Apustuļu akti 14

Study the Inner Meaning

           

1 Un notika, ka Ikonijā viņi kopā iegāja jūdu sinagogā un tā runāja, ka liels daudzums jūdu un grieķu kļuva ticīgi.

2 Bet neticīgie jūdu kūdīja un pamudināja pagānu sirdis uz naidu pret brāļiem.

3 Viņi tur uzturējās diezgan ilgu laiku, uzticīgi kalpodami Kungam, kas apliecināja savu žēlastības vārdu, likdams zīmēm un brīnumiem notikt caur viņu rokām.

4 Tad sašķēlās pilsētas ļaudis, jo citi bija ar jūdiem, bet citi ar apustuļiem.

5 Bet tad notika pagānu, jūdu un to priekšnieku uzmākšanās, lai nodarītu tiem pārestību un nomētātu viņus akmeņiem.

6 To nojauzdami, viņi aizbēga uz Likaonijas pilsētām Listru un Derbi un visu tā apgabala apkārtni. Tur viņi sludināja evaņģēliju.

7 Un Listrā sēdēja kāds vīrs slimām kājām, būdams tizls no savas mātes miesām, kas vēl nekad nebija staigājis.

8 Viņš dzirdēja Pāvilu runājam, kas, to uzlūkodams un redzēdams, ka tam ir ticība kļūt dziedinātam,

9 Skaļā balsī sacīja: Celies stāvus uz savām kājām! Un viņš uzlēca un staigāja.

10 Bet ļaudis, redzēdami to, ko darīja Pāvils, pacēla savas balsis un likaoniski sacīja: Dievi kļuvuši līdzīgi cilvēkiem un nonākuši pie mums.

11 Un viņi nosauca Barnabu par Jupiteru, bet Pāvilu par Merkuriju, jo viņš bija galvenais runātājs.

12 Bet Jupitera priesteris, kas atradās ārpus pilsētas, atvedis vēršus un vainagus pie vārtiem, gribēja kopā ar ļaudīm upurēt.

13 Kad apustuļi Barnaba un Pāvils to dzirdēja, tie saplēsa savas drēbes un, izsteigušies pie ļaudīm, kliedza,

14 Sacīdami: Vīri, ko jūs darāt? Arī mēs esam līdzīgi jums mirstīgi cilvēki, kas jums sludinām no šī tukšuma atgriezties pie dzīvā Dieva, kas radījis debesis un zemi, un jūru, un visu, kas tanīs ir.

15 Kas pagājušās paaudzēs visām tautām atļāvis iet savus ceļus.

16 Viņš neatstāja sevi bez apliecinājuma, darīdams labi no debesīm, dodams lietu un auglīgus laukus, pildīdams mūs ar barību, bet mūsu sirdis ar prieku.

17 To runādami, viņi tikko nomierināja ļaudis, lai tie viņiem neupurētu.

18 Tad atnāca daži jūdi no Antiohijas un Ikonijas un, pierunājuši ļaudis, apmētāja Pāvilu akmeņiem. Domādami, ka viņš miris, tie izvilka viņu ārpus pilsētas.

19 Kad mācekļi sapulcējās ap viņu, tas uzcēlās un iegāja pilsētā, bet nākošajā dienā kopā ar Barnabu aizgāja uz Derbi.

20 Pasludinājuši evaņģēliju šai pilsētai un daudzus pamācījuši, tie atgriezās Listrā un Ikonijā, un Antiohijā,

21 Stiprinādami mācekļu dvēseles un pamudinādami pastāvēt ticībā, jo caur daudz ciešanām pienākas mums ieiet Dieva valstībā.

22 Un tie, iecēluši atsevišķām baznīcām prezbiterus, Dievu pielūgdami un gavēdami, novēlēja tos Kungam, uz ko viņi ticēja.

23 Un pārstaigājuši Pizidiju, viņi nonāca Pamfīlijā.

24 Tad viņi sludināja Dieva vārdu Pergā un aizgāja uz Ataliju.

25 No turienes viņi kuģī pārcēlās uz Antiohiju, no kurienes tie bija nodoti Dieva žēlastības darbam, ko viņi izpildīja.

26 Tur nonākuši un draudzi sapulcinājuši, tie stāstīja, cik daudz Dievs ar tiem darījis un kā Viņš pagāniem atvēris ticības durvis.

27 Pie mācekļiem viņi uzturējās labu laiku.

  
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Explanations or references:

Apocalypse Revealed 364, 409


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 411, 453, 518

Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:  (see all)


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 17:4

1 Samuel 12:21

Job 22:18, 33:6, 36:31

Psalms 65:11, 147:8, 20

Jeremiah 5:24, 10:10, 14:22

Ezekiel 2:1, 2

Daniel 46, 6:27

Jonah 2:9

Bible Word Meanings

grieķu
Greeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. Also the gentiles who are in falsities.

vārdu
'Sayings' denotes persuasion. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing.

pilsētas
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ticība
The word "faith" appears only twice in the King James version of the Old Testament. As a word and concept it mostly comes straight from...

ļaudis
'A multitude' relates to truths.

debesis
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

mācekļi
When we read the Gospels and see Jesus addressing the disciples, we assume His words are meant for us as well. And indeed they are!...

ieiet
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

ticēja
The meaning of "believe" in the Bible is pretty straightforward, but runs deeper than what appears on the surface. When in the Old Testament people...

durvis
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...


Translate: