Amos 1

Study the Inner Meaning

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

← Joel 3   Amos 2 →

1 ယုဒရှင်ဘုရင် ဩဇိမင်း၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်ယောရှ၏သား ယေရောဗောင်မင်းတို့လက်ထက်၊ မြေကြီး မလှုပ်မှီနှစ်နှစ် အထက်က၊ သိုးထိန်းစုအဝင်ဖြစ်သော တေကောရွာသားအာမုတ်သည် ဣသရေလပြည်အတွက် ခံရသော ဗျာဒိတ်တော်စကားဟူမူကား၊

2 ထာဝရဘုရားသည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်ကကြွေးကြော်၍၊ ယေရုရှလင်မြို့ထဲကအသံကို လွှင့်တော်မူသော ကြောင့်၊ သိုးထိန်းနေရာတို့သည် ညှိုးငယ်၍၊ ကရမေလတောင်ထိပ်သည် နွမ်းရိလိမ့်မည်။

3 ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဒမာသက်မြို့သည် ဂိလဒ်ပြည်ကို စပါးနယ်ရာ သံယန္တရားစက်တို့ နှင့် ကြိတ်နယ်သောအပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။

4 ဟာဇေလမင်းမျိုးအပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍၊ ဗင်္ဟာဒဒ်မင်း၏ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်။

5 ဒမာသက်မြို့ တံခါးကန့်လန့်ကျင်တို့ကိုချိုးမည်။ အာဝင်ချိုင့်သားတို့ကို၎င်း၊ ဗေသေဒင်မြို့၌ မင်းပြုသော သူတို့ကို၎င်း ပယ်ဖြတ်မည်။ ရှုရ်ပြည်သားတို့သည် ကိရမြို့သို့ သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရကြမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။

6 တဖန်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဂါဇမြို့သည် ချုပ်ထားသောသူအပေါင်းတို့ကို ဧဒုံမင်း၌ အပ်ခြင်းငှါ သိမ်းသွားသောအပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။

7 ဂါဇမြို့ရိုးအပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်။

8 အာဇုတ်မြို့သားတို့ကို၎င်း၊ အာရှကေလုန်မြို့၌ မင်းပြုသောသူတို့ကို၎င်း ပယ်ဖြတ်မည်။ ဧကြုန်မြို့ကို လည်း တိုက်၍ ကျန်ကြွင်းသော ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ပျက်စီးကြလိမ့်မည်ဟု အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။

9 တဖန် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ တုရုမြို့သည် ညီအစ်ကိုချင်းဖွဲ့သောမိဿဟာယကို မစောင့်၊ ချုပ်ထားသော သူအပေါင်းတို့ကို ဧဒုံမင်း၌အပ်သောအပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ် မပေးဘဲမနေ။

10 တုရုမြို့ရိုးအပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်။

11 တဖန် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဧဒုံပြည်သည် သနားသောစိတ်ကိုချုပ်တည်း၍၊ ညီအစ်ကို ကို ထားနှင့်လိုက်သောအပြစ်၊ ဒေါသစိတ်နှင့် အစဉ်အမြဲဆွဲဖြတ်၍ အစဉ်အမြဲအငြိုးထားသော အပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည်ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။

12 တေမန်မြို့အပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍၊ ဗောဇရမြို့၏ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်။

13 တဖန် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ အမ္မုန်ပြည်သားတို့သည် မိမိတို့နေရာကို ကျယ်စေခြင်းငှါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သော ဂိလဒ်ပြည်သူမိန်းမတို့၏ ဝမ်းကိုခွဲသောအပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။

14 ရဗ္ဗာမြို့ရိုးကို မီးရှို့၍ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်။ စစ်တိုက်သောနေ့၌ အော်ဟစ်ခြင်း၊ မိုဃ်းသက် မုန်တိုင်းရောက်သောနေ့၌ လွင့်သွားခြင်း ရှိလိမ့်မည်။

15 သူတို့ရှင်ဘုရင် ကိုယ်တိုင်မှစ၍၊ မှူးတော်မတ်တော်များတို့သည် သိမ်းသွားခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။

← Joel 3   Amos 2 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 1      

By Steve David

Internal Meaning of Amos, Chapter 1
Verses 1-2 describe the Lord teaching us about the Word and doctrine from the Word. In this book of the Bible, the prophet Amos symbolizes the Lord. Amos was a shepherd, and of course that metaphor is used to describe the Lord Jesus Christ, too, in the New Testament.

The book of Amos describes the Lord's anger and impatience with the Children of Israel - in the literal sense. Inside, though, it is really a story of the Lord’s great love and concern for us. This is a book of promise: The Lord will triumph over hell’s quest to dominate us and destroy the gift of salvation. This victory is not an occasional interest of the Lord’s; He has an “ardent zeal” to protect us.

In verse 2, the roaring of the Lord from Zion and the uttering of His voice from Jerusalem teach us several things about Him in this context:
- He has grievous distress for His church and people.
- He has an ardent zeal for protecting heaven and the church.
- He warns of coming vastations.
- He points to the drying up of our “Mount Carmel” and the effects this will have on our “vineyards.”

There are different ways to destroy true ideas and good loves. Verses 3-15 in this chapter describe the different ways that people do this.

Verses 3-5 are talking about people who pervert knowledges from the Word, knowledges which help us form true, useful doctrine. When people successfully corrupt knowledge from the Word, they also undermine the good that would come from that knowledge. But, these people will perish, spiritually.

Verses 6-8 describe people who apply the Word to create or reinforce heretical false ideas. That's not a good thing to do; they will perish, too.

Verses 9-10 address people who pervert knowledges [cognitiones] of good and truth, and thereby injure the external sense of the Word.

Verses 11-12 are about people who pervert the sense of the letter of the Word by falsity, by which doctrine perishes.

Finally, verses 13-15 describe people who falsify the truths of the sense of the letter of the Word: they do not resist in the day of combat, but destroy the truth of doctrine.

What are we to make of this? One take-away is that the Lord loves us, and wants to protect us. Another is that he wants us to carefully read the Word and seek the truths in it - those in the literal sense, and those in the internal sense. From these we should form sound doctrine, and develop good loves that can be built on true ideas.

See Arcana Coelestia 2606, 10325, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201 for further reading.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 2606, 10325

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 367, 1197, 3995, 4171, 6419, 6804, 9340, ...

Apocalypse Revealed 343, 612


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 532, 601, 746, 817, 850

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 27:41, 36:33

Exodus 3:1

Numbers 20:20

1 Samuel 6:17

2 Samuel 12:31, 14:2

2 Kings 8:12, 14:23, 28, 15:16, 16:9

2 Chronicles 20:10, 11, 21:16, 17, 26:1

Psalms 29:4

Isaiah 8:4, 17:1, 21:11, 23:1, 33:9, 34:5

Jeremiah 25:30, 28:8, 47:1, 49:1, 7, 23

Ezekiel 21:25, 25:1, 12, 15, 26:1, 27:1, 27, 28:1, 30:17, 35:1

Hosea 1:1, 10:8, 14:1

Amos 2:2, 5, 3:8, 9, 5:5, 7:14, 9:7

Obadiah 1:1

Zephaniah 2:4, 8

Zechariah 9:1, 2, 3, 5, 14:5

Malachi 1:4


Translate: