Dániel 7

Study the Inner Meaning

Hungarian: Karoli         

← Dániel 6   Dániel 8 →

1 Belsazárnak, a babiloni királynak elsõ esztendejében álmot láta Dániel és fejének látásait az õ ágyában. Az álmot akkor följegyzé; a dolog velejét elmondá.

2 Szóla Dániel, és monda: Látám az én látásomban éjszaka, és ímé, az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren;

3 És négy nagy állat jöve fel a tengerbõl, egyik különbözõ a másiktól.

4 Az elsõ olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földrõl, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív adaték néki.

5 És ímé, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és három oldalborda vala szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel és egyél sok húst!

6 Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki.

7 Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erõs; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek elõtte valának, és tíz szarva vala néki.

8 [Mialatt] a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték õ elõtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.

9 Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égõ tûz;

10 Tûzfolyam foly és jõ vala ki az õ színe felõl; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának elõtte; ítélõk ülének le, és könyvek nyittatának meg.

11 Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, a melyeket a szarv szóla; nézém, míg megöleték az az állat, és az õ teste elvesze, és tûzbe vetteték megégetésre.

12 A többi állatoktól is elvéteték az õ hatalmok; de ideig-óráig tartó élet adaték nékik.

13 Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhõiben mint valami emberfia jõve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék õt.

14 És ada néki hatalmat, dicsõséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az õ hatalma örökkévaló hatalom, a mely el nem múlik, és az õ országa meg nem rontatik.

15 Megrendülék én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítának engem.

16 Oda menék egyhez az ott állók közül, és bizonyosat kérék tõle mindezek felõl, és szóla nékem, és e dolognak értelmét tudatá velem:

17 Ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, a kik támadnak e földön.

18 De a magasságos [egek]nek szentei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké.

19 Akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felõl, a mely különbözék mindamazoktól, és rendkivül rettenetes vala; vasfogai és érczkörmei valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta.

20 A tíz szarv felõl is, a melyek a fején valának, és a felõl, a mely utóbb növekedék és három esék ki elõle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál.

21 Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és legyõzé õket.

22 Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet adaték a magasságos [egek] szenteinek; és az idõ eljöve, és elvevék az országot a szentek.

23 Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, a mely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.

24 A tíz szarv pedig ez: Ebbõl az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az elõbbiek, és három királyt fog megalázni.

25 És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos [egek] szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az idõket és törvényt; és az õ kezébe adatnak ideig, idõkig és fél idõig.

26 De ítélõk ülnek és az õ hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elveszszen.

27 Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levõ országok nagysága átadatik a magasságos [egek] szentei népének; az õ országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.

28 Itt vége lõn a beszédnek. Engemet, Dánielt pedig az én gondolatim igen megrettentének és az én ábrázatom elváltozék rajtam; de e beszédet megtartám szívemben.

← Dániel 6   Dániel 8 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christianity 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:  PDF Resources


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 37:11

4 Mózes 12:6

5 Mózes 28:49

1 Királyok 22:19

Jób 25:3

Zsoltárok 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Ézsaiás 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremiás 4:7, 49:19, 51:42

Ezékiel 1:16, 26

Dániel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Abdiás 1:17

Habakuk 2:2

Zakariás 1

Máté 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Lukács 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

János 3:35, 5:27, 12:34

Apostolok 1:6

1 Korintusi 6:2, 15:27

Zsidókhoz 12:22

Jelenések 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Word/Phrase Explanations

Dániel
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

szóla
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

három
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

örökkévaló
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

alatt
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

szolgál
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17


Translate: