာသောပြည်ကိုလည်းဝင်၍ အများသော သူတို့သည် ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်၊ သူ၏ လက်မှ လွတ်သော သူဟူမူကား၊ ဧဒုံပြည်သားမောဘပြည်သားအမ္မုန်အမျိုးသားအကြီးတို့သည် လွတ်ကြလိမ့်မည်။

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 182


Other references to this verse:

Arcana Coelestia 2468, 3322, 3708, 5922, 9642, 9815

Apocalypse Revealed 720


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31

Hop to Similar Bible Verses

ဟေရှာယ 11:14

ဒံယေလ 16

Word/Phrase Explanations

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

ဝင်
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

လက်
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ဧဒုံ
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ဒုံ
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

မောဘ
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

အမ္မုန်
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.


Translate: