സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 1

Study the Inner Meaning

Malayalam Bible

← ഇയ്യോബ് 42   സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 2 →

1 ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചനപ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയില്‍ നില്‍ക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തില്‍ ഇരിക്കാതെയും

2 യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തില്‍ സന്തോഷിച്ചു അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകല്‍ ധ്യാനിക്കുന്നവന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍ .

3 അവന്‍, ആറ്റരികത്തു നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്തു ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷംപോലെ ഇരിക്കും; അവന്‍ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും.

4 ദുഷ്ടന്മാര്‍ അങ്ങനെയല്ല; അവര്‍ കാറ്റു പാറ്റുന്ന പതിര്‍പോലെയത്രേ.

5 ആകയാല്‍ ദുഷ്ടന്മാര്‍ ന്യായവിസ്താരത്തിലും പാപികള്‍ നീതിമാന്മാരുടെ സഭയിലും നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കുകയില്ല.

6 യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു; ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴിയോ നാശകരം ആകുന്നു.

← ഇയ്യോബ് 42   സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 2 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 251


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 66, 885, 1648, 2606, 2702, 6752, 10325

Apocalypse Revealed 400, 936

True Christian Religion 468


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 326, 687

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 7

Spiritual Experiences 6077

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:
Hop to Similar Bible Verses

ഉല്പത്തി 39:3

സംഖ്യാപുസ്തകം 24:6

ആവർത്തനം 28:8

യോശുവ 1:8

ശമൂവേൽ 1 2:9

രാജാക്കന്മാർ 2 18:7

ദിനവൃത്താന്തം 1 22:13

എസ്രാ 7:10

ഇയ്യോബ് 8:13, 21:16, 18, 22:28, 23:10

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 26:4, 5, 35:5, 37:18, 36, 92:14, 15, 112:1, 119:15, 35, 128:2, 142:4

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 1:15, 4:14

യെശയ്യാ 44:4

Isaiah 58:11

Jeremiah 13:24, 15:17, 17:8

Hosea 13:3

Nahum 1:7

Romans 7:22

Ephesians 5:7

2 Peter 2:9

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Delight in His Law Bookmark
Meditate on a verse from the Word and let it inspire you in a spiritual task. Cut out the color picture bookmark to keep or share.
Activity | Ages over 15

 Elijah Confronts Ahab - Level C
Complete lesson with activity choices: exploration of how to handle our wants, a map activity on Elijah's journeys, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Elijah Confronts Ahab - Level D
Complete lesson with activity choices: taking steps to follow the commandments better, map activity on Elijah's journeys, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Food for Thought: God Meant It for Good
Look at ways the Lord leads us and provides what is good - even in difficult times.
Activity | Ages over 15

 Thanking the Lord
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Blessing of the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Book 0f Psalms 1
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Book of Psalms (with tree project)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The First Psalm
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Way of the Righteous (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Way of the Righteous (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Way of the Righteous (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 To Be Blessed
Worship Talk | Ages over 18


Translate: