2 Maccabees 5

Study

   

1 περί-P δέ-X ὁ- A--ASM καιρός-N2--ASM οὗτος- D--ASM ὁ- A--ASF δεύτερος-A1A-ASF ἔφοδος-N2--ASF ὁ- A--NSM *ἀντίοχος-N2--NSM εἰς-P *αἴγυπτος-N2--ASF στέλλω-VAI-AMI3S

2 συνβαίνω-VZI-AAI3S δέ-X κατά-P ὅλος-A1--ASF ὁ- A--ASF πόλις-N3I-ASF σχεδόν-D ἐπί-P ἡμέρα-N1A-APF τεσσαράκοντα-A1A-APF φαίνω-V1--PMN διά-P ὁ- A--GPM ἀήρ-N3--GPM τρέχω-V1--PAPAPM ἱππεύς-N3V-APM διάχρυσος-N2--APM στολή-N1--APF ἔχω-V1--PAPAPM καί-C λόγχη-N1--APF σπειρηδόν-D ἐκὁπλίζω-VT--XMPAPM καί-C μάχαιρα-N1--GPF σπασμός-N2--APM

3 καί-C ἴλη-N1--APF ἵππος-N2--GPM διατάσσω-VK--XMPAPF καί-C προσβολή-N1--APF γίγνομαι-V1--PMPAPF καί-C καταδρομή-N1--APF ἑκάτερος-A1A-GPM καί-C ἀσπίς-N3D-GPF κίνησις-N3I-APF καί-C κάμαξ-N3K-GPM πλῆθος-N3E-APN καί-C βέλος-N3E-GPN βολή-N1--APF καί-C χρύσεος-A1--GPM κόσμος-N2--GPM ἔκλαμψις-N3I-APF καί-C παντοῖος-A1A-APM θωρακισμός-N2--APM

4 διό-C πᾶς-A3--NPM ἀξιόω-V4I-IAI3P ἐπί-P ἀγαθός-A1--DSM ὁ- A--ASF ἐπιφάνεια-N1A-ASF γίγνομαι-VM--XMN

5 γίγνομαι-VB--AMPGSF δέ-X λαλιά-N1A-GSF ψευδής-A3H-GSF ὡς-C μεταἀλλάσσω-VX--XAPGSM *ἀντίοχος-N2--GSM ὁ- A--ASM βίος-N2--ASM παραλαμβάνω-VB--AAPNSM ὁ- A--NSM *ἰάσων-N3W-NSM οὐ-D ἐλάττων-A1--APM ὁ- A--GPM χίλιοι-A1A-GPM αἰφνιδίως-D ἐπί-P ὁ- A--ASF πόλις-N3I-ASF συντελέω-VAI-AMI3S ἐπίθεσις-N3I-ASF ὁ- A--GPM δέ-X ἐπί-P ὁ- A--DSN τεῖχος-N3E-DSN συνἐλαύνω-VC--APPNSM καί-C τέλος-N3E-ASN ἤδη-D καταλαμβάνω-V1--PMPGSF ὁ- A--GSF πόλις-N3I-GSF ὁ- A--NSM *μενέλαος-N2--NSM εἰς-P ὁ- A--ASF ἀκρόπολις-N3I-ASF φυγαδεύω-VAI-AAI3S

6 ὁ- A--NSM δέ-X *ἰάσων-N3W-NSM ποιέω-V2I-IMI3S σφαγή-N1--APF ὁ- A--GPM πολίτης-N1--GPM ὁ- A--GPM ἴδιος-A1A-GPM ἀφειδῶς-D οὐ-D συννοέω-V2--PAPNSM ὁ- A--ASF εἰς-P ὁ- A--APM συγγενής-A3H-APM εὐημερία-N1A-ASF δυσημερία-N1A-ASF εἰμί-V9--PAN ὁ- A--ASF μέγας-A1--ASFS δοκέω-V2--PAPNSM δέ-X πολέμιος-A1A-GPM καί-C οὐ-D ὁμοεθνής-A3H-GPN τρόπαιον-N2N-APN καταβάλλω-V1--PMN

7 ὁ- A--GSF μέν-X ἀρχή-N1--GSF οὐ-D κρατέω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASN δέ-X τέλος-N3E-ASN ὁ- A--GSF ἐπιβουλή-N1--GSF αἰσχύνη-N1--ASF λαμβάνω-VB--AAPNSM φυγάς-N3D-NSM πάλιν-D εἰς-P ὁ- A--ASF *αμάνιτος-N3--ASF ἀποἔρχομαι-VBI-AAI3S

8 πέρας-N3T-NSN οὖν-X κακός-A1--GSF καταστροφή-N1--GSF τυγχάνω-VBI-AAI3S ἐνκαλέω-VC--APPNSM πρός-P *ἀρέτας-N1T-ASM ὁ- A--ASM ὁ- A--GPM *ἄραψ-N---GPM τύραννος-N2--ASM πόλις-N3I-ASF ἐκ-P πόλις-N3I-GSF φεύγω-V1--PAPNSM διώκω-V1--PMPNSM ὑπό-P πᾶς-A3--GPM στυγέω-V2--PMPNSM ὡς-C ὁ- A--GPM νόμος-N2--GPM ἀποστάτης-N1M-NSM καί-C βδελύσσω-V1--PMPNSM ὡς-C πατρίς-N3D-GSF καί-C πολίτης-N1--GPM δήμιος-A1B-NSM εἰς-P *αἴγυπτος-N2--ASF ἐκβράζω-VCI-API3S

9 καί-C ὁ- A--NSM συχνός-A1--NSM ὁ- A--GSF πατρίς-N3D-GSF ἀποξενόω-VA--AAPNSM ἐπί-P ξένος-A1--GSF ἀποὀλλύω-VBI-AMI3S πρός-P *λακαιδαιμόνιοι-N---APM ἀναἄγω-VQ--APPNSM ὡς-C διά-P ὁ- A--ASF συγγένεια-N1A-ASF τυγχάνω-VF--FMPNSM σκέπη-N1--GSF

10 καί-C ὁ- A--NSM πλῆθος-N3E-NSN ἄταφος-A1B-GPM ἐκῥίπτω-VA--AAPNSM ἀπένθητος-A1B-NSM γίγνομαι-VCI-API3S καί-C κηδεία-N1A-APF οὐδέ-C ὁστισοῦν- --APF οὔτε-C πατρῷος-A1A-GSM τάφος-N2--GSM μεταἔχω-VBI-AAI3S

11 προςπίπτω-VB--AAPGPM δέ-X ὁ- A--DSM βασιλεύς-N3V-DSM περί-P ὁ- A--GPM γίγνομαι-VX--XAPGPM διαλαμβάνω-VBI-AAI3S ἀποστατέω-V2--PAN ὁ- A--ASF *ἰουδαία-N1A-ASF ὅθεν-D ἀναζευγνύω-VA--AAPNSM ἐκ-P *αἴγυπτος-N2--GSF θηριόομαι-VM--XMPNSM ὁ- A--DSF ψυχή-N1--DSF λαμβάνω-VBI-AAI3S ὁ- A--ASF μέν-X πόλις-N3I-ASF δοριάλωτος-A1B-ASF

12 καί-C κελεύω-VAI-AAI3S ὁ- A--DPM στρατιώτης-N1M-DPM κόπτω-V1--PAN ἀφειδῶς-D ὁ- A--APM ἐνπίπτω-V1--PAPAPM καί-C ὁ- A--APM εἰς-P ὁ- A--APF οἰκία-N1A-APF ἀναβαίνω-V1--PAPAPM κατασφάζω-V1--PAN

13 γίγνομαι-V1I-IMI3S δέ-X νέος-A1A-GPM καί-C πρεσβύτερος-N2--GPM ἀναίρεσις-N3I-NSF ἄνηβος-A1B-GPM τε-X καί-C γυνή-N3K-GPF καί-C τέκνον-N2N-GPN ἀφανισμός-N2--NSM παρθένος-N2--GPF τε-X καί-C νήπιος-A1A-GPM σφαγή-N1--NPF

14 ὀκτώ-M δέ-X μυριάς-N3D-NPF ἐν-P ὁ- A--DPF πᾶς-A1S-DPF ἡμέρα-N1A-DPF τρεῖς-A3--DPF καταφθείρω-VDI-API3P τέσσαρες-A3--NPM μέν-X ἐν-P χείρ-N3--GPF νομή-N1--DPF οὐ-D ἥσσων-A3C-NSN δέ-X ὁ- A--GPM σφάζω-VMI-XPPGPM πιπράσκω-VCI-API3P

15 οὐ-D ἀρκέω-VC--APPNSM δέ-X οὗτος- D--DPM κατατολμάω-VAI-AAI3S εἰς-P ὁ- A--ASN πᾶς-A1S-GSF ὁ- A--GSF γῆ-N1--GSF ἅγιος-A1A-ASNS ἱερός-N2N-ASN εἰςἔρχομαι-VB--AAN ὁδηγός-N2--ASM ἔχω-V1--PAPNSM ὁ- A--ASM *μενέλαος-N2--ASM ὁ- A--ASM καί-C ὁ- A--GPM νόμος-N2--GPM καί-C ὁ- A--GSF πατρίς-N3D-GSF προδότης-N1M-ASM γίγνομαι-VX--XAPASM

16 καί-C ὁ- A--DPF μιαρός-A1A-DPF χείρ-N3--DPF ὁ- A--APN ἱερός-A1A-APN σκεῦος-N3E-APN λαμβάνω-V1--PAPNSM καί-C ὁ- A--APN ὑπό-P ἄλλος- D--GPM βασιλεύς-N3V-GPM ἀνατίθημι-VC--APPAPN πρός-P αὔξησις-N3I-ASF καί-C δόξα-N1S-ASF ὁ- A--GSM τόπος-N2--GSM καί-C τιμή-N1--ASF ὁ- A--DPF βέβηλος-A1B-DPF χείρ-N3--DPF συνσύρω-V1--PAPNSM

17 καί-C μετεωρίζω-VMI-XPI3S ὁ- A--ASF διάνοια-N1A-ASF ὁ- A--NSM *ἀντίοχος-N2--NSM οὐ-D συνὁράω-V3--PAPNSM ὅτι-C διά-P ὁ- A--APF ἁμαρτία-N1A-APF ὁ- A--GPM ὁ- A--ASF πόλις-N3I-ASF οἰκέω-V2--PAPGPM ἀποὀργίζομαι-V1--PPI3S βραχέως-D ὁ- A--NSM δεσπότης-N1M-NSM διό-C γίγνομαι-VX--XAI3S περί-P ὁ- A--ASM τόπος-N2--ASM παρόρασις-N3I-NSF

18 εἰ-C δέ-X μή-D συνβαίνω-VZI-AAI3S προσ ἐνἔχω-V1--PMN πολύς-A1--DPN ἁμάρτημα-N3M-DPN καθάπερ-D εἰμί-V9--IAI3S ὁ- A--NSM *ἡλιόδωρος-N2--NSM ὁ- A--NSM πέμπω-VV--APPNSM ὑπό-P *σέλευκος-N2--GSM ὁ- A--GSM βασιλεύς-N3V-GSM ἐπί-P ὁ- A--ASF ἐπίσκεψις-N3I-ASF ὁ- A--GSN γαζοφυλάκιον-N2N-GSN οὗτος- D--NSM προἄγω-VQ--APPNSM παραχρῆμα-D μαστιγόω-VC--APPNSM ἀνατρέπω-VDI-API3S ὁ- A--GSN θράσος-N3E-GSN

19 ἀλλά-C οὐ-D διά-P ὁ- A--ASM τόπος-N2--ASM ὁ- A--ASN ἔθνος-N3E-ASN ἀλλά-C διά-P ὁ- A--ASN ἔθνος-N3E-ASN ὁ- A--ASM τόπος-N2--ASM ὁ- A--NSM κύριος-N2--NSM ἐκλέγω-VAI-AMI3S

20 διόπερ-D καί-C αὐτός- D--NSM ὁ- A--NSM τόπος-N2--NSM συν μεταἔχω-VB--AAPNSM ὁ- A--GPN ὁ- A--GSN ἔθνος-N3E-GSN δυσπέτημα-N3M-GPN γίγνομαι-VB--AMPGPM ὕστερον-D εὐεργέτημα-N3M-GPN κοινωνέω-VAI-AAI3S καί-C ὁ- A--NSM καταλείπω-VV--APPNSM ἐν-P ὁ- A--DSF ὁ- A--GSM παντοκράτωρ-N3 -GSM ὀργή-N1--DSF πάλιν-D ἐν-P ὁ- A--DSF ὁ- A--GSM μέγας-A1--GSM δεσπότης-N1M-GSM καταλλαγή-N1--DSF μετά-P πᾶς-A1S-GSF δόξα-N1S-GSF ἐπι ἀναὀρθόω-VCI-API3S

21 ὁ- A--NSM γοῦν-X *ἀντίοχος-N2--NSM ὀκτακόσιοι-A1--APN πρός-P ὁ- A--DPM χίλιοι-A1A-DPM ἀποφέρω-VA--AMPNSM ἐκ-P ὁ- A--GSN ἱερός-N2N-GSN τάλαντον-N2N-APN ταχύς-A3C-ASNC εἰς-P ὁ- A--ASF *ἀντιόχεια-N1A-ASF χωρίζω-VSI-API3S οἴομαι-V1--PMPNSM ἀπό-P ὁ- A--GSF ὑπερηφανία-N1A-GSF ὁ- A--ASF μέν-X γῆ-N1--ASF πλωτός-A1--ASF καί-C ὁ- A--ASN πέλαγος-N3E-ASN πορευτός-A1--ASN τίθημι-VE--AMN διά-P ὁ- A--ASM μετεωρισμός-N2--ASM ὁ- A--GSF καρδία-N1A-GSF

22 καταλείπω-VBI-AAI3S δέ-X καί-C ἐπιστάτης-N1M-APM ὁ- A--GSN κακόω-V4--PAN ὁ- A--ASN γένος-N3E-ASN ἐν-P μέν-X *ιεροσόλυμα-N3M-DPM *φίλιππος-N2--ASM ὁ- A--ASN μέν-X γένος-N3E-ASN *φρύξ-N3G-ASM ὁ- A--ASM δέ-X τρόπος-N2--ASM βάρβαρος-A1B-ASMC ἔχω-V1--PAPASM ὁ- A--GSM καταἵστημι-VA--AAPGSM

23 ἐν-P δέ-X *γαριζιν-N---DS *ἀνδρόνικος-N2--ASM πρός-P δέ-X οὗτος- D--DPM *μενέλαος-N2--ASM ὅς- --NSM κακός-A1--APNS ὁ- A--GPM ἄλλος- D--GPM ὑπεραἴρω-V1I-IMI3S ὁ- A--DPM πολίτης-N1--DPM ἀπεχθής-A3H-ASM δέ-X πρός-P ὁ- A--APM πολίτης-N1--APM *ἰουδαῖος-N2--APM ἔχω-V1--PAPNSM διάθεσις-N3I-ASF

24 πέμπω-VAI-AAI3S δέ-X ὁ- A--ASM *μυσάρχης-N1M-ASM *ἀπολλώνιος-N2--ASM μετά-P στράτευμα-N3M-GSN δισμύριοι-A1A-APM δέ-X πρός-P ὁ- A--DPM δισχίλιοι-A1A-DPM προςτάσσω-VA--AAPNSM ὁ- A--APM ἐν-P ἡλικία-N1A-DSF πᾶς-A3--APM κατασφάζω-VA--AAN ὁ- A--APF δέ-X γυνή-N3K-APF καί-C ὁ- A--APM νέος-A1A-APMC πωλέω-V2--PAN

25 οὗτος- D--NSM δέ-X παραγίγνομαι-VB--AMPNSM εἰς-P *ιεροσόλυμα-N3M-ASM καί-C ὁ- A--ASM εἰρηνικός-A1--ASM ὑποκρίνω-VC--APPNSM ἐπιἔχω-VBI-AAI3S ἕως-P ὁ- A--GSF ἅγιος-A1A-GSF ἡμέρα-N1A-GSF ὁ- A--GSN σάββατον-N2N-GSN καί-C λαμβάνω-VB--AAPNSM ἀργέω-V2--PAPAPM ὁ- A--APM *ἰουδαῖος-N2--APM ὁ- A--DPM ὑπό-P ἑαυτοῦ- D--ASM ἐξοπλησία-A1A-ASM παραἀγγέλλω-VAI-AAI3S

26 καί-C ὁ- A--APM ἐκἔρχομαι-VB--AAPAPM πᾶς-A3--APM ἐπί-P ὁ- A--ASF θεωρία-N1A-ASF συν ἐκκεντέω-VAI-AAI3S καί-C εἰς-P ὁ- A--ASF πόλις-N3I-ASF σύν-P ὁ- A--DPN ὅπλον-N2N-DPN εἰςτρέχω-VB--AAPNSM ἱκανός-A1--APN καταστρώννυμι-VAI-AAI3S πλῆθος-N3E-APN

27 *ἰούδας-N1T-NSM δέ-X ὁ- A--NSM καί-C *μακκαβαῖος-N2--NSM δέκατος-A1--NSM ποῦ-D γίγνομαι-VC--APPNSM καί-C ἀναχωρέω-VA--AAPNSM εἰς-P ὁ- A--ASF ἐρῆμος-N2--ASF θηρίον-N2N-GPN τρόπος-N2--ASM ἐν-P ὁ- A--DPN ὄρος-N3E-DPN διαζάω-VD--API3S σύν-P ὁ- A--DPM μετά-P αὐτός- D--GSM καί-C ὁ- A--ASF χορτώδης-A3H-ASF τροφή-N1--ASF σιτέομαι-V2--PMPNPM διατελέω-V2I-IAI3P πρός-P ὁ- A--ASN μή-D μεταἔχω-VB--AAN ὁ- A--GSM μολυσμός-N2--GSM