Lūkass 8

Study the Inner Meaning

           

1 Un pēc tam notika, ka Viņš apstaigāja pilsētas un miestus, mācīdams un sludinādams Dieva valstību, un tie divpadsmit bija ar Viņu,

2 Un arī dažas sievietes, kuras Viņš bija izdziedinājis no ļaunajiem gariem un slimībām: Marija, saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši septiņi ļaunie gari,

3 Un Joanna, Heroda nama pārvaldnieka Kūzas sieva, un Zuzanna, un daudzas citas, kas ar savu rocību kalpoja Viņam.

4 Bet kad sanāca daudz ļaužu un no visām pilsētām steidzās pie Viņa, tad Viņš runāja līdzībā:

5 Izgāja sējējs savu sēklu sēt; un sējot cita krita ceļmalā, un to samina, un debess putni to apēda.

6 Cita krita uz klints un uzdīgusi nokalta, jo tai nebija mitruma.

7 Un cita krita starp ēkšķiem, un ērkšķi, kopā augot, nomāca to.

8 Un cita krita labā zemē un uzdīgusi deva simtkārtīgus augļus. To sacījis, Viņš sauca: Kam ausis dzirdēšanai, lai dzird!

9 Bet Viņa mācekļi jautāja, ko šī līdzība nozīmē?

10 Viņš tiem sacīja: Jums dota Dieva valstības noslēpumu saprašana, bet citiem līdzībās, tā ka redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot.

11 Bet šī līdzība ir: sēkla ir Dieva vārds.

12 Bet kas ceļmalā, ir tie, kas dzird; pēc tam nāk velns un aiznes vārdu no viņu sirdīm, lai tie neticētu un netiktu pestīti.

13 Un kas uz klints, ir tie, kas dzirdēdami vārdu, priekā uzņem to, bet tiem nav saknes; kādu laiku viņi tic, bet kārdināšanas brīdī tie atkrīt.

14 Bet kas krita ērkšķos, ir tie, kas dzird, bet, viņiem aizejot, gan rūpes, gan bagātība un dzīves bauda nomāc to; un viņi nenes augļus.

15 Bet kas labajā zemē, ir tie, kas, vārdu dzirdējuši, patur to labajā un dziļajā sirdī; un viņi nes augļus pacietībā.

16 Bet neviens, aizdedzinājis sveci, to neapsedz ar trauku, nedz liek zem gultas, bet liek svečturī, lai ienācēji redzētu gaismu.

17 Jo nav nekā noslēpta, kas netiktu atklāts, un nekā paslēpta, kas nekļūs zināms un nenāks atklātībā.

18 Tāpēc ievērojiet, ko jūs klausāties! Jo kam ir, tam tiks dots; un kam nav, no tā tiks atņemts arī tas, kas tam šķietami ir.

19 Bet atnāca pie Viņa māte un Viņa brāļi un daudzo ļaužu dēļ nevarēja Viņam tikt klāt.

20 Un Viņam tika ziņots: Tava māte un Tavi brāļi stāv ārā un grib Tevi redzēt.

21 Viņš atbildēja tiem, sacīdams: Mana māte un mani brāļi ir tie, kas Dieva vārdu klausās un izpilda.

22 Bet kādā dienā notika, ka Viņš un Viņa mācekļi iekāpa laivā; un Viņš tiem sacīja: Pārcelsimies pāri ezeram! Un viņi cēlās pāri.

23 Un, tiem pārceļoties, Viņš aizmiga. Un pāri ezeram sacēlās brāzmaini vēji, un viņus aplēja, un tie bija briesmās.

24 Bet piegājuši, tie modināja Viņu, sacīdami: Mācītāj, mēs ejam bojā! Un Viņš uzcēlies apsauca vēju un ūdens viļņošanu, un tie norima, un tapa klusums.

25 Tad Viņš tiem sacīja: Kur jūsu ticība? Un viņi bailēs un izbrīnā viens otram sacīja: Kā šķiet, kas Viņš ir, ka Viņš pavēl vējiem un jūrai, un tie Viņam paklausa?

26 Un viņi pārcēlās uz geraziešu apgabalu, kas iepretim Galilejai.

27 Un, kad Viņš izkāpa krastā, Viņu sastapa kāds vīrs, kas jau ilgāku laiku bija ļaunā gara apsēsts. Drēbes viņš nevalkāja un arī mājās nedzīvoja, bet kapenēs.

28 Viņš, ieraudzījis Jēzu, krita Viņa priekšā, un, skaļā balsī kliegdams, sacīja: Kas man ar Tevi, Jēzu, visaugstākā Dieva Dēls? Es Tevi lūdzu, nemoci mani!

29 Un Viņš pavēlēja nešķīstajam garam iziet no šī cilvēka, jo jau ilgu laiku viņš mocīja to. Un viņu saistīja važās un dzelžos, lai sargātu viņu. Bet viņš sarāva važas, un ļaunais gars to dzina tuksnesī.

30 Bet Jēzus viņam jautāja, sacīdams: Kāds ir tavs vārds? Un viņš atbildēja: Leģions, jo daudzi ļaunie gari bija viņā iegājuši.

31 Un tie lūdza Viņu, lai Viņš nepavēl tiem iet bezdibenī.

32 Bet tur bija liels cūku bars, kas ganījās kalnā; un tie lūdza Viņu, lai atļauj ieiet tanīs. Un Viņš tiem atļāva.

33 Tad ļaunie gari, izgājuši no cilvēka, iegāja cūkās; un ganāmais pulks no kraujas strauji metās ezerā un noslīka.

34 Kad gani redzēja notikušo, viņi aizskrēja un izstāstīja par to pilsētā un ciemos.

35 Un viņi izgāja skatīt notikušo, un, atnākuši pie Jēzus, atrada cilvēku, no kura bija izgājuši ļaunie gari, apģērbtu un pilnā prātā sēžam pie Viņa kājām, un tie izbijās.

36 Bet tie, kas redzēja, stāstīja viņiem, kā tas no leģiona izdziedināts.

37 Un viss geraziešu apgabala iedzīvotāju vairākums lūdza Viņu aiziet no tiem, jo viņus bija pārņēmušas lielas bailes. Bet Viņš, iekāpis laivā, atgriezās atpakaļ.

38 Un vīrs, no kura ļaunie gari bija izgājuši, lūdza Viņu, lai atļauj palikt pie Viņa; bet Jēzus atlaida to, sacīdams:

39 Atgriezies savās mājās un stāsti, ko Dievs tev lielu darījis! Un viņš gāja, sludinādams visā pilsētā, ko lielu Jēzus viņam darījis.

40 Bet notika, kad Jēzus atgriezās, ka ļaudis saņēma Viņu, jo visi Viņu gaidīja.

41 Un, lūk, tur atnāca cilvēks, vārdā Jairs, kas bija sinagogas priekšnieks; un tas, nokritis pie Jēzus kājām, lūdza Viņu ienākt tā namā,

42 Jo viņam bija vienīgā meitiņa ap divpadsmit gadu, un viņa bija pie miršanas. Un notika, ka, Viņam ejot, ļaudis drūzmējās ap Viņu.

43 Un kāda sieviete, kura divpadsmit gadus cieta no asins tecēšanas un ārstiem bija atdevusi visu savu mantu, bet neviens nespēja to izārstēt,

44 No mugurpuses piegājusi, pieskārās Viņa drēbju šuvei, un tūliņ asins tecēšana apstājās.

45 Un Jēzus sacīja: Kas man pieskārās? Bet kad visi liedzās, Pēteris un tie, kas ar Viņu bija, sacīja: Mācītāj, ļaudis drūzmējas un Tevi spiež, un Tu saki: kas man pieskārās?

46 Un Jēzus sacīja: Man kāds pieskārās, jo es jutu, ka spēks iziet no manis.

47 Bet sieviete, redzēdama, ka viņa nav palikusi nemanīta, trīcēdama piegāja un krita pie Viņa kājām, un visas tautas priekšā norādīja, kāda iemesla dēļ Viņam pieskārusies un ka tūdaļ kļuvusi vesela.

48 Bet viņš tai sacīja: Meit, tava ticība tevi glābusi, ej mierā!

49 Viņam vēl runājot, nāca kāds pie sinagogas vecākā un sacīja viņam: Tava meitiņa mirusi, neapgrūtini Viņu!

50 Bet Jēzus, dzirdējis šos vārdus, sacīja meitiņas tēvam: Nebīsties, tikai tici, un viņa tiks glābta!

51 Un Viņš, namā ieejot, neatļāva nevienam līdzi nākt, kā vien Pēterim un Jēkabam, un Jānim, un meitiņas tēvam, un mātei.

52 Bet visi raudāja un apraudāja viņu. Bet Viņš sacīja: Neraudiet, meitene nav mirusi, bet guļ.

53 Un tie izsmēja Viņu, zinādami to, ka tā mirusi.

54 Bet Viņš ņēma to aiz rokas un sauca, sacīdams: Meitiņ, celies augšām!

55 Un viņas gars atgriezās; un viņa tūdaļ uzcēlās. Un Viņš lika dot tai ēst.

56 Un viņas vecāki brīnījās; un Viņš tiem pavēlēja nesacīt nevienam par notikušo.

  
   Study the Inner Meaning

Explanation of Luke 8      

By Rev. John Clowes M.A.

Verses 1-5. That Truth Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions.

Verse 5. Teaching that its reception is four-fold, first, as it is received by those who have no concern about truth, being in phantasies and false persuasions which pervert it.

Verse 6. Secondly, as it is received by those, who have a concern about truth, but not for its own sake, thus not interiorly, therefore the truth perishes.

Verse 7. Thirdly, as it is received by those who are in the cravings of evil, which suffocate it.

Verse 8. Fourthly, as it is received by those who from the Lord love the truths which are in the Word, and from Him do them, and therefore this fourfold reception of the truth ought to be well attended to.

Verses 9-10. Otherwise the Word will be understood only according to its literal or external sense, and not according to its spiritual or internal sense, which latter sense is revealed to those who are in the good of charity and the truth of faith from the Lord, but not to others, lest they should profane it.

Verses 11-12. For when the truth is revealed to those who have no concern about it, it is immediately darkened and infernal spirits, so that it produces no effect on the love and life.

Verse 13. And when it in received by those who have a concern about truth, yet not for its own sake, thus not interiorly, it excites indeed external delight, arising from external affection, but whereas it has no place in the will, it cannot stand the assault of evils and falsities.

Verse 14. And when it is received by those who are in the cravings of evil, it is suffocated and rendered unfruitful by worldly anxieties and the lust of gain.

Verse 15. But when it is received by those, who from the Lord love the truths which are in the Word, it affects first the will, and thence the understanding, and thus the life.

Verse 16. That therefore truth ought not to be subjected to the things of man's natural will, but to be exalted by affection in the intellectual mind, and thus to guide and direct the things of the will.

Verse 17. Since all evils and falsities will sooner or later be manifested to those who are in them, and likewise all goods and truths to those who are in them.

Verse 18. Every one therefore ought to be attentive to the affection with which he receives the truth, since they who are in the good of charity and the truth of faith are accepted in heaven and become angels, every one according to the quantity and quality of intelligence and wisdom which he has acquired to himself in the world, whereas they who are in falsities derived from evil in the other life are deprived of all truths.

Verses 19-22. That the Lord has no conjunction with external good and truth, only so far as they proceed from internal.

Verses 20-21. Therefore he himself successively and continually separated from himself what was merely human, and acknowledged none as conjoined with Him, but such as are in the good of charity from him, and in truths derived from that good.

Verses 22-23. That during regeneration, before the natural man is entirely submitted to the spiritual, there arise various natural lusts which cause disturbance, in which case the Divine (being or principle) seems absent.

Verses 24-25. But that when the spiritual man prevails, the disturbance ceases, and that hence is excited holy worship and adoration, at perceiving how hell and its cravings are subject to the Lord.

Verses 26-30. That infernal spirits make external confession of the Lord, and supplicate deliverance from his presence and influence, because they excite pain.

Verses 30-34. That these infernal spirits act on man in confederacy, and love to dwell in his filthy cravings, which is permitted of the Divine mercy, until both themselves and the cravings are separated from the penitent mind, and cast into hell.

Verses 34-35. On which occasion enquiry is made concerning the state of the penitent mind, and it is found to be a state of good receptive of truth, and of heavenly order, and accepting of Divine influence from the Lord's divine natural principle.

Verses 36-37. Nevertheless they who are in evil of life reject this state, and with it all communication with the Divine source of Good.

Verses 38-39. But they who are purified by repentance and faith seek conjunction of life with the Lord, and under his influence proclaim to others the Divine glory manifested in their purification and regeneration.

Verses 40-41. That supplication is made for the affection of truth in the Church, that through communication with the Lord it might no longer be immersed in impure loves, but might be exulted to heavenly love.

Verse 42. Which supplication is received by the Lord.

Verses 43-44. And that spiritual love is communicated to those who were in mere natural love, through the ultimates of the Divine being or principle.

Verses 45-46. Which communication is distinctly perceived by the Lord, notwithstanding the variety of objects to which it is applied, being known in all cases by the distinct affection which calls it forth.

Verse 47. That the sense of this Divine perception on the Lord's part excites a holy fear and humiliation, with confession of Divine influx.

Verse 48. Which humiliation and confession, under the Divine mercy, are productive of salvation and peace.

Verse 49. That the affection of truth in the church appears to be so immersed in impure loves, that it is impossible it can be exalted to heavenly love.

Verses 50-52. This appearance however is shown by the Lord to proceed from the spirit of unbelief, since if he be invoked; and his Divine influence be accompanied by faith and charity, and works of charity, together with natural good and truth, the affection of truth will then certainly be exalted to heavenly love.

Verses 53-55. Still this seems incredible, until it is proved to be true by the removal of the spirits of unbelief, and the communication of Divine power from the Lord by his Word.

Verse 56. To the astonishment of those who are in natural good and truth, and who are incapable of comprehending it.

From Swedenborg's Works

Explanations or references:

Arcana Coelestia 29, 367, 778, 1017, 1940, 2159, 2371, ...

Apocalypse Revealed 32, 49, 87, 158, 343, 458, 478, ...

Conjugial Love 119, 120

Divine Providence 17, 128, 227, 260, 278

Doctrine of the Lord 35, 42, 47, 48

Doctrine of Life 2, 39, 90

True Christian Religion 102, 113, 123, 147, 306, 342, 376, ...


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 46, 77, 79, 108, 183, 195, 205, ...

Marriage 102, 113, 123

Scriptural Confirmations 5, 14, 64, 87, 88

Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomy 22:12

Psalms 38:10, 107:6, 13, 19, 28, 119:11, 126:3

Isaiah 6:9, 59:1, 2

Bible Word Meanings

pilsētas
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

divpadsmit
'Twelve' signifies all aspects of faith, anywhere the number occurs, either in the historical or prophetical Word. The twelve sons of Jacob, and the twelve...

gari
There are two aspects to the life of each person. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels...

daudz
'A multitude' relates to truths.

sējējs
'To sow,' as in Isaiah 28:24, signifies learning. 'To sow beside all waters,' as in Isaiah 32:20, relates to people who allow themselves to be...

sēt
'To sow,' as in Isaiah 28:24, signifies learning. 'To sow beside all waters,' as in Isaiah 32:20, relates to people who allow themselves to be...

mācekļi
A disciple in Matthew 10:41 signifies charity and at the same time, faith from the Lord. It disciple signifies the truth of life, and a...

nāk
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vārdu
'Sayings' denotes persuasion. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing.

tic
The meaning of "believe" in the Bible is pretty straightforward, but runs deeper than what appears on the surface. When in the Old Testament people...

gultas
A bed of ivory (Amos 6:4) are doctrines apparently from rational truths.

atbildēja
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

ticība
The word "faith" appears only twice in the King James version of the Old Testament. As a word and concept it mostly comes straight from...

gars
'The seven spirits' in Matthew 12:45 signify all falsities of evil, and as a result, a total extinction of goodness and truth. 'The seven spirits'...

ieiet
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

ļaudis
'A multitude' relates to truths.

izārstēt
'Healing' signifies reformation by truth derived by good. 'Healing in his wings,' as mentioned in Malachi 3:20, signifies reformation by divine truth from good.

Vecāki
'Parents' signify the goods and truths of the church.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Becoming Good Ground
Worship Talk | Ages over 15

 Daughter Healed
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Healing Jairus's Daughter Story Line
The miracle of healing Jairus's daughter has emotions ranging from intense sorrow to intense joy. Explore the feelings of different characters as the events unfold.
Activity | Ages 11 - 14

 Life After Death
While on earth, the Lord taught that the spirit of a person does not die. The body dies - yes. But the real person inside the body lives to eternity in the next world. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Little Girl Arise
Act out the miraculous story of Jesus healing Jairus's daughter, using simple costumes and props.
Activity | Ages 3 - 6

 Overview of Hands of Love Levels A B C for ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Levels A, B and C, for ages 3-14 for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Parable of the Sower Experiment
An experiment designed to simulate the planting conditions in the parable of the sower.
Project | Ages 7 - 14

 Talitha Cumi
Experience the story of Jesus healing Jairus’s daughter by acting it out through book-in-hand theater. Talitha cumi translates to "little girl, arise".
Activity | Ages 7 - 11

 The Lord Heals Daughter of Jairus
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lord Heals Daughter Of Jairus
Project | Ages 7 - 14

 The Power of the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Wind and the Waves Obey Jesus
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Translate: