Filipieši 4

Study the Inner Meaning

           

1 Tātad, mani vismīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un mans vainagojums, esiet pastāvīgi Kungā, jūs mīļie!

2 Es lūdzu Evodiju un es lūdzu Sintihu būt vienprātīgām Kunga vārdā.

3 Arī tevi, mans īstais darba biedr, es lūdzu, palīdzi viņām, kas kopā ar mani, Klementu un citiem maniem palīgiem strādājušas evaņģēlija labā. Viņu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā.

4 Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties!

5 Jūsu laipnība lai ir zināma visiem cilvēkiem; Kungs ir tuvu,

6 Neraizējieties ne par ko, bet jūsu lūgšanas un aizlūgumi lai nāk Dieva priekšā; visā pateicībā izsakiet savu vēlēšanos Viņam!

7 Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, lai pasarga jūsu sirdis un jūsu domas Jēzū Kristū!

8 Beidzot, brāļi, kas ir patiess, kas godājams, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet!

9 Un ko jūs mācījāties, un ko saņēmāt, un ko dzirdējāt, un ko pie manis redzējāt, to dariet! Un Dieva miers būs ar jums.

10 Bet es ļoti priecājos Kungā, ka jūs beigās atkal atplaukāt gādībā par mani, kā arī agrāk jau gādājāt, bet apstākļi jūs traucēja.

11 Ne trūkuma dēļ es to saku, jo esmu mācījies apmierināties ar to, kas man ir.

12 Es protu pazemoties, protu arī pārpilnībā dzīvot (visur un pie visa kā esmu pieradis): būt paēdis un būt izsalcis, dzīvot pārpilnībā un ciest trūkumu,

13 Es visu spēju Tanī, kas mani stiprina.

14 Tomēr jūs labi darījāt, dalīdamies ar mani manās bēdās.

15 Bet arī jūs, filipieši, ziniet, ka no evaņģēlija sludināšanas sākuma kā aizgāju no Maķedonijas, neviena draudze nav vienojusies ar mani došanā un ņemšanā, kā jūs vieni.

16 Jo arī uz Tesalonīki jūs sūtījāt vienreiz un otrreiz to, kas man bija vajadzīgs.

17 Ne it kā es meklētu dāvanas, bet es meklēju ieguvumu, kas vairotos jums par labu.

18 Man viss ir un ir pārpilnībā. Saņēmis no Epafrodīta to, ko jūs sūtījāt, šo saldo smaržu, Dievam pieņemamo un patīkamo upuri, es esmu nodrošināts.

19 Bet mans Dievs savā bagātībā lai piepilda visas jūsu vēlēšanās Jēzus Kristus godībā!

20 Dievam un mūsu Tēvam lai gods mūžīgi mūžos! Amen.

21 Sveiciniet ikvienu svēto Kristū Jēzū!

22 Jūs sveicina brāļi, kas pie manis. Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie, kas no ķeizara nama.

23 Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu! Amen.

  
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Explanations or references:


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Scriptural Confirmations 66

Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Spiritual Topics:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 2:2, 9, 16

Deuteronomy 12:12

1 Samuel 1:15

2 Kings 4:7

1 Chronicles 29:9

Job 5:8

Psalms 34:10, 89:17

Isaiah 26:3, 61:10

Habakkuk 3:18, 19

Bible Word Meanings

evaņģēlija
‘Gospel’ signifies the coming of the Lord. ’To preach the gospel’ is to announce His coming. ‘Gospel’ is glad tidings, and ‘the everlasting gospel’ is...

priecājos
Feelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. Some people might argue that that's not true, that you can rejoice...

izsalcis
'Hunger,' or 'famine,' signifies evils of life. 'Hunger,' or 'famine,' signifies desiring good from affection, because 'bread,' in the internal sense, is the good of...

Kristus
Christ is one of the names of the Lord. It derives from Greek, and means "the anointed one," a King or Messiah. Christ as King...

mūžīgi
“Age” is used in slightly different ways in natural language, and those differences are reflected in the word’s spiritual meanings. All the variations, though, reflect...

svētie
'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word.

žēlastība
The Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us...


Translate: